Dražba nehnuteľností v obci Babiná v katastrálnom území Babiná

Katastrálne územie:
Babiná
Obec:
Babiná

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 19.06.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO230/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 19. 06. 2018
E. Čas konania dražby 13:45 hod.
F. Kolo dražby 2.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1041

Zvolen

Zvolen

Babiná

Babiná

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

121 / 1

Zastavané plochy a nádvoria

725

121 / 3

Zastavané plochy a nádvoria

85

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

162

121 / 1

10 – rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

984

Zvolen

Zvolen

Babiná

Babiná

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1959 / 36

Záhrada

546

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.         

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č. 162, v obci Babiná, postavený na parcele č. 121/1, pozemky - parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 121/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 725 m2 a parcelné č. 121/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2 a pozemok - parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape ako parcelné č. 1959/36, druh pozemku záhrady o výmere 546 m2, evidované na liste vlastníctva č. 1041 a 984, k.ú. Babiná, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.

                                               Rodinný dom:

            Rodinný dom s.č. 162 leží na pozemku p.č. 121/1. Ide o objekt s jedným nadzemným podlažím. Dispozične sú tu nasledovné priestory: chodba, komora, kotolňa, izba, kuchyňa, kúpeľňa. Základové konštrukcie sú plošné, tvorené betónovými pásmi, podmurovka je z kameňa. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehlového materiálu. Vnútorné deliace konštrukcie sú murované z tehlového materiálu. Strop je s rovným podhľadom drevený trámový (v časti bez podhľadu. Strecha je polvalbová manzardová so skladanou keramickou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Na podlahe sú keramické dlaždice, cementový poter, drevené parkety (v časti sú nášľapné vrstvy odstránené). Vonkajšie povrchy sú opatrené brizolitom. Vnútorné povrchy sú opatrené hladkou omietkou (v časti sú omietky odstránené). Okná sú drevené dvojité aj jednoduché, osadené sú vonkajšie plastové rolety. Dvere sú plné hladké. V kuchyni je šporák na pevné palivo. Na podlaží je rozvod elektroinštalácie svetelnej 230/1/50Hz (v časti je odstránená).

                                               Hospodárska budova s garážou:

            Hospodárska budova s garážou leží na p.č. 121/1. Ide o  objekt s jedným nadzemným podlažím. Dispozične je tu jeden priestor pre garážovanie a dva sklady. Základy sú betónové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované. Strecha je sedlová a v časti pultová s krytinou z pozinkovaného plechu a skladanej škridle. Vonkajšie aj vnútorné povrchy sú opatrené hrubou omietkou. Vráta sú drevené a plechové. Okná sú jednoduché a zo sklaobetónu. Na podlahe je cementový poter.

                                               Hospodárska budova:

            Hospodárska budova leží na p.č. 121/3. Ide o  objekt s jedným nadzemným podlažím. Dispozične je tu chodba, sklady, kuchynka. Základy sú betónové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované. Strecha je sedlová s krytinou zo  skladanej škridle. Vonkajšie aj vnútorné povrchy sú opatrené hrubou omietkou. Dvere sú plné hladké. Okná sú drevené dvojité. Na podlahe je cementový poter a dlaždice. Osadená je piecka na pevné palivo a šporák na pevné palivo.

                                               Pozemky:

            Pre stanovenie všeobecnej hodnoty boli čerpané údaje z obdobných ponúk predajov pozemkov ako aj verejne prístupných databáz a platených databáz (CMN Datalan) a vlastných štatistík znalca. Zo všeobecnej situácie sa jedná o okrajovú časť obytnej zóny obce do 5 000 obyvateľov. Z hľadiska intenzity využitia ide o objekty rodinných domov (stavby pre bývanie) v štandardnom vyhotovení. Podľa dopravných vzťahov ide o dostupnú lokalitu s možnosťou využitia autobusovej dopravy. Podľa funkčného využitia ide o plochu obytného územia. Podľa technickej infraštruktúry ide o pozemky s dobre vybavenou lokalitou s miestnymi rozvodmi vody, kanalizácie, plynu a elektriky.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č.1041
Poznámky:
Poznamenáva sa začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916, formou dobrovoľnej dražby, P 20/2018 zapísané dňa 23.01.2018 - 6/18
Poznamenáva sa Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby dražobníkom: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, Bratislava - Staré Masto, IČO: 45 684 618, P 81/2018 zapísané 19.03.2018 - 23/18
Poznamenáva sa Oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby dražobníkom: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, Bratislava - Staré Masto, IČO: 45 684 618, P 150/2018 zapísané 28.05.2018 - 47/18
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo k nehnuteľnostiam pozemky registra C KN parc.č. 121/1, 121/3, stavba rodinného domu so
súpisným číslom 162 na pozemku registra C KN parc.č. 121/1 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916 v podiele 1/1, V 3884/13 z 09.01.2014 - 2/14, 9/14
LV č.984
Poznámky:
Poznamenáva sa začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916, formou dobrovoľnej dražby, P 20/2018 zapísané dňa 23.01.2018 - 6/18
Poznamenáva sa Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby dražobníkom: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, Bratislava - Staré Masto, IČO: 45 684 618, P 81/2018 zapísané 19.03.2018 - 23/18
Poznamenáva sa Oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby dražobníkom: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, Bratislava - Staré Masto, IČO: 45 684 618, P 150/2018 zapísané 28.05.2018 - 47/18
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo k nehnuteľnosti pozemky registra C KN parc.č. 1959/36 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916 v podiele 1/1, V 3884/13 z 09.01.2014 - 2/14, 9/14.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 26 700,00 EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 16/2018
Meno znalca: Makóni Peter Ing.
Dátum vyhotovenia: 30.01.2018
Všeobecná cena odhadu: 35 600,00 EUR