Dražba nehnuteľností v obci Banská Bystrica v katastrálnom území Podlavice

Katastrálne územie:
Podlavice
Obec:
Banská Bystrica

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 2.025,00 17.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 269/2012
Typ dražobnej vyhlášky: 269/2012
Poradie dražby: 2
Exekútor: Miroslav Paller
Ulica: Jesenského 61
Obec: Žiar nad Hronom
PSČ: 96501
Dátum konania dražby: 17.09.2018
Čas konania dražby: 08:00
Miesto konania dražby: Jesenského 61, 96501Žiar nad Hronom
Vlastník: Gajdoš Milan r. Gajdoš
Sídlo: Šalgotarjánska 5207/6, 97404 Banská Bystrica
Podiel: 3/9
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 10.08.2018
Znalecká hodnota: 4.050,00
Reálna hodnota: 2.025,00
Výška zábezpeky: 1.012,50
Číslo bankového účtu: SK4275000000000402095233, VS: 2692012
Najnižšie podanie: 2.025,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK4275000000000402095233, VS: 2692012
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 14.09.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Banská Bystrica
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Banská Bystrica
     Obec : Banská Bystrica
     Kataster : Podlavice
     Číslo listu vlastníctva: 2270
   Parcela
     Parcelné číslo: 731/9
     Výmera: 2093
     Druh: Orná pôda
     Popis: LV č. 2270 parcely registra E
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: