Dražba nehnuteľností v obci Banská Bystrica v katastrálnom území Radvaň

Katastrálne územie:
Radvaň
Obec:
Banská Bystrica

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 12.06.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 053/5/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Viera Kalinová Komenského 3, Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
D. Dátum konania dražby 12. 06. 2018
E. Čas konania dražby o 14,30 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:    

parc. č. 3681/393             Zastavané plochy a nádvoria       o výmere 324 m2

spoluvlastnícky podiel: 1/24

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, LV č. 7115, okres: Banská Bystrica, obec: BANSKÁ BYSTRICA, katastrálne územie: Radvaň.

H. Opis predmetu dražby

Popis pozemku

Pozemok sa nachádza v meste Banská Bystrica na ul. Medená č. 10 - 12, časť Pršianska Terasa. Pozemok je možné napojiť na elektrinu, vodovo, plyn, kanalizáciu. Pozemok je mierne svahovitý. Mesto má autobusovú dopravu. Všeobecná situácia – obytná poloha, intenzita využitia – nadštandardné obytné domy, dopravné spojenie s centrom mesta - do 15 minút, obytná poloha, dobrá vybavenosť, povyšujúci faktor – žiadny. Pre výpočet všeobecnej hodnoty pozemkov použil súdny znalec metódu polohovej diferenciácie. Metódu výnosovú nebolo možné použiť, pretože pozemok nie je schopný dosahovať výnos formou prenájmu. Porovnávaciu metódu súdny znalec nepoužil, pretože nemal minimálne 3 dôveryhodné kúpne zmluvy v danej lokalite na porovnanie.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Pozemok je v dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 197/2012-23 zo dňa 21.6.2012, súd. exekútor JUDr. Dušan Kormaník, Obchodná 2, Stará Ľubovňa /do KN zapísané 3.8.2012/ - 1786/2012
2, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.sp. EX 426/2012-14 zo dňa 5.11.2014, súdny exekútor JUDr. Dušan Kormaník, Obchodná 2, 064 01 Stará Ľubovňa (do KN zapísané 7.11.2014) - čz 3658/2014
3, Na parc. CKN č. 3681/393 spoluvlastnícky podiel v 1/24:Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 194/15 zo dňa 28. 1. 2016 + oprava zo dňa 10. 2. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zápis do KN dňa 15. 2. 2016 – čz 566/2016
4, Na parc. CKN č. 3681/393 spoluvlastnícky podiel v 1/24:Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1910/15 zo dňa 28. 1. 2016 + oprava zo dňa 10. 2. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zápis do KN dňa 15. 2. 2016 – čz 567/2016
5, Na parc. CKN č. 3681/393 spoluvlastnícky podiel v 1/24: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 195/15 zo dňa 28. 1. 2016 + oprava zo dňa 10. 2. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - zápis do KN dňa 15. 2. 2016 – čz 568/2016
6, Na parc. CKN č. 3681/393 spoluvlastnícky podiel v 1/24:
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 196/15 zo dňa 28.1.2016 + oprava zo dňa 10.2.2016 (zápis do KN dňa 15.2.2016), súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza – čz 569/2016
7, Na parc. CKN č. 3681/393 spoluvlastnícky podiel v 1/24: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 197/15 zo dňa 28.1.2016 + oprava zo dňa 10.2.2016 (zápis do KN dňa 15.2.2016), súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza – čz 570/2016
8, Na parc. CKN 3681/393 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 256/16 zo dňa 10. 5. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza( zápis do KN 11. 5. 2016) - čz 1780/2016
POZNÁMKY:
1, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.sp. EX 194/15 zo dňa 24.3.2015 + oprava zo dňa 1.4.2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza (zákaz nakladania s nehnuteľnosťami) - čz 1179/2015
2, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.sp. EX 197/15 zo dňa 24.3.2015 + oprava zo dňa 1.4.2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza (zákaz nakladania s nehnuteľnosťami) - čz 1180/2015
3, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 196/15 zo dňa 1.4.2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza, - zákaz akéhokoľvek nakladania s nehnuteľnosťami - čz 1190/2015
4, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 195/15 zo dňa 1. 4. 2015, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza Zákaz nakladania s nehnuteľnosťami - čz 1192/2015
5, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 80/15 zo dňa 22.7.2015, súdny exekútor JUDr.Anna Dírerová, Gajova 7,81109 Bratislava .Zákaz nakladania s nehnuteľnosťou - 2869/2015
6, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.sp. EX 1910/15 zo dňa 27.1.2016 + oprava zo dňa 9.2.2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza (zákaz nakladania s nehnuteľnosťami) - čz 576/2016
7, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 256/16 zo dňa 10. 5. 2016, súdny exekútor JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza zákaz nakladania s nehnuteľnosťami- čz 1780/2016
8, Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, sp.zn.2K/93/2016 zo dňa 4.1.2017 .Poznámenáva sa zápis nehnuteľností do súpisu majetku všeobecnej podstaty v konkurznom konaní sp.zn. 2K 93/2016 vyhlásenom na majetok úpadcu.- č.z.1508/2017
9, Oznámenie dražobníka DRAŽOBNÍK, s.r.o. Hviezdoslavova 6, 040 014 Košice IČO: 36 764 281 zo dňa 09.05.2018 o dražbe č. Zn. 053/5/2018 (prvé kolo dňa 12.06.2018) - čz 1512/2018
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 750,- €
K. Najnižšie podanie Bolo urobené / 750,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Bc. Michal Sedlačko
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bežecká
b) Orientačné/súpisné číslo 1230/12
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 08.03.1983
V. Odhad ceny predmetu dražby 851,99 €