Dražba nehnuteľností v obci Abrahámovce v katastrálnom území Abrahámovce

Katastrálne územie:
Abrahámovce
Obec:
Abrahámovce

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 17.08.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 077/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
D. Dátum konania dražby 17. 08. 2018
E. Čas konania dražby 16:30 hod. – 16:41 hod.
F. Kolo dražby druhé opakované
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bardejov, obec: Abrahámovce, katastrálne územie: Abrahámovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 53, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 89 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 141 o výmere 963 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 141 o výmere 963 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 142 o výmere 154 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 143 o výmere 61 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 144 o výmere 1668 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).
H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 89 s príslušenstvom, postavený na par. č. 141 v kat. území Abrahámovce.

Predmetom opakovanej dražby je samostatne stojaci rodinný dom. Predmet opakovanej dražby je situovaný v zástavbe rodinných domov v tichom prostredí a prístupný po spevnenej komunikácii. Predmet opakovanej dražby bol v roku 2009 rekonštruovaný, jedná sa o nepodpivničený a prízemný rodinný dom. Predmet opakovanej dražby bol daný do užívania v roku 1961.

 

Dispozičné riešenie:

V 1.NP sa nachádzajú: predsieň, hala, obývacia izba, kuchyňa, komora, kúpeľňa s WC, práčovňa s kotolňou, chodba a izba.

 

Zastavaná plocha 1. NP je 147,45 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Predmet opakovanej dražby je murovaný s vodorovnou izoláciou. Hrúbka obvodového muriva je 450 mm. Predmet opakovanej dražby je z dvoch strán zateplený s omietkou z umelých látok bez konečnej úpravy. Na jednej stene je brizolitová omietka. Vnútorná omietka je vápenná. Stropy v predmete opakovanej dražby sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha je sedlová s krytinou z AZC šablón, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná v predmete opakovanej dražby sú drevené EURO s vnútornými pred okennými žalúziami, dvere sú dyhované v obložkových zárubniach, podlahy sú plávajúce (v izbách), ostatné podlahy sú z keramickej dlažby. V kúpeľni a WC sa nachádza keramický obklad stien, vaňa a sprchovací kút s masážnymi tryskami, WC je samostatné (so vstupom z kúpeľne). Vodovodné batérie sú pákové. Kuchynská linka v kuchyni je na báze dreva. V kuchynskej linke je zabudovaný nerezový dvoj drez s odkvapkávačom. Šporák je plynový s odsávačom pár. V predmete opakovanej dražby je rozvod teplej a studenej vody z centrálneho zdroja – elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v práčovni predmetu opakovanej dražby. Predmet opakovanej dražby je vykurovaný plynovým kotlom Junkers, ale aj drevo splyňujúcim kotlom umiestneným v hospodárskej časti rodinného domu. Radiátory sú panelové. Stavba je napojená na miestny rozvod elektrickej energie a plynu. Predmet opakovanej dražby je zásobovaný vodou z vlastnej studne a odkanalizovaný do žumpy. Predmet opakovanej dražby pokračuje hospodárskou časťou, do ktorej sa vstupuje z vonkajšej strany (dvora).  

 

2. Garáž s príslušenstvom, postavená na par. č. 141, nezapísaná na LV.  

Garáž je samostatne stojaca a osadená na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Garáž sa nachádza vedľa rodinného  domu. Obvodové murivo garáže je murované, hrúbky 300 mm. Stropné konštrukcie sú drevené trámové s podbitím.  Strecha je stanová s plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie na garáži ešte nie sú osadené, osadené sú iba háky. Garážové vráta sú plechové otváravé. Vonkajšia omietka garáže ešte nebola realizovaná. Vnútorná omietka je vápenná. Podlaha v garáži má cementový poter. Garáž je napojená na ústredné kúrenie z rodinného domu. Radiátory sú panelové. V garáži je svetelná a motorická elektroinštalácia. Garáž ešte nebola skolaudovaná, ale je už podľa prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti užívaná od roku 2013.

 

Zastavaná plocha garáže je 47,85 m2.

 

Príslušenstvo domu tvorí najmä:

1. Hospodárska časť rodinného domu, postavená na par. č. 141 v kat. území Abrahámovce.

Hospodárska časť rodinného domu bola postavená ako pokračovanie rodinného domu – hospodárska budova. Hospodárska časť rodinného domu bola daná do užívania v roku 1961. V roku 1970 bola z hospodárskych miestností prestavaná na garáž a kotolňu, kde je umiestnený drevo splyňujúci kotol.  Hospodárska časť rodinného domu je osadená na základových pásoch s vodorovnou izoláciou.  Obvodové  murivo  je  murované, hrúbky 450 mm. Stropné konštrukcie sú drevené trámové s viditeľnými trámami. Strecha je sedlová s krytinou z AZC šablón, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú oceľové jednoduché a dvere sú zvlakové. Vnútorné omietky sú vápenné. Podlahy sú betónové hrubé. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Súčasťou hospodárskej časti rodinného domu je aj dielňa.

 

Zastavaná plocha hospodárskej časti rodinného domu je 43,20 m2.

 

2. Sklad ovocia a zeleniny, postavený na par. č. 141 v kat. území Abrahámovce.

Jedná sa o prízemný objekt postavený na základových pásoch, obvodové murivo je murované, hrúbky 300 mm. Strop je drevený trámový s podhľadom. Strecha na sklade je stanová s jednoduchou pálenou krytinou bez klampiarskych konštrukcií. Podlaha je betónová, hrubá. Dvere sú zvlakové, okno jednoduché oceľové.  Elektroinštalácia je svetelná. Sklad bol daný do užívania v roku 1961.

 

Zastavaná plocha skladu ovocia a zeleniny je 26 m2.

 

3. Podzemná pivnica

Podzemná pivnica sa nachádza v zadnej časti rodinného domu. Je monolitická s klenbovým stropom. Postavená bola v roku 1970.

 

Objem podzemnej pivnice je 57,38m 3.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava podľa V 712/2011.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 45.200,- EUR (slovom: štyridsaťpäťtisícdvesto EURO)
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 32/2017 zo dňa 23.08.2017, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Paulínou Černochovou:
56.800,- EUR (slovom: päťdesiatšesťtisícosemsto EURO)