Dražba nehnuteľností v obci Abrahámovce v katastrálnom území Abrahámovce

Katastrálne územie:
Abrahámovce
Obec:
Abrahámovce

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 42.600,- EUR 17.08.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 077/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko EOS KSI Slovensko, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pajštúnska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85102
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 35724803
C. Miesto konania dražby konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
D. Dátum konania dražby 17. 08. 2018
E. Čas konania dražby 16:30 hod.
F. Kolo dražby druhé opakované
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bardejov, obec: Abrahámovce, katastrálne územie: Abrahámovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 53, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 89 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 141 o výmere 963 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 141 o výmere 963 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 142 o výmere 154 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 143 o výmere 61 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 144 o výmere 1668 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).
H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 89 s príslušenstvom, postavený na par. č. 141 v kat. území Abrahámovce.

Predmetom opakovanej dražby je samostatne stojaci rodinný dom. Predmet opakovanej dražby je situovaný v zástavbe rodinných domov v tichom prostredí a prístupný po spevnenej komunikácii. Predmet opakovanej dražby bol v roku 2009 rekonštruovaný, jedná sa o nepodpivničený a prízemný rodinný dom. Predmet opakovanej dražby bol daný do užívania v roku 1961.

 

Dispozičné riešenie:

V 1.NP sa nachádzajú: predsieň, hala, obývacia izba, kuchyňa, komora, kúpeľňa s WC, práčovňa s kotolňou, chodba a izba.

 

Zastavaná plocha 1. NP je 147,45 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Predmet opakovanej dražby je murovaný s vodorovnou izoláciou. Hrúbka obvodového muriva je 450 mm. Predmet opakovanej dražby je z dvoch strán zateplený s omietkou z umelých látok bez konečnej úpravy. Na jednej stene je brizolitová omietka. Vnútorná omietka je vápenná. Stropy v predmete opakovanej dražby sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha je sedlová s krytinou z AZC šablón, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná v predmete opakovanej dražby sú drevené EURO s vnútornými pred okennými žalúziami, dvere sú dyhované v obložkových zárubniach, podlahy sú plávajúce (v izbách), ostatné podlahy sú z keramickej dlažby. V kúpeľni a WC sa nachádza keramický obklad stien, vaňa a sprchovací kút s masážnymi tryskami, WC je samostatné (so vstupom z kúpeľne). Vodovodné batérie sú pákové. Kuchynská linka v kuchyni je na báze dreva. V kuchynskej linke je zabudovaný nerezový dvoj drez s odkvapkávačom. Šporák je plynový s odsávačom pár. V predmete opakovanej dražby je rozvod teplej a studenej vody z centrálneho zdroja – elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v práčovni predmetu opakovanej dražby. Predmet opakovanej dražby je vykurovaný plynovým kotlom Junkers, ale aj drevo splyňujúcim kotlom umiestneným v hospodárskej časti rodinného domu. Radiátory sú panelové. Stavba je napojená na miestny rozvod elektrickej energie a plynu. Predmet opakovanej dražby je zásobovaný vodou z vlastnej studne a odkanalizovaný do žumpy. Predmet opakovanej dražby pokračuje hospodárskou časťou, do ktorej sa vstupuje z vonkajšej strany (dvora).  

 

2. Garáž s príslušenstvom, postavená na par. č. 141, nezapísaná na LV.  

Garáž je samostatne stojaca a osadená na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Garáž sa nachádza vedľa rodinného  domu. Obvodové murivo garáže je murované, hrúbky 300 mm. Stropné konštrukcie sú drevené trámové s podbitím.  Strecha je stanová s plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie na garáži ešte nie sú osadené, osadené sú iba háky. Garážové vráta sú plechové otváravé. Vonkajšia omietka garáže ešte nebola realizovaná. Vnútorná omietka je vápenná. Podlaha v garáži má cementový poter. Garáž je napojená na ústredné kúrenie z rodinného domu. Radiátory sú panelové. V garáži je svetelná a motorická elektroinštalácia. Garáž ešte nebola skolaudovaná, ale je už podľa prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti užívaná od roku 2013.

 

Zastavaná plocha garáže je 47,85 m2.

 

Príslušenstvo domu tvorí najmä:

1. Hospodárska časť rodinného domu, postavená na par. č. 141 v kat. území Abrahámovce.

Hospodárska časť rodinného domu bola postavená ako pokračovanie rodinného domu – hospodárska budova. Hospodárska časť rodinného domu bola daná do užívania v roku 1961. V roku 1970 bola z hospodárskych miestností prestavaná na garáž a kotolňu, kde je umiestnený drevo splyňujúci kotol.  Hospodárska časť rodinného domu je osadená na základových pásoch s vodorovnou izoláciou.  Obvodové  murivo  je  murované, hrúbky 450 mm. Stropné konštrukcie sú drevené trámové s viditeľnými trámami. Strecha je sedlová s krytinou z AZC šablón, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú oceľové jednoduché a dvere sú zvlakové. Vnútorné omietky sú vápenné. Podlahy sú betónové hrubé. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Súčasťou hospodárskej časti rodinného domu je aj dielňa.

 

Zastavaná plocha hospodárskej časti rodinného domu je 43,20 m2.

 

2. Sklad ovocia a zeleniny, postavený na par. č. 141 v kat. území Abrahámovce.

Jedná sa o prízemný objekt postavený na základových pásoch, obvodové murivo je murované, hrúbky 300 mm. Strop je drevený trámový s podhľadom. Strecha na sklade je stanová s jednoduchou pálenou krytinou bez klampiarskych konštrukcií. Podlaha je betónová, hrubá. Dvere sú zvlakové, okno jednoduché oceľové.  Elektroinštalácia je svetelná. Sklad bol daný do užívania v roku 1961.

 

Zastavaná plocha skladu ovocia a zeleniny je 26 m2.

 

3. Podzemná pivnica

Podzemná pivnica sa nachádza v zadnej časti rodinného domu. Je monolitická s klenbovým stropom. Postavená bola v roku 1970.

 

Objem podzemnej pivnice je 57,38m 3.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava podľa V 712/2011.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 32/2017 zo dňa 23.08.2017, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Paulínou Černochovou:
56.800,- EUR (slovom: päťdesiatšesťtisícosemsto EURO)
K. Najnižšie podanie 42.600,- EUR (slovom: štyridsaťdvatisícšesťsto EURO)
L. Minimálne prihodenie 200,-EUR (slovom: dvesto EURO)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 7.000,-EUR (slovom: sedemtisíc EURO)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX, VS: 077) dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu opakovanej dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia opakovanej dražby pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby, b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX, VS: 077) dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu opakovanej dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia opakovanej dražby pripísaná na účet dražobníka, c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane vydražiteľom, d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu), e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom. Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky - lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením opakovanej dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky - v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX, VS: 077), s označením čísla opakovanej dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Termín č. 1: 30.07.2018 o 15:45 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 89 v obci Abrahámovce, po prechádzajúcom telefonickom ohlásení sa aspoň 1 deň vopred na tel. čísle +421 903 747 587. Termín č. 2: 10.08.2018 o 10:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 89 v obci Abrahámovce, po prechádzajúcom telefonickom ohlásení sa aspoň 1 deň vopred na tel. čísle +421 903 747 587.
Miesto obhliadky Termín č. 1: 30.07.2018 o 15:45 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 89 v obci Abrahámovce, po prechádzajúcom telefonickom ohlásení sa aspoň 1 deň vopred na tel. čísle +421 903 747 587. Termín č. 2: 10.08.2018 o 10:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 89 v obci Abrahámovce, po prechádzajúcom telefonickom ohlásení sa aspoň 1 deň vopred na tel. čísle +421 903 747 587.
Organizačné opatrenia stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 89 v obci Abrahámovce, po prechádzajúcom telefonickom ohlásení sa aspoň 1 deň vopred na tel. čísle +421 903 747 587.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby dňom udelenia príklepu na dražbe.

Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu opakovanej dražby:
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh opakovanej dražby podľa § 29 Zákona o DD.
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet opakovanej dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom opakovanej dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu opakovanej dražby písomne potvrdí,
• Ak ide o opakovanú dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet opakovanej dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu opakovanej dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu opakovanej dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu opakovanej dražby nesie vydražiteľ!
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 811 03 Bratislava