Dražba nehnuteľností v obci Banská Štiavnica v katastrálnom území Banská Štiavnica

Katastrálne územie:
Banská Štiavnica
Obec:
Banská Štiavnica

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 55.900,00 € 13.08.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 192/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Prima banka Slovensko, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hodžova
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce Žilina d) PSČ 010 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31575951
C. Miesto konania dražby Dixon resort **** CONGRESS HOTEL & AQUALAND miestnosť "Zelený salónik", Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 13. 08. 2018
E. Čas konania dražby 09:20 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1253, katastrálne územie: Banská Štiavnica, Okresný úrad  Banská Štiavnica - katastrálny odbor, obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica a to:
 

Pozemky - parcely registra "C"

• parcelné číslo: 68/1, výmera: 308 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

• parcelné číslo: 68/2, výmera: 167 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

• parcelné číslo: 69, výmera: 2562 m2, druh pozemku: ovocné sady

 

Stavby:

• súpisné číslo: 303, na parcele č. 68/2, druh stavby: Rodinný dom,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva, najmä: stavba skladu domáceho náradia na par.č. 69, studňa kopaná, žumpa, prípojka elektriny, prípojka kanalizácie do žumpy, spevnené plochy betónové, prípojka vody z vlastnej studne, podzemná pivnica, udiareň v časti dvora.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele: 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je samostatná stavba rod. domu s.č. 303 postavená na parc.KN č.68/2 s vytvoreným prízemím. Dispozičné riešenie prízemia je nasledovné:

1.N.P- prízemie - Dispozičné pozostáva z predsiene s chodbou kuchyne, špajze, kúpeľne, spojovacej chodby, kotolne a 3-och izieb.

V zmysle potvrdenia vydaného MÚ v Banskej Štiavnici pod zn.č.52/2010/Výst. zo dňa 10.05.2010 sa spája vek pôvodnej stavby s rokom 1930, prístavby realizovanej v prvej etape v roku 1980 a v druhej etape v roku 1999. Vek stavby rodinného domu je k roku vypracovania zn. posudku 88 rokov. Vek prístavby realizovanej v 1. etape 38 rokov. Vek stavby v 2.etape 19 rokov.

Podľa potvrdenia z OcÚ v roku 2006 boli vykonané modernizačné a rekonštrukčné práce interiéru RD. Znalcom zhodnotený technický stav stavby je však nasledovný: u prístavby realizovanej v I.etape bola urobená rekonštrukcia kúpeľne a kuchyne i s ich vnútorným vybavením a u ostatných obytných  miestností v pôvodnej časti, ako i v časti prístavby realizovanej v 2.etape boli položené veľkoplošné parkety.

O celom zateplení RD sa nedá uvažovať pretože došlo k zatepleniu do 2/3-ín v čele stavby a z bočnej strany ako i do 1/3-iny steny u vstupnej časti do domu s chýbajúcimi omietkami s urobenými stierkami na vysieťkovaných polystyrénových doskách.

Deštrukčné zmeny v obvodovom murive resp. v základových konštrukciách, ktoré by mohli ohroziť stavbu  nie je vidieť. Údržba stavby je primeraná veku a kvalite vyhotovenia predmetnej stavby. Predpokladanú životnosť stavby znalec určuje vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie a vyššie uvedený technický stav na 110 rokov.

 

POPIS PODLAŽÍ -1. Nadzemné podlažie:

Základy kamenné s vodorovnou izoláciou u pôvodnej stavby, ktorá tvorí najväčší podiel z celej ZP. Podmúrovka - nepodpivničené - priem. výška do 50 cm - z lomového kameňa. Murivo je tehlové alebo miešané u pôvodnej stavby s nameranou hrúbkou 55 cm a v častiach prístavieb je nameraná hrúbka muriva 48 cm - zanlec uvažuje teda s murivom z iných materiálov do 50 cm. Deliace konštrukcie tehlové. Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenné hladké. Stropy "hurdis" - uviedol vlastník nehnuteľnosti. Krovná konštrukcia je sedlová hambálková nad pôvodnou časťou a potom už iba pultové. Krytina strechy na krove je škridla ťahaná drážková ako prevažujúca, u prístavieb je plech pozinkovaný. Klampiarske konštrukcie strechy pozinkované – znalec uvažuje s položkou - žľaby zvody a záveterné lišty. Klampiarske konštrukcie ostatné sú urobené parapetné plechy z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky - (znalec uvažuje 4 x nad 2/3 omietky na báze umelých hmôt), avšak tieto omietky chýbajú a sú ešte pôvodné hladké omietky, ktoré však treba zatepliť a tak znalec uvažuje u danej položky 35%-nú dokončenosť. Dvere sú plné hladké. Okná sú drevené zdvojené alebo dvojité. Okenné žalúzie sú kovové.  Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - veľkoplošné parkety. Dlažby a podlahy ostatných miestností - veľkoplošné keramické dlažby. Vykurovanie ústredné s plechovými radiátormi. Elektroinštalácia 380 V. Rozvody studenej a teplej vody sú urobené z pozinkovaných rúr. Inštalácia plynu - rozvod probán-butánu. Kanalizácia do žumpy - 1 x PVC potrubie. Zdroj teplej vody- osadený obojživelník. Zdroj vykurovania - osadený kotol ÚK na pevné palivo. Vybavenie kuchyne - osadený plynový sporák na PB, sporák na pevné palivo, drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka na báze dreva s rozvinutou šírkou 2,0 m. Vnútorné vybavenie - umývadlo 1 ks a samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú osadené 1 x páková sprchová a 2 ks nerezové. Záchod je osadený splachovací bez umývadla. Vnútorné obklady - v prevažnej časti kúpeľne nad 1,35 m, u samostatnej sprchy a v kuchyni pri sporáku a dreze. Elektrický rozvádzač je osadený s ističmi.

 

Stavba skladu domáceho náradia na parc.KN č. 69 - Drobná stavba skladu domáceho náradia je postavená na parc.KN č.896. Dispozične stavba pozostáva z jednej skladovej miestnosti. Vek stavby znalec spája na základe typu a konštrukčného vyhotovenia s rokom 1970, vek stavby teda 48 rokov. U všetkých prvkoch je viditeľná opotrebovanosť. Mimoriadne deštrukčné zmeny v základových konštrukciách, resp. v obvodovom murive nie je vidieť, avšak opotrebovanosť u prvkoch krátkodobej životnosti je značná. Na základe technického stavu stavebných konštrukcií dlhodobej životnosti znalec určuje životnosť stavby na 55 rokov.

Základy betónové bez podmúrovky. Zvislé konštrukcie murované z kameňa z dvoch strán a potom už iba latová výplň a tak u danej položky znalec uvažuje so 70%-nou dokončenosťou. Krovná konštrukcia je pultová. Krytina strechy na krove je plech pozinkovaný. Klampiarske konštrukcie sú osadené pozinkované s opotrebením. Vnútorná úprava povrchov - vápenné hrubé omietky.

Studňa kopaná s priemerom 1000 mm s hĺbkou 7,0 m s umiestnením na cudzej parcele s elektrickým čerpadlom. Studňa bola vyhĺbená niekedy v roku 1930 spolu s pôvodnou stavbou RD. Vek studne znalec určuje na 88 rokov. Životnosť studne znalec určuje na 100 rokov.

Betónová žumpa s odhadovanou kubatúrou 5,0 m3.o.p (uviedol vlastník nehnuteľnosti). Vek k dátumu vypracovania zn. posudku je 38 rokov. Predpokladanú životnosť znalec určuje na 80 rokov.

Vzdušná káblová prípojka elektriny s odhadovanou dĺžkou 20 m s napojením na stĺp o verejnom priestranstve. Vek znalec určuje na 32 rokov. Predpokladanú životnosť znalec určuje na 50 rokov.

Kanalizačná prípojka s odhadovanou dĺžkou 15,0 m vedúca do žumpy s priemerom 150 mm z PVC potrubia. Znalec uvažuje, že vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1980. Vek je teda 38 rokov. Predpokladaná životnosť určená na 80 rokov.

Spevnené plochy z betónu pred vstupom do domu,  ako v čele stavby s účelom odkvapového chodníka o ploche 14,60 m2. Vek k dátumu vypracovania zn. posudku je 38 rokov. Predpokladaná životnosť je určená na 40 rokov.

Prípojka vody s odhadovanou dĺžkou 200 m tak ako uvádza vlastník nehnuteľnosti s umiestnenou cez cudzie pozemky. Znalec uvažuje, že vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1968. Vek k dátumu vypracovania zn. posudku je 50 rokov. Predpokladanú životnosť znalec určuje na 55 rokov.

Podzemná klenbová pivnica s vyhĺbením do kameňa vedľa prístavby RD s označením ako č.2 s vypočítanou kubatúrou 26,33 m3.o.p. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1970. Vek teda 48 rokov. Predpokladaná životnosť znalec určuje na 80 rokov.

Udiareň – znalec zatrieďuje do položky vonkajšie WC. Znalec uvažuje, že bola vybudovaná v roku 1990 tak ako uvádza vlastník. Vek k dátumu vypracovania zn. posudku je 28 rokov. Predpokladanú životnosť znalec určuje na 50 rokov.

 

Pozemky parc.č. 68/1 a 68/2 sa nachádzajú v mierne svahovitom teréne v zastavanom území obce Banská Štiavnica. Pozemky sa nachádzajú v chránenej krajinnej oblasti. V predmetnej lokalite je vybudovaný okrem elektriny i vodovod a plynovod, kanalizačný rozvod však chýba. Pozemky sú s kultúrou zastavané plochy a nádvoria. Na pozemku parc.č.68/2 je postavená stavba RD so s.č.303 a parc.č.68/1 je dvorom.

Pozemok parc.č. 69 sa nachádza v značne svahovitom teréne s vytvorenými bubnami v zastavanom území obce. Pozemok sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti. Kultúra pozemku, ako i jeho využitie je iba ako ovocný sad. V predmetnej lokalite je vybudovaný okrem elektriny i vodovod a plynovod, kanalizačný rozvod však chýba.

Využite pozemku je vzhľadom na UPI ktorá bola zaslaná z obce B.Štiavnica vzhľadom na jej vyžiadanie s tým že pozemok sa nachádza v ochrannom pásme cintorína, v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve jeho využitie je možné len v súlade s uvedeným zákonom. Prístup na pozemok z čelnej strany nie je možný pre stavbu RD s.č.303 a z bočnej strany od cintorína detto, pretože parcela č.5666 je nevypriadaná a nakoniec tvorí prístup iba k cintorínu. (Nezodpovedanou otázkou zostáva názor vlastníka že na tomto cintoríne sa už nepochováva.).

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia nasledujúcimi záložnými právami:

Pod V 444/2012 zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti - CKN parc.č.68/1, 68/2, 69, rod.dom s.č.303 na parc.68/2, ktoré zabezpečuje pohľadávku VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO : 17 321 123

Pod Z 509/2013 sa zriaďuje exekučné záložné právo EX 794/2013-VK (Ex.úrad Nitra - s.ex. Mgr. Stanislav Polák) na nehnuteľnosti - C-KN parc.č.68/1, 68/2, 69, rod.dom s.č.303 na C-KN parc. č. 68/2 v prospech oprávneného: ViOn - LG, s.r.o. (IČO: 36539988), Továrenská 64, Zlaté Moravce. (zapísané 20.05.2013)

Pod Z 627/2014 sa zriaďuje exekučné záložné právo EX 1509/2013-11 (Ex.úrad Lučenec - s.ex. JUDr. Jana Debnárová) na nehnuteľnosti - C-KN parc.č. 69, 68/1, 68/2 +rod.dom s.č.303 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, a.s., pobočka Žiar nad Hronom, Sládkovičova 17, IČO : 30807484. (zapísané 03.07.2014)

Pod Z 628/2014 sa zriaďuje exekučné záložné právo EX 2234/2013-10 (Ex.úrad Lučenec - s.ex. JUDr. Jana Debnárová) na nehnuteľnosti - C-KN parc.č. 69, 68/1, 68/2 +rod.dom s.č.303 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, a.s., pobočka Žiar nad Hronom, Sládkovičova 17, IČO : 30807484. (zapísané 03.07.2014)

Pod Z 629/2014 sa zriaďuje exekučné záložné právo EX 593/2014-13 (Ex.úrad Lučenec - s.ex. JUDr. Jana Debnárová) na nehnuteľnosti - C-KN parc.č. 69, 68/1, 68/2 +rod.dom s.č.303 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, a.s., pobočka Žiar nad Hronom, Sládkovičova 17, IČO: 30807484. (zapísané 03.07.2014)

Pod Z 505/2015 sa zriaďuje exekučné záložné právo EX 141/2015-12 (Ex.úrad Lučenec - s.ex. JUDr. Jana Debnárová) na nehnuteľnosti - C-KN parc.č. 69, 68/1, 68/2 +rod.dom s.č.303 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, a.s., pobočka Žiar nad Hronom, Sládkovičova 17, IČO: 30807484. (zapísané 18.05.2015)

Pod Z 982/2015 sa zriaďuje exekučné záložné právo č. EX 519/2015 (Ex. úrad Lučenec, s.e.JUDr. Jana Debnárová) na nehnuteľnosti: C KN parc.č. 68/1, 69, 68/2+rodinný dom s.č. 303 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, pobočka ZH, Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 30 807 484 (zapísasné 28.09.2015)

Pod Z 250/2016 zriaďuje sa ex.záložné právo EX 10005/15 (Ex.úrad Bratislava - s.e. JUDr. Falisová) na nehnuteľnosti - 68/1, 68/2, 69, rod.dom s.č.303 na parc.68/2 v prospech oprávneného - DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436 (zapísané dňa 09.03.2016)

Pod Z 857/2016 sa zriaďuje exekučné záložné právo EX 773/2015 (Ex.úrad Lučenec - s.ex. JUDr. Jana Debnárová) na nehnuteľnosti - C-KN parc.č.68/1, 68/2, 69, rod.dom súp.č.303 na C-KN parc.č. 68/2 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, pobočka Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 30807484. (zapísané dňa 01.08.2016)

Pod Z 233/2017 sa zriaďuje exekučné záložné právo EX 8986/2016 (Ex.úrad Banská Bystrica - súd. ex. Mgr. Jozef Deák) na nehnuteľnosti - C-KN parc. č. 68/1, 68/2, 69, rod.dom súp. č. 303 na C-KN parc. č. 68/2 v prospech oprávneného: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Eisteinova 25, 851 01 Bratislava (zapísané dňa 20.03.2017)

Pod Z-247/2017 zriaďuje sa exekučné záložné právo EX 626/2016 (Ex.úrad Lučenec - s.e. JUDr. Debnárová) na nehnuteľnosti - CKN parc.č.68/1, 68/2, 69, rod.dom súp.č.303 na parc.č. 68/2 v prospech oprávneného - autosport Szilágyi s.r.o., Železničná 26, 985 54 Lovinobaňa, IČO: 36056731 (zapísané dňa 21.03.2017)

Na LV č. 1253 pri parc. reg. „C“ parc. č. 68/1, 68/2 a 69 je ako druh ch. n. uvedené 202 – Pamiatková rezervácia.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 45/2018, ktorý vypracoval Ing. Ľubomír Rajnoha, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 912898. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 17.03.2018
Hodnota predmetu: 55.900,00 € (slovom: päťdesiatpäťtisícdeväťsto eur)
K. Najnižšie podanie 55.900,00 € (slovom: päťdesiatpäťtisícdeväťsto eur)
L. Minimálne prihodenie 1.000,00 € (slovom: jedentisíc eur)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,00 € (slovom: päťtisíc eur)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK48 5600 0000 0094 4299 2001, vedený v Prima banka Slovensko a. s., s variabilným symbolom 1922018.
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky, 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. SK48 5600 0000 0094 4299 2001, vedený v Prima banka Slovensko a. s., s variabilným symbolom 1922018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,-EUR, v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1.termín: 23.07.2018 o 10:00 hod. 2.termín: 06.08.2018 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky Obhliadky sa uskutočňujú na mieste, kde sa predmet dražby nachádza.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 0948/917 601. Po-Pi 8:00 - 16:00. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Marta
c) priezvisko Pavlovičová
d) sídlo Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava