Dražba nehnuteľností v obci Banská Bystrica v katastrálnom území Banská Bystrica

Katastrálne územie:
Banská Bystrica
Obec:
Banská Bystrica

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 753 000,00 € 06.09.2018 Stiahnuť
ProAuctio s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 1102018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko ProAuctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Horná297401 Banská Bystrica
a) Názov ulice/verejného priestranstva Horná
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 17775/S
IV. IČO/ dátum narodenia 45408441
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Peter Tonhauser, PhD., Likvidátor v dodatočnej likvidácii zaniknutej obchodnej spoločnosti: EFEKT - PRIM, s.r.o., IČO: 31 623 115 so sídlom: Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, ktorá je zrušená od 14.02.2012
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jána Cikkera
b) Orientačné/súpisné číslo 8
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 974 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 45018669
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19, 974 01 Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 06. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

I. Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci: Banská Bystrica, okres: Banská Bystrica, katastrálnom území: Banská Bystrica, evidované Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) číslo 5772 a to: 

- parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape pod číslom 2464/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5110 m2,

- parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape pod číslom 2464/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 602 m2, 

- stavba súpisné číslo 4485, postavená na parcele číslo KN-C 2464/4, popis stavby: výrobná hala, dielňa

Spoluvlastnícky podiel: 19/20

II. Súčasťou predmetu dražby sú aj drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 023/2018 zo dňa 25.07.2018, ktorý vypracoval znalec: Ing. Ivan Kvasna, Spoluvlastnícky podiel: 19/20

/ďalej spolu len „predmet dražby“/.


 

H. Opis predmetu dražby

Výrobná hala, dielňa súp. č. 4485, sa nachádza v širšom centre mesta Banská Bystrica, v okolí so zmiešanou zástavbou stavbami občianskej vybavenosti a objektami určenými na bývanie, na parc. č. 2464/4. Stavba je postavaná na rovinatom pozemku, priamo prístupnom zo spevnených plôch ulice Cesta na Amfiteáter. Stavba je napojená na základné inžinierske siete (elektrika, kanalizácia, voda, plyn). Stavba bola postavená na základe stavebného povolenia ev. č. 338/76 zo dňa 9.12.1976 (informácia čerpaná z kolaudačného rozhodnutia č. 3120/80). Pôvodné stavebné povolenie nebolo k dispozícii. Vlastník predložil kolaudačné rozhodnutie č. 3120/80 ev. č. 83/80 zo dňa 10.08.1980, vydané Mestským národným výborom, odborom územného plánovania v Banskej Bystrici, na základe ktorého bola stavba definovaná ako "Výskumná a overovacia zákla. TZ B.B. II.st." povolená k užívaniu v r. 1980. Ku stavebným úpravám bolo vydané kolaudačné rozhodnutie č. 2002/03785/8MY ev. č. 438/2003 zo dňa 31.12.2002 o povolení užívania stavby. Stavba pôvodne slúžila k výrobným účelom prevádzky (sklady, dielne). V súčasnosti je interiér stavby prestavaný, a priestorové využitie stavby riešené, pre kancelárske a skladové priestory, len v minimálnej časti sa zachovala časť pôvodnej dielne, ktorá slúži k skladovým účelom. Stavbu hodnotil a klasifikoval znalec podľa prevažujúcej funkcie zisteného užívania v deň miestneho šetrenia ako administratívnu budovu. Konštrukčne sa jedná o dvojpodlažnú stavbu, s nosnou konštrukciou sčasti vyhotovenou z oceľových stĺpov a s prevažujúcim vyhotovením, murovaným nosným stenovým systémom. Základy betónové pásové, pod stĺpmi betónové pätky. Strecha je rovná, vyspádovaná k strešným zvodom, s krytinou z hydroizolačných, ťažkých navarovaných živičných pásov. Strop je železobetónový rebrový, s vyhotoveným podhľadom. Okenné konštrukcie sú z plastových profilov v izolačným dvojsklom, vstupné dvere plastové, vnútorné dvere hladké, plné, resp. presklené v závislosti od využitia miestnosti. Podlahové konštrukcie keramické, resp. textilné povlakové, úpravy stien a stropov s hladkými omietkami, v sociálnom zázemí je vyhotovený keramický obklad stien. Stavba napojená na základné inžinierske siete (voda, kanalizácia, elektrika), vykurovaná centrálne kotolňou umiestnenou v stavbe súp. č. 511. Pri stavebných úpravách boli dodržané pôdorysné ako aj výškové rozmery stavby, a exteriérová vzhľadová dispozícia objektu.
Vzhľadom na súčasný technický stav a materiálové vyhotovenie stavby, stanovil znalec opotrebenie stavby lineárnou metódou. Rok kolaudácie stavby 1980 na základe kolaudačného rozhodnutia. Základnú životnosť stanovil znalec na 80 rokov.


 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku, vykonaným rekonštrukciám uvedeným v popise predmetu dražby a vykonávanej stavebno-technickej údržbe. 

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Nasledujúce záložné právo ostáva aj v prípade úspešnej dražby zapísané na liste vlastníctva č. 5772 k.ú. Banská Bystrica:

- Na parc. C-KN č. 2464/1, 2464/4, č. s. 4485 na p. č. 2464/4 v podiele 19/20: Záložné právo pre pohľadávku sDesign,s.r.o.Rudohorská 33,97411 Banská Bystrica,IČO 47066032, č. zml. V 2525/2007 zo dňa 7. 9. 2007 – čz 1736/2007, 2559/2010 + Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 23.10.2008 a Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 27.10.2010 -čz 103/2011, 2492/2011, 2754/2011 + Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 5.9.2011 –čz 1492/2012 + Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 7.1.2014 -čz 825/2014 + Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 28.8.2014 - 2874/14
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 023/2018 zo dňa 25.07.2018, vypracovaný znalcom pre odbor stavebníctvo Ing. Ivanom Kvasnom. VŠH: 753 000,00 €
K. Najnižšie podanie 753 000,00 €
L. Minimálne prihodenie 10 000,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 49 790,88 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky V peniazoch, a to bezhotovostným prevodom na účet dražobníka IBAN: SK38 0900 0000 0050 4398 7194 pod variabilným symbolom: 1102018, alebo v hotovosti v mieste konania dražby, prípadne zložením peňazí do notárskej úschovy.
Vo forme bankovej záruky
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Príjmový pokladničný doklad preukazujúci zloženie peňažnej hotovosti vo výške dražobnej zábezpeky. Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystavenie bankovej záruky. Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zloženie zábezpeky do notárskej úschovy.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku a končí stanoveným časom otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti, bude dražobná zábezpeka vrátená hneď po skončení dražby. Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bezhotovostným prevodom bez zbytočného odkladu po skončení, a to na účet označený účastníkom dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 €, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodnú inak.
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 €, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Cenu dosiahnutú vydražením je možné zaplatiť v hotovosti hneď po skončení dražby v mieste konania dražby, v hotovosti v mieste sídla dražobníka, alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka IBAN: SK38 0900 0000 0050 4398 7194 pod variabilným symbolom: 1102018.
Dražobná zábezpeka zložená v peniazoch sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

UPOZORNENIE:
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné započítať s akýmikoľvek pohľadávkami voči zaniknutej spoločnosti EFEKT - PRIM, s.r.o., IČO: 31 623 115 so sídlom: Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, ktorá je zrušená od 14.02.2012.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín 07.08.2018 o 14:30 hod. 2. termín 21.08.2018 o 14:30 hod. Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby sú povinný sa prihlásiť telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na telefónnom čísle: 0911 802 199 alebo 0903 517 300, počas pracovných dní, v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.
Miesto obhliadky Lazovná 511/69, 974 01 Banská Bystrica
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na telefónne číslo: 0911 802 199, počas pracovných dní, v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termíny stanovené v oznámení o dražbe, avšak výlučne po predchádzajúcej dohode s dražobníkom.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby, a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica, vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby, alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník bez zbytočných prieťahov predmet dražby, a to na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Daniela
c) priezvisko Vozárová
d) sídlo Kuzmányho 19, 974 01 Banská Bystrica