Dražba nehnuteľností v obci Banská Bystrica v katastrálnom území Banská Bystrica

Katastrálne územie:
Banská Bystrica
Obec:
Banská Bystrica

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 06.09.2018 Stiahnuť
ProAuctio s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 192018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko ProAuctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Horná297401 Banská Bystrica
a) Názov ulice/verejného priestranstva Horná
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 17775/S
IV. IČO/ dátum narodenia 45408441
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Peter Tonhauser, PhD. , Likvidátor v dodatočnej likvidácii zaniknutej obchodnej spoločnosti: EFEKT - PRIM, s.r.o., IČO: 31 623 115 so sídlom: Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, ktorá je zrušená od 14.02.2012
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jána Cikkera
b) Orientačné/súpisné číslo 8
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97401
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 45018669
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19, 974 01 Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 06. 09. 2018
E. Čas konania dražby 09:00
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

I. Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci: Banská Bystrica, okres: Banská Bystrica, katastrálnom území: Banská Bystrica, evidované Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) číslo 2782 a to:    

- parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape pod číslom 2464/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 311 m2,

- parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape pod číslom 2464/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 382 m2, 

- stavba súpisné číslo 511, postavená na parcele číslo KN-C 2464/11, popis stavby: prevádzková budova

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

II. Súčasťou predmetu dražby sú aj drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 022/2018 zo dňa 25.07.2018, ktorý vypracoval znalec: Ing. Ivan Kvasna

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

/ďalej spolu len „predmet dražby“/.


 

Dôvody upustenia od dražby:

Od dražby zn. 192018 bolo upustené z dôvodov podľa § 19 ods. 1 písm. a) – na základe písomnej žiadosti navrhovateľa dražby. 

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.