Dražba nehnuteľností v obci Bardejov v katastrálnom území Bardejov

Katastrálne územie:
Bardejov
Obec:
Bardejov

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 29.500,00 € 19.06.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 051/6-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Marty Vaľkovej, Hurbanova 667/19, 085 01 Bardejov
D. Dátum konania dražby 19. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10.00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Predmetom  dražby je súbor nehnuteľností:

  • zapísaný na LV č. 9034, vedenom Okresným úradom Bardejov, Katastrálny odbor, okres: Bardejov, obec: Bardejov, katastrálne územie: Bardejov, a to:
  • byt č. 9-45 na 1.p. vo vchode č. 5 bytového domu Bytovka K-10 so súp. č. 601, nachádzajúcom sa na parcele č. 2070/17,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 103/10000,
  • zapísaný na LV č. 9743, vedenom Okresným úradom Bardejov, Katastrálny odbor, okres: Bardejov, obec: Bardejov, katastrálne územie: Bardejov, a to:
  • spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela registra „C“ č. 2070/17 vo výmere 525 m2, Zastavané plochy a nádvoria vo veľkosti: 103/10000,

(ďalej len „predmet dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 9-45 sa nachádza na 1. poschodí (2.nadzemnom podlaží) vo vchode č. 5 bytového domu (stredová sekcia) na ulici Ťačevská, na sídlisku Obrancov mieru. Byt pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva. Podľa správcu bytového domu, Spravbyt, s.r.o. Bardejov, je podlahová  plocha bytu s pivnicou vo výmere 45,50 m2.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Popis bytového domu: Viacbytová budova má jeden vchod a trinásť podlaží. Prvé podlažie (suterén) je čiastočne zapustené, tvorí technické zázemie bytového domu. Sú tu umiestnené pivnice a spoločné technické priestory bytového domu. Ostatných 12 nadzemných podlaží je obytných, na každom podlaží je šesť bytov. Orientácia obytných miestností v bytoch bytového domu je všetky svetové strany.

Bytový dom je zmontovaný z typizovaných, celoplošných železobetónových panelov - obvodových, stropných a deliacich. Predpokladá sa, že je zrealizovaný z konštrukčnej sústavy T 06 B. Založenie bytového domu, predpokladá sa, na základových pásoch. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Vstup do bytového domu je z juhovýchodnej strany cez vonkajšie schody. Cez dvojkrídlové plastové dvere s tepelnoizolačným zasklením sa vstupuje do zádveria. V zádverí sú umiestnené poštové schránky, podlahu tvorí keramická dlažba a keramický mozaikový obklad stien. Ďalšími dvojkrídlovými plastovými dverami so zasklením sa vstupuje do chodby, jadra bytového domu. Sú tu umiestnené dva výťahy osobný (nosnosť 320 kg) a nákladný (500 kg). Ďalej sú tu dve schodiská hlavné a únikové, sú dvojramenné železobetónové prefabrikované. Povrchové úpravy sú ako v zádverí. V suteréne sú plastové okná s tepelnoizolačným zasklením. Ostatné spoločné priestory sú bez priameho osvetlenia. Vnútorné povrchové úpravy tvoria hladké omietky. Bytový dom je zateplený. Okná a loggiové steny v obvodovom plášti bytového domu sú nové plastové s tepelnoizolačným zasklením. Vonkajšie povrchové úpravy tvoria tenkovrstvé omietky zatepľovacieho systému s náterom sokla. Bytová budova je napojená na všetky inžinierske siete: verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, silnoprúdové a slaboprúdové rozvody a rozvod plynu. Je napojená na centrálny zdroj tepla. Viacbytová budova je dobre udržiavaná. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1974.

Popis bytu: Umiestnenie bytu:

Byt č.9-45 sa nachádza vo vchode č.5, na 1.poschodí ( 2.nadzemnom podlaží) v stredovej sekcii.

Dispozičné riešenie:

Je to jednoizbový byt - z dispozičného hľadiska byt pozostáva zo vstupnej predsiene, z ktorej je prístupná chodba a z tej sú prístupné kuchyňa, izba s loggiou a záchod. Z kuchyne je prístupná kúpeľňa a WC. K bytu patrí aj pivnica nachádzajúca sa v suteréne bytového domu. Orientácia obytných miestností bytu je na juhozápadnú svetovú stranu.

Stavebnotechnické riešenie:

Zo stavebného hľadiska je byt v podstate v pôvodnom stave. Vstupné dvere do bytu plné s bezpečnostným zámkom, vnútorné dvere sú pôvodné plné prípadne so zasklením. Výplne otvorov v obvodových konštrukciách sú nové plastové okná a loggiové dvere s tepelnoizolačným zasklením. Bytové jadro je pôvodné umakartové. Povrchové úpravy tvoria omietky s maľbami bez keramických obkladov. Nášľapné vrstvy podláh v byte tvorí PVC čiastočne s textíliou. Loggia bytu je zasklená.

Technické riešenie:

Vykurovanie v byte je centrálne teplovodné, radiátory sú vybavené termostatickými hlavicami a elektronickými pomerovými meračmi tepla.

Vybavenie bytu:

kuchyňa- kuchynská linka z materiálov na báze dreva s nerezovým drezom s odkvapkávačom s pákovou batériou plynový sporák s plyn. rúrou, digestor, vstavaná skriňa

kúpeľňa - smaltovaná sprchová vanička s pákovou batériou, otočné umývadlo

záchod  - keramický kombi záchod

vstupná predsieň - vstavané skrine

Podlahová plocha:

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Podľa správcu byt. domu, Spravbyt, s.r.o. Bardejov, je podl.  pl. bytu s pivnicou 

45,50

Vypočítaná podlahová plocha

45,50

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 9034, k.ú. Bardejov
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
9
Poznámka: Poznamenáva sa - Súdny exekútor JUDr. Dušan Noskovič, Exekútorský úrad Pezinok, Myslenická 14, 902 03 Pezinok upovedomuje o začatí exekúcie EX 325/2010 -110 predajom nehnuteľností a to : byt č. 9, 1p., vchod č. 5 v byt.dome s.č.601 na parcele C KN 2070/17, ul. Ťačevská, podiel 103/10 000 na spol.čast. a spol. zariad. domu vo vlastnictve povinného Teminský Martin, rod. Teminský v podiele 1/1 - P 70/2017 Oceňovanie nehnut. dňa 06.07.2017 o 13.00 hod. - P 216/2017
Poznámka: Súdny exekútor JUDr. Dušan Noskovič, Exekútorský úrad Pezinok, Myslenická 14, 902 03 Pezinok vydáva Upovedomenie o termíne oceňovania nehnut. ktoré sa bude konať 17.3.2017 o 10:30 hod : byt č. 9, 1p., vchod č. 5 v byt.dome s.č.601 na parcele C KN 2070/17, ul. Ťačevská, podiel 103/10 000 na spol.čast. a spol. zariad. domu vo vlastnictve povinného Teminský Martin, rod. Teminský. EX 325/2010-141, P 88/2017
Poznámka: Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č.051/6-2018.Dražobníkom je Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21,040 01 Košice, IČO: 36 583 936. Navrhovateľ dražby Ing. Jana Kollárová, správca, Hlavná 81/A, 040 01Košice, IČO :30 674 166.Miesto konania dražby je Notársky úrad JUDr. Marty Vaľkovej, Hurbanova 667/19, 085 01 Bardejov 19 júna 2018 o 10:00 hod. Prvá dražba. Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaných na LV 9034 kat. úz. Bardejov: byt č.9-45 na 1.p.vo vchode č.5 bytového domu Bytovka K-10 so čs.601 na parcele C KN 2070/17,podiel na spol. častiach a spol. zariadeniach domu 103/10000 ,vo vlastníctve Teminský Martin v podiele 1/1.Spisová zn. PDS 051/7-2018-MŠ zo dňa 10.5.2018 - P 72/2018.
ČASŤ C: ŤARCHY
 Záložné právo podľa § 15 z. 182/93 Z.z. v znení z. 151/95 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov.
 Zákonné záložné právo k bytom podľa zákona č.182/1993 Z.z., v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome - Z 2916/2015
9
 Exekútorský úrad Pezinok, súdny exekútor JUDr. Dušan Noskovič, Myslenická 14, 902 03 Pezinok vydáva exekučný príkaz EX 325/2010-127 zo dňa 16.02.2017 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti a to : byt č. 9, 1p., vchod č. 5 v byt. dome s.č.601 na parcele C KN 2070/17, ul. Ťačevská, podiel 103/10 000 na spol.čast. a spol. zariad. domu vo vlastníctve povinného Teminský Martin, rod. Teminský v podiele 1/1 - Z 418/2017
 Exekútorský úrad Pezinok, súdny exekútor JUDr. Dušan Noskovič, Myslenická 14, 902 03 Pezinok vydáva exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti a to : byt č. 9, 1p., vchod č. 5 v byt. dome s.č.601 na parcele C KN 2070/17, ul. Ťačevská v pod.1/1, podiel 103/10 000 na spol.čast. a spol. zariad. domu vo vlastníctve povinného Teminský Martin, rod. Teminský v podiele. EX 325/2010-25 zo dňa 2.3.2017 - Z 512/2017

Iné údaje:
 Byty v dome č.s. 601
 LIST VLASTNÍCTVA Č.9743

LV č. 9743, k.ú. Bardejov
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
85
Poznámka: Poznamenáva sa - Súdny exekútor JUDr. Dušan Noskovič, Exekútorský úrad Pezinok, Myslenická 14, 902 03 Pezinok upovedomuje o začatí exekúcie EX 325/2010 -110 predajom nehnuteľnosti a to : parcela C KN 2070/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 525 m2 vo vlastníctve povinného Teminský Martin, rod. Teminský v podiele 103/10000 - P 70/2017
Poznámka: Súdny exekútor JUDr. Dušan Noskovič, Exekútorský úrad Pezinok, Myslenická 14, 902 03 Pezinok vydáva Upovedomenie o termíne oceňovania nehnut. ktoré sa bude konať 17.3.2017 o 10:30 hod : na parcelu C KN 2070/17 zast.pl.o výmere 525 m2 v podiele 103/10 000, vo vlastníctve povinného Teminský Martin, rod. Teminský. EX 325/2010-141, P 88/2017
Poznámka: Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č.051/6-2018.Dražobníkom je Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21,040 01Košice,IČO:36 583 936.Navrhovateľ dražby Ing. Jana Kollárová, správca, Hlavná 81/A, 040 01Košice, IČO :30 674 166.Miesto konania dražby je Notársky úrad JUDr. Marty Vaľkovej, Hurbanova 667/19,085 01 Bardejov 19 júna 2018 o 10:00 hod. Prvá dražba. Predmetom dražby je nehnuteľnosť zapísaná na LV 9743 parcela C KN 2070/17 o výmere 525m2, zastavané plochy a nádvoria v podiele 103/10000 vo vlastníctve Teminský Martin .Spisová zn. PDS 051/7-2018-MŠ zo dňa 10.5.2018 - P 72/2018.
ČASŤ C: ŤARCHY
85
 Exekútorský úrad Pezinok, súdny exekútor JUDr. Dušan Noskovič, Myslenická 14, 902 03 Pezinok vydáva exekučný príkaz EX 325/2010-127 zo dňa 16.02.2017 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti a to : parcela C KN 2070/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 525 m2 vo vlastníctve povinného Teminský Martin, rod. Teminský v podiele 103/10000 - Z 418/2017
 Exekútorský úrad Pezinok, súdny exekútor JUDr. Dušan Noskovič, Myslenická 14, 902 03 Pezinok vydáva exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti a to : parcela C KN 2070/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 525 m2 vo vlastníctve povinného Teminský Martin, rod. Teminský v podiele 103/10000. EX 325/2010-135 zo dňa 2.3.2017 - Z 512/2017

Iné údaje:
 LIST VLASTNÍCTVA Č.9034
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 38.500,00 €
K. Najnižšie podanie 29.500,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Monika Študencová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva -
b) Orientačné/súpisné číslo 229
c) Názov obce Kokšov - Bakša d) PSČ 04413
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 30.10.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 03/2018
Meno znalca: Ing. Marián Kurej
Dátum vyhotovenia: 13.04.2018
Všeobecná cena odhadu: 29.500,00 €