Dražba nehnuteľností v obci Babindol v katastrálnom území Babindol

Katastrálne územie:
Babindol
Obec:
Babindol

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 429.266,16 EUR 04.09.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MILOLAD s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Žitavce 31, 95201 Žitavce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46968628
Obchodné meno správcu: Slovenská insolvenčná k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Párovská 26, 94901 Nitra
Kotakt na správcu : slovenska.insolvencna@gmail.com, 0944/306 156
Spisová značka správcovského spisu : 31K/24/2017 S1552
Spisová značka súdneho spisu : 31K/24/2017
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

 

Oznámenie o dražbe číslo  1

A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

Slovenská insolvenčná k.s. so sídlom Párovská 26, 949 01 Nitra, IČO: 47 234 440, správca úpadcu MILOLAD s.r.o. so sídlom Žitavce 31, 952 01 Žitavce, IČO: 46 968 628

II.

Sídlo/ bydlisko

 

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Párovská

b) Orientačné/ súpisné číslo

26

c) Názov obce

Nitra

d) PSČ

949 01

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

 

IV. 

IČO/ dátum narodenia

 

B.

Označenie navrhovateľov

1.

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

Slovenská insolvenčná k.s. so sídlom Párovská 26, 949 01 Nitra, IČO: 47 234 440, správca úpadcu MILOLAD s.r.o. so sídlom Žitavce 31, 952 01 Žitavce, IČO: 46 968 628

II.

Sídlo/ bydlisko

 

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Párovská

b) Orientačné/ súpisné číslo

26

c) Názov obce

Nitra

d) PSČ

949 01

e) Štát

Slovenská  republika

III.

Zapísaný:

 

IV. 

IČO/ dátum narodenia

 

C.  

Miesto konania dražby

Notársky úrad JUDr. Jany Jánoškovej, Štefánikova trieda 27,

949 01 Nitra

D.

Dátum konania dražby

04.09.2018

E.

Čas konania dražby

10:00 hod.

F.

Kolo dražby

Prvé

G.

Predmet dražby

Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 914 vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Babindol, obec Babindol, okres Nitra ako:

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo

výmera m2

druh pozemku

spôsob využ. p.

umiestnenie pozemku

právny vzťah

Druh ch.n.

978/1

1430

Orná pôda

1

1

 

 

978/7

368

Zastavané plochy a nádvoria

15

1

 4

 

979/5

425

Orná pôda

1

1

 

 

Legenda:

Spôsob využívania pozemku:

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

1 – Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu

Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Právny vzťah:

4 - Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku

Stavby

súpisné číslo

na parcele číslo

druh stavby

popis stavby

Druh ch.n.

umiestnenie stavby

88

978/7

10

rodinný dom

 

 1

Legenda:

Druh stavby:

10 - Rodinný dom

Kód umiestnenia stavby:

1 - Stavba postavená na zemskom povrchu

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Zapísanie majetku do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československé úverní družstvo, Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, IČ: 64 946 851 bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 4/2018 zo dňa 05.01.2018.

Poznámka:

Začatie výkonu záložného práva veriteľa AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, Gočárova třída 312/52 50002 Hradec Králové, (IČO: 64 946 851) predajom zálohu na dobrovoľnej dražbe nehnut. registra 'C': parc.č.978/1, 978/7, 979/5, stavba: rodinný dom s.č.88 na parc.č.978/7, podľa P 534/15 - 180/15

Upovedomenie o začatí exekúcie EX 174/2016 zriadením exekučného záložného práva na nehnut. registra 'C': parc.č.978/1, 978/7, 979/5, stavba: rodinný dom s.č.88 na parc.č.978/7 (EÚ Trnava - JUDr. Lucia Baničová) v prospech oprávneného Ján Mičko (03.07.1975) Zvolen, podľa P 321/16 - 33/16

Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka spoločnosti MILOLAD s.r.o. (IČO: 46 968 628), nehnut. registra 'C': parc.č.978/1, 978/7, 979/5, stavba: rodinný dom s.č.88 na parc.č.978/7, na základe Uznesenia Okresného súdu Nitra č.k. 31K/10/2017-93 zo dňa 31.10.2017, Obchodný vestník OV 212/2017 zo dňa 07.11.2017, podľa P 990/17 - 368/17

Titul nadobudnutia:  Kúpna zmluva V 6436/14 - 103/2014

Iné údaje: 1 Záložný veriteľ koná prost.svojej org.zložky AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Slovensko,

Metodova 7, Bratislava, IČO: 36 866 750 - 102/2014

H.

Opis predmetu dražby

Pozemky parc.č. 978/1 a 979/5 súvisia s užívaním rodinného domu (parkovisko, chodníky, záhrada).

Pozemok parc.č. 978/7 je zastavaný rodinným domom súp.č. 88.

Rodinný dom súp. č. 88 postavený na pozemku reg. "C" s parc. č. 978/7, osadený do mierne svahovitého terénu v časti podzemnej vinnej pivnice. Orientácia obytných častí s miernou prevahou na juh – juhovýchod (priečelie) a čiastočne na severozápad do záhrady. Dom z roku 2008 je celopodpivničený.  Vrátane pivničných priestorov ide o trojpodlažnú tehlovú stavbu, zastrešená je prevažne valbovou strechou s nerovnakou výškou valieb. Stavebné povolenie bolo vydané v r. 2000. Stavba bola skolaudovaná v roku 2002, stavba je reálne užívaná až od roku 2008.

Kompletný opis rodinného domu je popísaný v znaleckom posudku, ktorý je k dispozícii u správcu.

 

CH.

Opis stavu predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby

I.

Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby

1 Záložné právo v prospech AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, Gočárova třída 312/52 50002 Hradec Králové, IČO: 64 946 851 podľa V 6429/14 zo dňa 18.9.2014 na nehnut. reg.,C' p.č.978/1, 978/7, 979/5, stavba: rodinný dom s.č.88 na p.č.978/7 - 102/2014, 103/2014

1 Exekučný príkaz EX 174/2016 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut. registra 'C': parc.č.978/1, 978/7, 979/5, stavba: rodinný dom s.č.88 na parc.č.978/7 (EÚ Trnava - JUDr.Lucia Baničová) v prospech oprávneného Ján Mičko (03.07.1975) Zvolen, podľa Z 3552/16 - 76/16

1 Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.102961450/2016 (Daňový úrad Nitra) na nehnuteľnosti registra 'C': parc.č.978/1, 978/7, 979/5, stavba: rodinný dom s.č.88 na parc.č.978/7, podľa P 612/16 - 84/16, Z 4651/16 - 128/16

Vydražiteľ nadobudne predmet dražby bez tiarch na ňom viaznúcich.

J.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Hodnota predmetu dražby bola stanovená odhadom správcu, vychádzajúcom zo znaleckého posudku, pričom tento zohľadnil skutočný stav majetku a trhovú hodnotu rovnakého alebo porovnateľného majetku  v danom mieste a čase.

Na dražbu organizovanú správcom sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu (zák.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení).

Výška najnižšieho podania pre prvé kolo dražby bola stanovená správcom v súlade so záväzným pokynom udeleným príslušným orgánom na sumu  429.266,16 EUR.

K.

Najnižšie podanie

429.266,16 EUR

 

L.

Minimálne prihodenie

5.000,00 EUR

 

M.

Dražobná zábezpeka

a) výška

30.000,00 EUR

 

b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky

Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka IBAN: SK50 1100 0000 0029 2289 4687  vedený v Tatra banka a.s. pod variabilným symbolom 31242017.

Dražobnú zábezpeku je možné zložiť formou bankovej záruky alebo v hotovosti do pokladne dražobníka.

 

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky

Príkaz na úhradu peňažných prostriedkov na účet dražobníka, potvrdenie o vklade v hotovosti na účet dražobníka, potvrdenie o vklade do pokladne dražobníka, banková záruka.

 

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky

najneskôr do otvorenia dražby

 

e) vrátenie dražobnej zábezpeky

Do 5 pracovných dní po skončení dražby bezhotovostným  prevodom na účet účastníka dražby. V hotovosti účastníkovi dražby, ktorý zložil dražobnú zábezpeku v hotovosti do pokladne dražobníka.

 

N.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

 

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet

dražobníka IBAN: SK50 1100 0000 0029 2289 4687  vedený v Tatra banka a.s. pod variabilným symbolom 31242017 a to do 30 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

 

O.

Obhliadka predmetu dražby (dátum)

16.08.2018 o 14:00 hod.

23.08.2018 o 14:00 hod.

 

Miesto obhliadky

Babindol

 

Organizačné opatrenia

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred

konaním obhliadky na tel.č.: 0903 266 087. V prípade, že sa

na obhliadku nenahlási žiaden záujemca, obhliadka sa konať

nebude.

 

P.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

 

Ak vydražiteľ zaplatí úplnú cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Akonáhle dražobník obdrží úplnú cenu dosiahnutú vydražením podá na príslušnú správu katastra návrh na vklad spolu s notárskou zápisnicou a to do 3 pracovných dní. Dražobník pred úplným zaplatením ceny dosiahnutej vydražením nie je povinný vydať zápisnicu z dražby a tiež ani podať návrh na vklad na príslušnú správu katastra. Dražobník po splnení uvedeného (úhrady celej ceny) vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

 

R.

Podmienky odovzdania predmetu dražby

 

1.Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby (resp. zástupca), vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.

3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa

nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

 

S.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:

 

1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
 

 

T.

Notár

 

a) titul

JUDr.

 

b) meno

Jana

 

c) priezvisko

Jánošková

 

d) sídlo

Štefánikova trieda 27, 949 01 Nitra