Dražba nehnuteľností v obci Banská Bystrica v katastrálnom území Banská Bystrica

Katastrálne územie:
Banská Bystrica
Obec:
Banská Bystrica

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 106000 21.09.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 68-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, salónik 107
D. Dátum konania dražby 21. 09. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

7302

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Parcely registra "C"

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 8765/165452  k pozemkom:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

2180/1

Zastavané plochy a nádvoria

593

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti  8765/165452 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

1487

2180/1

Bytový dom

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

404

podkrovie

Lazovná 56

87,65

H. Opis predmetu dražby

Popis bytového domu:

Jedná sa o samostatne stojaci 5. podlažný bytový dom s jedným podzemným, tromi nadzemnými a jedným podkrovným podlažím. Prvé podzemné podlažie je technické, nachádzajú sa tu pivnice, skladové priestory a technické vybavenie bytového domu vrátane kotolne. Prvé až tretie nadzemné  podlažie a podkrovné podlažie  sú obytné. Počet bytových jednotiek v bytovom dome je 25 b.j.. Je to murovaný netypový bytový dom postavený v roku 1958 s  jedným vchodom. Pôvodne sa využíval ako internát, v roku 2005 až 2006 bola zhotovená kompletná rekonštrukcia budovy a zmena účelu využitia na bytový dom.  Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie tvorí murivo skladobnej hrúbky do 40 cm, vodorovné nosné konštrukcie prefabrikované a železobetónová doska. Strešná konštrukcia drevený sedlový krov pokrytý plechovou krytinou, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami s pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné, schodisko betónové montované, nášľapná vrstva z keramickej dlažby. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných priestoroch keramická dlažba a cementový poter. Vonkajšie úpravy povrchov stien bytového domu  kontaktný zatepľovací systém. Dom je napojený na rozvod plynu, elektrického prúdu, kanalizačnú prípojku a vodovodná prípojku z verejného vodovodu. Vykurovanie ústredné teplovodné z kotolne umiestnenej v podzemnom podlaží. Byt č. 404 sa nachádza v podkrovnom podlaží v krajnej časti bytového  domu.

Popis bytu:

Byt č. 404 pozostáva z troch obytných miestností a z príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí vstupná chodba, kuchyňa s jedálňou, kúpelňa s WC, terasa  a v 1. podzemnom podlaží  miestnosť č. 5 pivnica.

Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú a kanalizačnú prípojku. Rozvody teplej a studenej vody z ppr potrubia z centrálneho zdroja tepla. Vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory oceľové panelové.  Elektroinštalácia svetelná  na poistkové automaty. Okná plastové dvojité vybavené PVC žalúziami. Dvere dyhované a plné hladké. Vnútorné úpravy povrchov stien hladká omietka a sádrová omietka, keramický obklad v kúpelni, vane, sprchy a okolo kuchynskej linky. Podlahy v obytných miestnostiach tvoria koberce a plávajúca podlaha, vo WC a kúpelni marmoleum, kuchyňa keramická dlažba. Kúpeľňa vybavená plastovou  vaňou, umývadlom, sprchou a wc misou geberit a  páčkovými  batériami.  Kuchyňa vybavená kuchynskou linkou  vyrobenú na mieru z materiálu na báze dreva, plastovým  drezom s  batériou, odsávačom pár, elektrickým  sporákom s keramickou platňou a zabudovanou umývačkou riadu.  Bytové jadro murované.

Byt je v  dobrom technickom stave, štandardne udržiavaný a vybavený.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie:  vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome t. j. 8765/165452 - in a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. C KN č. 2180/1 o veľkosti 8765/165452-in.

Spoločné zariadenia domu sú: - skladovacie priestory, spoločná miestnosť, kotolňa, spoločná televízna anténa, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je byt umiestnený.

Spoločnými časťami domu sú: - základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchod a schodište, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť.

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Popis bytového domu:

Jedná sa o samostatne stojaci 5. podlažný bytový dom s jedným podzemným, tromi nadzemnými a jedným podkrovným podlažím. Prvé podzemné podlažie je technické, nachádzajú sa tu pivnice, skladové priestory a technické vybavenie bytového domu vrátane kotolne. Prvé až tretie nadzemné  podlažie a podkrovné podlažie  sú obytné. Počet bytových jednotiek v bytovom dome je 25 b.j.. Je to murovaný netypový bytový dom postavený v roku 1958 s  jedným vchodom. Pôvodne sa využíval ako internát, v roku 2005 až 2006 bola zhotovená kompletná rekonštrukcia budovy a zmena účelu využitia na bytový dom.  Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie tvorí murivo skladobnej hrúbky do 40 cm, vodorovné nosné konštrukcie prefabrikované a železobetónová doska. Strešná konštrukcia drevený sedlový krov pokrytý plechovou krytinou, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami s pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné, schodisko betónové montované, nášľapná vrstva z keramickej dlažby. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných priestoroch keramická dlažba a cementový poter. Vonkajšie úpravy povrchov stien bytového domu  kontaktný zatepľovací systém. Dom je napojený na rozvod plynu, elektrického prúdu, kanalizačnú prípojku a vodovodná prípojku z verejného vodovodu. Vykurovanie ústredné teplovodné z kotolne umiestnenej v podzemnom podlaží. Byt č. 404 sa nachádza v podkrovnom podlaží v krajnej časti bytového  domu.

Popis bytu:

Byt č. 404 pozostáva z troch obytných miestností a z príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí vstupná chodba, kuchyňa s jedálňou, kúpelňa s WC, terasa  a v 1. podzemnom podlaží  miestnosť č. 5 pivnica.

Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú a kanalizačnú prípojku. Rozvody teplej a studenej vody z ppr potrubia z centrálneho zdroja tepla. Vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory oceľové panelové.  Elektroinštalácia svetelná  na poistkové automaty. Okná plastové dvojité vybavené PVC žalúziami. Dvere dyhované a plné hladké. Vnútorné úpravy povrchov stien hladká omietka a sádrová omietka, keramický obklad v kúpelni, vane, sprchy a okolo kuchynskej linky. Podlahy v obytných miestnostiach tvoria koberce a plávajúca podlaha, vo WC a kúpelni marmoleum, kuchyňa keramická dlažba. Kúpeľňa vybavená plastovou  vaňou, umývadlom, sprchou a wc misou geberit a  páčkovými  batériami.  Kuchyňa vybavená kuchynskou linkou  vyrobenú na mieru z materiálu na báze dreva, plastovým  drezom s  batériou, odsávačom pár, elektrickým  sporákom s keramickou platňou a zabudovanou umývačkou riadu.  Bytové jadro murované.

Byt je v  dobrom technickom stave, štandardne udržiavaný a vybavený.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie:  vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome t. j. 8765/165452 - in a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. C KN č. 2180/1 o veľkosti 8765/165452-in.

Spoločné zariadenia domu sú: - skladovacie priestory, spoločná miestnosť, kotolňa, spoločná televízna anténa, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je byt umiestnený.

Spoločnými časťami domu sú: - základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchod a schodište, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť.

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Zákonné záložné právo v zmysle § 15, Z 182/93 Zb. v prospech: spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Lazovná 56 - VZ 1526/2006
- Na byt č. 404/podkrovie, vchod 56 a podiel 8765/165452 k pozemku a na spoločných častiach a zariadeniach domu: Záložné právo pre pohľadávku Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4, Bratislava, IČO: 00 151 653 č. zml. V 4666/2007 zo dňa 10. 9. 2007 - VZ 1740/2007, VZ 644/2010
- na byt 404/podkrovie, vchod 56, podiel 8765/165 452 kk pozemku a na spoločných častiach a zariadeniach domu: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 179/15 zo dňa 24.10.2017, súd. exekútor JUDr. Mário Mičák, Kollárova 39, 974 01 B. Bystrica (do KN zapísané 27.10.2017) - čz 3178/17


Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 84/2018
Meno znalca: Ing. Marián Novotný
Dátum vyhotovenia: 13.07.2018
Všeobecná cena odhadu: 106 000,00 €

K. Najnižšie podanie 106000
L. Minimálne prihodenie 1000
M. Dražobná zábezpeka a) výška 20000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 24.08.2018 08:30 Obhliadka 2: 11.09.2018 08:30
Miesto obhliadky Lazovná 1487/56, 974 01 Banská Bystrica
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911876895.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Gerbery
d) sídlo Mnoheľova 830/17, 058 01 Poprad