O službe sledovaniedrazieb.sk

Služba sledovaniedražieb.sk prináša možnosť sledovať všetky dražby nehnuteľností, ktoré sa realizujú na celom území Slovenskej republiky. Jedná sa o dražby nehnuteľností, ktoré boli zaťažené záložným právom napr. banky a z dôvodu neplatenia úveru banka pristúpila k výkonu záložného práva a predáva takto nehnuteľnosti neplatičov v súlade so zákonom o dobrovoľných dražbách (zákon č. 527/2002 Z.z.)

 

Rovnako tu zverejňujeme informácie o dražbách všetkých nehnuteľností, ktoré realizujú súdny exekútori na základe exekučného titulu v rámci exekúcie predajom nehnuteľností. Tu prichádzajú do úvahy všetky nehnuteľností vo vlastníctve dlžníka, ktorý neplní svoj splatný dlh voči oprávnenému v rámci exekúcie.

 

Ďalej spracovávame všetky dražby nehnuteľností, ktoré sú dražené príslušným správcom dane z dôvodu daňovej exekúcie predajom nehnuteľností, bytu alebo nebytového priestoru.

 

V poslednom rade spracovávame dražby nehnuteľností, ktoré realizujú správcovia konkurzných podstát za účelom rozpredaja majetku dlžníkov, ktorí skončili buď v konkurze alebo osôb, ktorým bol udelený trest prepadnutia majetku v trestnom konaní.

 

Ako to funguje

 

Po úhrade ceny služby si môžete nastaviť monitoring dražieb, teda ich sledovanie v ktoromkoľvek katastrálnom území v rámci celého územia Slovenskej republiky a bez obmedzenia nastavenia počtu katastrálnych území. Vždy keď sa vo vami určenom katastrálnom území bude dražiť akákoľvek nehnuteľnosť, teda pozemok, dom, byt alebo nebytový priestor, tak vám o tom pošleme notifikačný email.

 

Rovnako po prihlásení sa do služby je možné prehliadať všetky pripravované dražby nehnuteľností podľa jednotlivých krajoch, okresoch, miest a katastrálnych území, teda podľa miesta kde sa daná nehnuteľnosť nachádza.

 

Cena služby

 

Pri úhrade 30,- € máte službu aktívnu na 30 dní a pri úhrade 250,- € je služba aktívna 365 dní.

Počas tohto obdobia je možné meniť sledované katastrálne územia ľubovoľne.

 

Ako zvyčajne prebiehajú dražby nehnuteľností

 

  1. Oznámenie o konaní dražby je zverejnené v Obchodnom vestníku – v ten deň vám pošleme email s odkazom a preklikom na konkrétne podanie Obchodného vestníka.

   Obsahom oznámenia sú informácie o tom čo sa bude dražiť, teda aký typ nehnuteľnosti (t.j. byt, dom, pozemok, nebytový priestor, hospodárska budova a podobne), opis predmetu dražby, aké je najnižšie podanie, kedy možno urobiť obhliadku predmetu dražby a ďalšie zákonom stanovené informácie .

    

  1. Obhliadka nehnuteľnosti - v prípade nehnuteľností je dražiteľ povinný umožniť účastníkovi dražby obhliadku predmetu dražby. Termín kedy a kde je možné si obhliadnuť predmet dražby je súčasťou Oznámenia o konaní dražby. Je zákonná povinnosť dražobníka umožniť každému, kto sa preukáže dokladom totožnosti, obhliadku predmetu dražby, bez požadovania splnenia akýchkoľvek ďalších podmienok.

   Počas obhliadky je vhodné sa opýtať dražobníka, či má niekto v predmete dražby (ak sa jedná o byt alebo dom) bydlisko, resp. či je predmet dražby obývaný alebo nie.

    

  1. Zloženie zábezpeky – dražobník môže v zmysle zákona požadovať zloženie dražobnej zábezpeky od účastníka dražby a to až do maximálnej výšky 30 % z najnižšieho podania, uvedené v Oznámení o konaní dražby. V prvom kole dražby sa najnižšie podanie rovná znaleckej hodnote, v 2 kole dražby môže byť najnižšie podanie ¾ zo znaleckej hodnoty a v 3 kole dražby môže byť najnižšie podanie až polovica zo znaleckej hodnoty.

   Zložiť zábezpeku je záujemca povinný najneskôr do zahájenia dražby a to buď na účet dražiteľa alebo formou notárskej úschovy. V zmysle zákona je dražobník povinný umožniť obidva uvedené spôsoby zloženia dražobnej zábezpeky.

   Po skončení dražby je dražobník povinný účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil vrátiť zloženú dražobnú zábezpeku v celom rozsahu alebo zabezpečiť jej vydanie z notárskej úschovy.

    

  1. Priebeh dražby - Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, musí byť účastníkom dražby umožnený najmenej 30 minút pred začatím dražby. Účastník dražby je povinný na vyzvanie dražobníka alebo osoby ním písomne poverenej preukázať svoju totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka dražby, dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby, a ak sú rozdávané dražobné čísla, prevziať dražobné číslo; ak bolo požadované zloženie dražobnej zábezpeky, je účastník dražby povinný doložiť aj doklad o zložení dražobnej zábezpeky. Účastník dražby je ďalej povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby. Zákon zakazuje dražobníkovi požadovať splnenie iných podmienok ako tu uvedených.

   Tomu, kto sa dostaví na zápis na dražbu pred jej začatím a preukáže, že spĺňa podmienky stať sa účastníkom dražby, musí byť umožnené zúčastniť sa na dražbe.

    

   Verejnosť má v zmysle zákona rovnako prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba a to najmenej desať minút pred začatím dražby.

    

   Dražba sa otvára vyvolaním. Obsahom vyvolania je označenie a opis predmetu dražby a jeho odhadnutá alebo zistená cena, údaje o právach a záväzkoch na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ak majú podstatný vplyv na hodnotu predmetu dražby, údaje o nájomných zmluvách týkajúcich sa predmetu dražby a záväzkoch z nich vyplývajúcich, najnižšie podania a najnižšie prihodenie. Ak je predmetom dražby kultúrna pamiatka, uvedie licitátor aj túto skutočnosť.

   Draží sa, ak účastníci dražby robia vyššie podanie. Ak nebolo cez dvojitú výzvu a vyhlásenie licitátora: „Ak neurobí niekto z prítomných účastníkov dražby podanie vyššie, ako bolo podanie naposledy urobené účastníkom dražby (označenie účastníka dražby, ktorý urobil najvyššie podanie), udelím mu príklep" urobené vyššie podanie, oznámi licitátor ešte raz posledné podanie a po tretej výzve vykoná príklep účastníkovi dražby, ktorý urobil najvyššie podanie. Svojím podaním je účastník dražby viazaný. Udelením príklepu je dražba ukončená.

 

 

Aké komplikácie môžu nastať po vydražení nehnuteľnosti

 

Vydražením nehnuteľnosti je možné získať nehnuteľnosť v cene nižšej o cca až 30 % oproti trhovej cene, avšak je nutné myslieť aj na prípadné komplikácie, ktoré môžu nastať po vydražení.

Prvou je tá, že pôvodný dlžník nemusí byť ochotný dobrovoľne odovzdať nehnuteľnosť novému vlastníkovi a to najmä pokiaľ sa jedná o nehnuteľnosť kde má obydlie. Teda nový vlastník sa bude musieť domáhať na súde žalobou o vypratanie nehnuteľnosti toho, aby sa osoby, ktoré protiprávne žijú v danej nehnuteľnosti sa z nej vysťahovali. Úspešným ukončením sporu získa nový vlastník nehnuteľnosti exekučný titul na vypratanie nehnuteľnosti.

 

Druhou komplikáciou je to, že pôvodný dlžník môže dražbu napadnúť žalobou na súde o jej neplatnosť. Neplatnosti sa však môže domáhať len z formálnych dôvodov a vo väčšine prípadov súdy túto žalobu zamietajú.

Registrácia