Dražba nehnuteľností v obci Banská Bystrica v katastrálnom území Banská Bystrica

Katastrálne územie:
Banská Bystrica
Obec:
Banská Bystrica

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 199 000,00 € 15.08.2018 Stiahnuť
Aukčný Dom, s.r.o
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDr. 018/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčný Dom, s.r.o
II. Sídlo/bydlisko Pribinova462/8492001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pribinova
b) Orientačné/súpisné číslo 462/84
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 13951/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36253073
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Československá obchodná banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Žižkova
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 36854140
C. Miesto konania dražby Priestory Business Innovation Center, Rudohorská 6636/33, /školiaca miestnosť, Banská Bystrica.
D. Dátum konania dražby 15. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 1
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2054 vedenom na Okresnom úrade Banská Bystrica -
katastrálny odbor, obec Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica:
- stavba s. č. 816, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 2678- rodinný dom,
- pozemok- záhrady, parc. reg. „C“ č. 2677/1 o výmere 596 m²
- pozemok- zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. „C“ č. 2677/2 o výmere 41 m²,
- pozemok- zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. „C“ č. 2678 o výmere 158 m².
Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na
vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie
plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom, Záhradná ul. č. 1, súpisné č. 816, parcela č. 2678, k.ú. Banská Bystrica, obec Banská
Bystrica, okres Banská Bystrica
Rodinný dom je murovaný, čiastočne podpivničený objekt s jedným nadzemným a jedným podkrovným podlažím
a s pôdorysom približne v tvare obdĺžnika. Rodinný dom je súčasťou zástavby pôvodných rodinných domov na
Záhradnej ulici č. 1 v meste Banská Bystrica, označený súpisným číslom 816, postavený na pozemku, parcela č.
2678, k.ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica.
Dispozičné riešenie
Rodinný dom má jedno podzemné podlažie jedno nadzemné podlažie a jedno podkrovné podlažie a základný
pôdorys v tvare obdĺžnika. Zo západnej strany objektu je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu. Na
pôvodný objekt bola v roku 2010 dobudovaná nadstavba obytného podkrovia čim vznikol na každom z
nadzemných podlaží jeden samostatný byt. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tieto miestnosti – zádverie,
schodisko, predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC, šatník a štyri izby. V 2. nadzemnom podlaží (podkroví) sa
nachádzajú tieto miestnosti – chodba, kotolňa, kuchyňa, kúpeľňa, WC a štyri izby.
Technické a konštrukčné riešenie
Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu. Podmurovka je zhotovená z monolitického
betónu. Zvislé obvodové Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. podzemného podlažia sú zhotovené z
monolitického železobetónu a nosné konštrukcie 1. a 2. nadzemného podlažia sú zhotovené z tehlového muriva
v skladobnej hrúbke do 400 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej
hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC hladká. Priestory kúpeľní,
WC a kuchyne majú steny obložené keramickým obkladom. Stropy nad 1. podzemným a 1. nadzemným
podlažím sú zhotovené ako železobetónové, monolitické a stropy nad podkrovím sú zhotovené z dosák SDK
kotevných na krov šikmej strechy. Strecha objektu je šikmá, sedlová (manzardová) s vrstvou tepelnej izolácie.
Krytina strechy je zhotovená z betónovej krytiny Bramac. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a
záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien
sú zhotovené z hliníkového plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch z akrylátovej omietkovej zmesi na
zateľovácí systém. Schody do 2. nadzemného podlažia sú zhotovené z monolitického železobetónu s povrchom z
keramickej dlažby. Interiérové dvere sú v celom objekte zhotovené na báze DT v plechových zárubniach (1.NP),
resp. zhotovené na báze DT s dyhovaným povrchom v obložkových zárubniach. Vstupné dvere objektu sú
zhovené ako plastové s bezpečnostným sklom. Okná sú v celom objekte zhotovené ako ako plastové s izolačným
dvojsklom (2.NP). Povrchy podláh obytných a komunikačných priestorov sú riešené ako keramické dlažby (1.NP),
resp. ako laminátové parkety (2.NP) a podlahy v priestoroch kúpeľní, WC, kuchyne a kotolne sú zhotovené z
keramickej dlažby. Vykurovanie objektu je teplovodné s plechovými radiátormi. Ako zdroj vykurovania slúži dva
plynové kotly. Ako zdroj TÚV slúžia zásobníkové ohrievače kombinované s kotlom. V rodinnom dome sa
nachádza rozvod pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvod kameninového
potrubia kanalizácie, plynovod a svetelná a motorická elektroinštalácia. V ohodnocovanom objekte sa nachádzajú
nasledovné zariaďovacie predmety a predmety technického vybavenia objektu:
Kotolňa – 1.PP - plynový kotol
Kúpeľňa – 1.NP - sprchový kút, umývadlo, WC Combi , práčkový ventil
Kuchyňa - 1.NP - kuchynská linka 3,000 b.m., nerezový drez, sporák s rúrou P/P
Kúpeľňa – 2.NP - akrylátová vaňa, sprchový kút, umývadlo, práčkový ventil
WC – 2.NP - WC Combi, umývadlo
Kuchyňa - 2.NP - kuchynská linka 10,000 b.m., nerezový drez, sporák s rúrou P/P, digestor,
umývačka riadu

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Ide o dostatočne udržiavaný, starší rodinný dom (ktorý prešiel komplexnou rekonštrukciou pri ktorej bola tiež
dobudovaná nadstavba obytného podkrovia), ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho
veku. Objekt je zhotovený z bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu
a platným technickým normám. Objekt je využívaný na obytné účely, nenachádzajú sa v ňom žiadne
prevádzkové priestory. Objekt bol podľa odborného odhadu znalca a verbálnej informácie od spoluvlastníčky
nehnuteľnosti daný do užívania v roku 1950 a v roku 2010 bola dobudovaná nadstavba obytného podkrovia. V
zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a skutočnosti, že ide o starší, priebežne
udržiavaný objekt, ktorý prešiel komplexnou rekonštrukciou, opotrebenie som stanovil analytickou metódou.
Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií rozostavaných častí objektu znalec určuje v percentách

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Ťarchy LV č: 2054
Na parc. č. 2677/1, 2677/2, 2678 + č. s. 816 na p. č. 2678: Záložné právo pre pohľadávku ISTROBANKA, akciová
spoločnosť, Laurinská 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 331 491 č. zml. V 6745/2008 zo dňa 20. 11. 2008 - VZ
2541/2008
Na parc. č. 2677/1, 2677/2, 2678 + č. s. 816 na p. č. 2678: Záložné právo pre pohľadávku Československá
obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 č. zml. V 2378/2010 zo dňa 8. 6. 2010 -
ČZ 1369/2010
Na parc. č. 2677/1, 2677/2, 2678 + č. s. 816 na p. č. 2678: Záložné právo pre pohľadávku Československá
obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 č. zml. V 4989/2010 zo dňa 21. 10.
2010 - ČZ 2598/2010
Na parc. č. 2677/1, 2677/2, 2678 + č. s. 816 na p. č. 2678: Záložné právo pre pohľadávku ISTROBANKA, akciová
spoločnosť, Laurinská 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 331 491 č. zml. V 6745/2008 zo dňa 20. 11. 2008 - VZ
2541/2008
Na parc. č. 2677/1, 2677/2, 2678 + č. s. 816 na p. č. 2678: Záložné právo pre pohľadávku Československá
obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 č. zml. V 2378/2010 zo dňa 8. 6. 2010 -
ČZ 1369/2010
Na parc. č. 2677/1, 2677/2, 2678 + č. s. 816 na p. č. 2678: Záložné právo pre pohľadávku Československá
obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 č. zml. V 4989/2010 zo dňa 21. 10.
2010 - ČZ 2598/2010
Poznámky:
Na parc. CKN č. 2677/1, 2677/2, 2678 + č. s. 816 na parc. CKN č. 2678 v podiele 1/2: Oznámenie záložného
veriteľa Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140 zo dňa 11.09.2017
o začatí výkonu záložného práva (V 6745/2008, V 2378/2010) - čz 2674/2017
Na parc. CKN č. 2677/1, 2677/2, 2678 + č. s. 816 na parc. CKN č. 2678 v podiele 1/2: Oznámenie záložného
veriteľa Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140 zo dňa 11.09.2017
o začatí výkonu záložného práva (V 6745/2008, V 2378/2010) - čz 2674/2017
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa Znaleckého posudku č. 35/2018 vypracovaný znalcom
Mgr.Ing.Martin Kralovič zo dňa 24.05.2018 na sumu 199 000,00 € (slovom jednostodeväťdesiatdeväťtisíc
eur).
K. Najnižšie podanie 199 000,00 € (slovom: jednostodeväťdesiatdeväťtisíc eur)
L. Minimálne prihodenie 3 000,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 30 000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom,
vkladom na účet dražobníka, alebo poštovou poukážkou. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj v hotovosti
v mieste konania dražby. Prípustné je zloženie dražobnej zábezpeky aj vo forme bankovej záruky alebo notárskej
úschovy. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Účastník bude pripustený k dražbe ak predloží pri zápise do dražby originál dokladu o zaplatení dražobnej zábezpeky (výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu, bankou potvrdený vklad v hotovosti, poštovú poukážku, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku, originál alebo overená kópia dokladu preukazujúcu notársku úschovu), ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, príjmový pokladničný blok dražobnej spoločnosti Aukčný Dom s.r.o., následne sa zapíše do listiny „Zápis do dražby” a bude mu pridelené dražobné číslo.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to do troch pracovných dní odo dňa konania dražby. Účastníkom dražby, ktorý zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti v mieste dražby a ktorí sa nestanú vydražiteľmi, bude dražobná zábezpeka vrátená po skončení dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením nasledovne:
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením hneď po skončení dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, tak najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej
dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka č. účtu: SK 75 7500 0000 0040 04695397 vedený
v ČSOB a.s
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej
vydražením. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej
záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti, dražobník
je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listiny
osvedčujúce bankovú záruku.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 30.07.2018 o 11:00 hod. 06.08.2018 o 11:00 hod.
Miesto obhliadky Záhradná 816/1, Banská Bystrica /pred predmetom dražby/
Organizačné opatrenia V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie našej spoločnosti
na tel. čísle 0905 934 527, 0905 469 050, a to najneskôr 1 pracovný deň pred termínom obhliadky.
K obhliadke je potrebné si priniesť úradný doklad totožnosti /napr. občiansky preukaz, pas/, právnické osoby aj
úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis
z obchodného registra).
Pokiaľ vlastník alebo osoba, ktorá má predmet v nájme, neumožní riadnu obhliadku predmetu dražby, bude
obhliadka uskutočnená v rámci možností.
Organizačné opatrenia súvisiace s dražbou:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia
vstupné 3,32 €.
Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím, z dôvodu
zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby.
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách“) a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi:
a. doklad o zložení dražobnej zábezpeky;
b. čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách (formulár je k dispozícii aj u dražobníka);
c. doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.);
d. ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je
oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 3 mesiace;
e. v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – osobitné splnomocnenie s úradne osvedčeným
podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie
splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
k predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním
spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa úhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil
(úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky, prípadne bude požadované plnenie bankou
poskytujúcou bankovú záruku).
V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis
notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí
vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí
zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez
zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby
vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomností dražobníka, na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica
o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník.
Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu odovzdať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici
a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. Všetky náklady spojené odovzdaním, prevzatím a
vyprataním predmetu dražby nesie vydražiteľ v plnom rozsahu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady,
ktoré vznikli z dôvodov na strane predchádzajúceho vlastníka alebo dražobníka. Nebezpečenstvo škody na
predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý
deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je
vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu
vydražiteľ.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Miroslav
c) priezvisko Holčík
d) sídlo Námestie 1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany