Dražba nehnuteľností v obci Bardejov v katastrálnom území Bardejov

Katastrálne územie:
Bardejov
Obec:
Bardejov

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 157.000,- € 11.09.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 068/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén, Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
D. Dátum konania dražby 11. 09. 2018
E. Čas konania dražby o 10,30 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

a)Byt č. 12 na 2. p. polyfunkčnej budovy – Polyfunkčný dom, so súp. č. 77, vchod 32, ulica Stöcklova v Bardejove, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 827, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 844 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 16061/157436.

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 827               Zastavané plochy a nádvoria                          o výmere 844 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemku: 16061/157436

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, LV č. 14791, okres: Bardejov, obec: BARDEJOV, katastrálne územie: Bardejov.

               

b)  Priestor č. 2 – 20 na 1. p. polyfunkčnej budovy – Polyfunkčný dom, so súp. č. 77, vchod 32, ulica Stöcklova v Bardejove, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 827, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 844 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 2147/157436.

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 827                   Zastavané plochy a nádvoria                      o výmere 844 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemku: 2147/157436             

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, LV č. 14791, okres: Bardejov, obec: BARDEJOV, katastrálne územie: Bardejov.

H. Opis predmetu dražby

Popis bytového domu so súp. č. 77

Popis bytového domu a bytu prevzatý z pôvodného posudku z r. 2010: Ohodnocovaný byt č. 12 sa nachádza na 2.NP polyfunkčného domu súp. č. 77 na parcele KN č. 827 na Stöcklovej ulici č. 32 v k. ú. Bardejov. Byt: je l. kategórie. Spoluvlastnícky podiel ku spoločným častiam, zariadeniam a pozemku je vo výške 16061/157436, z čoho vyplýva, že podľa LV je podlahová plocha bytu s príslušenstvom 160,61 m2. Polyfunkčný dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácií v blízkosti historického centra mesta Bardejov. Pôvodne to bola "Veliteľská budova" ktorá slúžila ako sídlo Okresnej vojenskej správy v Bardejove. Nový vlastník po jej nadobudnutí ju rekonštrukciou dokončenou v roku 2009 zmenil na súčasný stav. Budovu tvorí hlavná časť orientovaná súbežne s ulicou v smere juh-sever a dvorová časť napojená kolmo na hlavnú časť v smere východ-západ. Budova má 4. nadzemné a 1 podzemné podlažie . Na l. NP sú tri obchodné prevádzky a dve nájomné kancelárie a v dvore dve garáže. Na 2.- 4. NP je trinásť bytov v nadštandardnom vyhotovení. Súčasťou objektu je dvor v severozápadnej časti prístupný cez podbránie hlavnej časti objektu a átrium (záhrada) v juhozápadnej časti prístupné z dvorového krídla budovy. Vstup do samotnej budovy je priamo z ulice do vstupnej haly. Dom bol kompletne rekonštruovaný, z pôvodných konštrukcií boli zachované základy, zvislé nosné murované konštrukcie hr.45 cm, konštrukcia schodiska, krov a strešná krytina Bobrovka, ktorá bola nedávno vymenená pôvodným vlastníkom. Nové sú stropné konštrukcie, rozvody inžinierskych sietí, úpravy vnútorných aj vonkajších povrchov, výplne otvorov okien a dverí a pod. Budova je plne zateplená zatepľovacím systémom Baumit, všetky okenné výplne sú z kvalitných plastových okien s 5-komorovým profilom Slovaktual a izolačným zasklením, časť okien je francúzskych. Exteriér budovy je doplnený o medené klampiarske výrobky a parapety z eloxovaného hliníka. Vykurovanie objektu je samostatnou kotolňou vybavenou kondenzačnými kotlami, pričom jednotlivé bytové jednotky sú vybavené samostatnou reguláciou teploty s vlastným meraním všetkých energií. V budove sú vyhotovené nové elektrické rozvody z medených vodičov, samostatný rozvod káblovej televízie a telefónnych liniek, centrálne pripojenie na internet s predpripraveným rozvodom UTP kábeláže.

Popis bytu č. 12

Ohodnocovaný byt spĺňa vyššie štandardy vybavenia zodpovedajúce modernému vyhotoveniu bytu v centre mesta. Byt má päť izieb, ktoré zatiaľ nemajú položené plávajúce podlahy a namontované drevené obloženia zárubní a zavesené dverné krídla (tieto konštrukcie sú súčasťou kúpnej ceny, ale vzhľadom na to, že pri obhliadke neboli namontované, nie sú predmetom ohodnotenia), byt má kuchyňu prepojenú s obývacou izbou bez kuchynskej linky a spotrebičov, dve kúpeľne s WC a jedným nadštandardným sprchovacím kútom s masážnou hlavicou, komoru, šatník, predsieň, chodbu a v l. PP malú pivnicu, ktorá tvorí príslušenstvo bytu a je zahrnutá v súlade s vlastníckymi dokladmi do plochy bytu. Z izby na dvornej strane je loggia o výmere 4,9 m2, ktorá nie je zahrnutá do podlahovej plochy bytu. V byte je vykonaná príprava na kuchynskú linku s drezom a vodovodnou batériou, príprava na kuchynský sporák a digestor. Radiátory sú oceľové panely a čiastočne podlahové teplovodné konvertory, na stenách sú kvalitné stierky, zatiaľ bez maľby, batérie a zdravotechnická keramika WC so zabudovanou nádržkou a umývadla sú nadštandardné, jedna vaňa je plastová, na stenách a na podlahách kúpeľni s WC sú kvalitné keramické dlažby, podhľady sú sádrokartónové, vstupné dvere sú bezpečnostné. Byt má prípravu komínu na kozub. Životnosť domu vzhľadom na vykonanú úplnú rekonštrukciu, jeho adaptáciu na bývanie a služby a jeho aktuálny stavebno-technický stav stanovil súdny znalec analytickou metódou, základné opotrebenie pôvodných prvkov dlhodobej životnosti stanovil na základe predpokladanej zostatkovej životnosti, ktorú počítal od dátumu ohodnotenia nasledujúcim spôsobom. Vek stavby je podľa potvrdenia v prílohe od roku dokončenia 1955. Rok kolaudácie prestavby je 2010. Predpokladaná zostatková životnosť od prestavby je 90 rokov. Rok predpokladaného dožitia je 2010 + 90 rokov = 2100. Rok výstavby je 1955. Vek stavby je 2010-1955 = 55. Celková predpokladaná životnosť je 2100-1955=145 rokov. Základné opotrebenie pôvodných prvkov dlhodobej životnosti (základy a zvislé konštrukcie); 55/145*100% = 37,93%. Základné opotrebenie prvkov vymenených v roku 1987 (schody, zastrešenie bez krytiny s krytinou strechy vek; 2010-1987=23 rokov); 23/145*100% = 15,86%. Úprava rozpočtového ukazovateľa podľa vybavenosti domu a zariadenia bytu je vykonaná v tabuľke pri výpočte koeficientu vybavenia objektu. JKSO 800; KS 1,2; index stavebníctvo celkom 4/1996---4/2009=2,156, úprava rozpočtového ukazovateľa za iné a nevyskytujúce tabuľke pri výpočte koeficientu vybavenia. Poznámka k popisu bytu: Z dôvodu, že byt v čase obhliadky bol užívaný, pri stanovení východiskovej hodnoty súdny znalec uvažuje s jeho kompletným vybavením, neuvažuje s nedokončenosťou. Podlahová plocha bytu vrátane pivnice je 160,56 m2.

Popis nebytového priestoru č. 2 – 20 – garáž

Ohodnocovaný je nebytový priestor garáže č.2-20 na 1.NP polyfunkčného domu č. s. 77 na parcele KN č.827 na Stöcklovej ulici č.32 v katastrálnom území Bardejov. Spoluvlastnícky podiel ku spoločným častiam, zariadeniam a pozemku je vo výške 2147/157436. Garáž sa nachádza v dvore budovy na 1. nadzemnom podlaží a dvoma stenami je pristavaná k hlavnému objektu a na zadnej strane objektov Mestského úradu. Je to tradičná murovaná stavba s pultovým krovom a krytinou pozinkovaného plechu. Základy sú s vodorovnou izoláciou, murivo je murované z tehál hr. 45cm, strop je železobetónový, okná jednoduché drevené, dvere hladké, vráta oceľové, vykurovanie je ústredné cez oceľové registre z hlavnej budovy v súčasnosti nenapojené, podlahy v garáži sú z cementového poteru, elektroinštalácia je svetelná aj motorická, vonkajšia povrchová úprava je vápenná omietka s cementovým postrekom. V tejto časti objektu sú dve garáže a sklad. Garáže nie sú medzi sebou a s budovou prevádzkovo prepojené. Podľa zistenia pri miestnom šetrení a na mestskom úrade boli postavené a užívané od r.1987. Údržba je priemerná, životnosť stanovil súdny znalec podľa prílohy č. 9 metodiky na 80 rokov. Podlahová plocha garáže je 21,50 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY k bytu:
1, Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, Bratislava na nehnut. byt č.12, 2.NP, cvhod č.32, v byt.dome s.č.77, na p.č.827 s podielom 16061/157436 na spol.častiach a spol.zariad.domu a na pozemku p.č.827 o výmere 844 m2. Zmluva o zriadení záložného práva - V 174/2010
2, Exekútorský úrad Prešov, Mgr.Róbert Segľa, súdny exekútor, Baštová 44, vydáva Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut. byt č.12., 2.posch., vchod č. 32 v polyf.dome s.č.77 na parcele CKN 827, podiel 16061/157436 na spol.čast. a spol. zariad.domu a na pozemku CKN 827 zast.pl.o výmere 844 m2 vo vl. Perger Ľubomír. EX 431/14 - Z 1267/2015 3, Súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško, Exekútorský úrad Michalovce, Kpt.Nálepku 8, Michalovce vydáva Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut. byt č.12., 2.posch., vchod č. 32 v polyf.dome s.č.77 na parcele CKN 827, podiel 16061/157436 na spol.čast. a spol. zariad.domu a na pozemku CKN 827 zast.pl.o výmere 844 m2 vo vl. Perger Ľubomír. EX 1731/2009-57, Z 1271/2015
POZNÁMKY k bytu:
1, Exekútorský úrad Prešov, Mgr. Róbert Segľa - súdny exekútor, Baštová 44, vydáva Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnut. byt č.12, 2.NP, cvhod č.32, v byt.dome s.č.77, na p.č.827 s podielom 16061/157436 na spol.častiach a spol.zariad.domu a na pozemku p.č.827 o výmere 844 m2 vo vl. Perger Ľubomír. EX 431/14 - P 58/2015
2, Súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško,Exekútorský úrad Michalovce, Kpt.Nálepku 8, vydáva Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnut. : byt č.12, 2.NP, cvhod č.32, v byt.dome s.č.77, na p.č.827 s podielom 16061/157436 na spol.častiach a spol.zariad.domu a na pozemku p.č.827 o výmere 844 m2 vo vl. Perger Ľubomír. EX 1731/2009 -56, P 77/2015
3, Exekútorský úrad Prešov, súdny exekútor JUDr. Stanislav Moskvič, Floriánova 2, 080 01 Prešov, vydáva Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti byt č.12, 2.NP, cvhod č.32, v byt.dome s.č.77, na p.č.827 s podielom 16061/157436 na spol.častiach a spol.zariad.domu a na pozemku p.č.827 o výmere 844 m2 vo vl. Perger Ľubomír. EX 1378/2015-11, P 105/2016
4, Poznamenáva sa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, vydáva Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnut. na dobrov. dražbe, na nehnut.: byt č.12, 2.p., vchod č.32 v polyfunkčom dome s.č.77 na CKN 827 a podiel 16061/157436 na spol. čast. a spol. zariad. domu a na pozemku CKN 827 zast.pl.o výmere 844 m2 vo vl. Perger Ľubomír v 1/1. P 55/2018
ŤARCHY k nebytovému priestoru - garáži:
1, Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, Bratislava na nehnut. nebyt č.20-garáž, 1.NP,vchod č.32 v byt.dome s.č.77 na p.č.827 s pod. 2147/157436 na spol.častiach a spol.zariad.domu a na pozemku p.č.827 o výmere 844 m2. Zmluva o zriadení záložného práva - V 175/2010
2, Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, Prešov, vydáva Rozhodnutie č.9700501/5/432864/2013/Kova o zriadení záložného práva na nehnut. nebyt.priest. č. 20, 1.NP, vchod č. 32 v polyf.dome s.č.77 na parcele CKN 827, podiel 2147/157436 na spol.čast. a spol. zariad.domu a na pozemku CKN 827 zast.pl.o výmere 844 m2 , vo vl. REDIAL,s.r.o. Slovenská 1, Bardejov. Z 621/2013
3, Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclaviková - súdny exekútor, Hlavná 45, Prešov, vydáva Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnut. nebyt.priestor č.20, 1.p., vchod č. 32 v polyf.dome s.č.77 na parc. CKN 827, podiel 2147/157436 na spol.čast. a spol. zariad. domu a na pozemku CKN 827 zast.pl.o výmere 844 m2 vo vl. REDIAL. s.r.o. EX 2918/12 - Z 836/2015
4, Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclaviková - súdny exekútor, Hlavná 45, Prešov, vydáva Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnut. nebyt.priestor č.20,1.p.., vchod č. 32 v polyf.dome s.č.77 na parc. CKN 827, podiel 2147/157436 na spol.čast. a spol. zariad. domu a na pozemku CKN 827 zast.pl.o výmere 844 m2 vo vl. REDIAL. s.r.o. . EX 2121/12 - Z 837/2015
5, Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclaviková - súdny exekútor, Hlavná 45, Prešov, vydáva Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnut. nebyt.priestor č.20,1.p.., vchod č. 32 v polyf.dome s.č.77 na parc. CKN 827, podiel 2147/157436 na spol.čast. a spol. zariad. domu a na pozemku CKN 827 zast.pl.o výmere 844 m2 vo vl. REDIAL. s.r.o. . EX 1798/14 - Z 838/2015
6, Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva rozhodnutie č. 104387683/2016 zo dňa 30.11.2016, vykonateľné dňom 08.12.2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a to: nebytový priestor č.2-20, 1.p, vchod č. 32, v polyfunkčnom dome so súp.č.77 na parc. CKN 827 v podiele 1/1 a spoluvl. podiel o veľkosti 2147/157436 na spol.čast. a spol.zariad. domu a na pozemku parc. CKN 827, zast.pl.o výmere 844 m2 vo vlastníctve REDIAL s.r.o., IČO 36716901, Slovenská 1, Bardejov - Z 3153/2016 7, Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva rozhodnutie č. 100626510/2017 zo dňa 13.04.2017, vykonateľné dňom 24.04.2017, nadobud.právopl. 09.05.2017, zriadením záložného práva k nehnuteľnostiam a to : nebytový priestor č.2-20, 1.p, vchod č. 32, v polyfunkčnom dome so súp.č.77 na parc. CKN 827 v podiele 1/1 a spoluvl. podiel o veľkosti 2147/157436 na spol.čast. a spol.zariad. domu a na pozemku parc. CKN 827, zast.pl.o výmere 844 m2 vo vlastníctve REDIAL s.r.o., IČO 36716901, Slovenská 1, Bardejov . Z 198/2017 zo dňa 15.05.2017-
8, Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva rozhodnutie č. 101315555/2017 zo dňa 13.06.2017, vykonateľné dňom 23.06.2017, bez nadobud.právopl., zriadením záložného práva k nehnuteľnostiam a to: nebytový priestor č.2-20, 1.posch., vchod č. 32, v polyfunkčnom dome so súp.č.77 na parc. CKN 827 v podiele 1/1 a spoluvl. podiel o veľkosti 2147/157436 na spol.čast. a spol.zariad. domu a na pozemku parc. CKN 827, zast.pl.o výmere 844 m2 vo vlastníctve REDIAL s.r.o., IČO 36716901, Slovenská 1, Bardejov . Z 1608/2017 zo dňa 04.07.2017
9, Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, Prešov, vydáva Rozhodnutie č.Rozhodnutie č.101601235/2017 ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.08.2017 o zriadení záložného práva na nehnut. nebyt.priest. č. 20, 1.NP, vchod č. 32 v polyf.dome s.č.77 na parcele CKN 827, podiel 2147/157436 na spol.čast. a spol. zariad.domu a na pozemku CKN 827 zast.pl.o výmere 844 m2, vo vl. REDIAL,s.r.o. Slovenská 1, Bardejov. Z 2044/2017
10, Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva rozhodnutie č. 102040898/2017 zo dňa 26.09.2017, vykonateľné dňom 05.10.2017, právoplatnosť nadobudlo dňa 20.10.2017, zriadením záložného práva k nehnuteľnostiam a to: nebytový priestor č.2-20, 1.posch., vchod č. 32, v polyfunkčnom dome so súp.č.77 na parc. CKN 827 v podiele 1/1 a spoluvl. podiel o veľkosti 2147/157436 na spol.čast. a spol.zariad. domu a na pozemku parc. CKN 827, zast.pl.o výmere 844 m2 vo vlastníctve REDIAL s.r.o., Bardejov - Z 2434/2017-v.z.2002/17
11, Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva rozhodnutie č. 102159731/2017 zo dňa 11.10.2017, vykonateľné dňom 16.10.2017, zriadením záložného práva k nehnuteľnostiam a to: nebytový priestor č.2-20, 1.posch., vchod č. 32, v polyfunkčnom dome so súp.č.77 na parc. CKN 827 v podiele 1/1 a spoluvl. podiel o veľkosti 2147/157436 na spol.čast. a spol.zariad. domu a na pozemku parc. CKN 827, zast.pl.o výmere 844 m2 vo vlastníctve REDIAL s.r.o., Bardejov - Z 2503/2017 Nadobudn.právopl.č.102285825/2017 dňa 31.10.2017 - Z 2503/2017
12, Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva rozhodnutie č. 102219832/2017 zo dňa 19.10.2017, vykonateľné dňom 30.11.2017, zriadením záložného práva k nehnuteľnostiam a to: nebytový priestor č.2-20, 1.posch., vchod č. 32, v polyfunkčnom dome so súp.č.77 na parc. CKN 827 v podiele 1/1 a spoluvl. podiel o veľkosti 2147/157436 na spol.čast. a spol.zariad. domu a na pozemku parc. CKN 827, zast.pl.o výmere 844 m2 vo vlastníctve REDIAL s.r.o., Bardejov - Z 2624/2017 zo dňa 09.11.2017 Nadobudn.právopl.dňa 14.11.2017, č.102424512/2017
13, Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva rozhodnutie č. 100018109/2018 zo dňa 03.10.2018, vykonateľné dňom 10.01.2018, zriadením záložného práva k nehnuteľnostiam a to: nebytový priestor č.2-20, 1.posch., vchod č. 32, v polyfunkčnom dome so súp.č.77 na parc. CKN 827 v podiele 1/1 a spoluvl. podiel o veľkosti 2147/157436 na spol.čast. a spol.zariad. domu a na pozemku parc. CKN 827, zast.pl.o výmere 844 m2 vo vlastníctve REDIAL s.r.o., Bardejov. Z 190/2018 Nadobudn.právopl.č.100238466/2018 dňa 25.01.2018
14, Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva rozhodnutie č. 100747100/2018 zo dňa 16.04.2018, vykonateľné dňom 23.04.2018, ktorým zriaďuje záložné právo k nehnuteľnostiam a to: nebytový priestor číslo 2-20, číslo vchodu 32, 1. p., v polyfunkčnom dome súpisné číslo 77 na parcele C KN 827 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2147/157436 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku parcela C KN 827 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 844 m2 vo vlastníctve REDIAL, s.r.o., Bardejov v podiele 1/1 - Z 914/2018, pol.v.z. 1062/18. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.05.2018 - pol.v.z. 1145/18 ČASŤ C: ŤARCHY Informatívny výpis 4/4 Údaje platné k: 02.08.2018 18:00 20
15, Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vydáva rozhodnutie č. 100838496/2018 zo dňa 26.04.2018, vykonateľné dňom 04.05.2018, ktorým zriaďuje záložné právo k nehnuteľnostiam a to: nebytový priestor číslo 2-20, číslo vchodu 32, 1. p., v polyfunkčnom dome súpisné číslo 77 na parcele C KN 827 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2147/157436 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku parcela C KN 827 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 844 m2 vo vlastníctve REDIAL, s.r.o., Bardejov v podiele 1/1 - Z 993/2018 Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.05.2018 /v.z.1147/18/
POZNÁMKY k nebytovému priestoru - garáži:
1, Poznamenáva sa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, vydáva Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnut. na dobrov. dražbe, na nehnut.: nebyt. priestor č.20, 1.p., vchod č.32 v polyfunkčom dome s.č.77 na CKN 827 a podiel 2147/157436 na spol. čast. a spol. zariad. domu a na pozemku CKN 827 zast.pl.o výmere 844 m2 vo vl. REDIAL, s.r.o., Slovenská 1, Bardejov. P 55/2018
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 135/2018 zo dňa 24.06.2018, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 913 731 na hodnotu 157.457,19 €.
K. Najnižšie podanie 157.000,- €
L. Minimálne prihodenie 2.000,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 20.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1,Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 0682018. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 0682018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1, 27.08.2018 o 17,30 hod. 2, 03.09.2018 o 16,30 hod.
Miesto obhliadky Miesto konania obhliadky je pred polyfunkčnou budovou so súp. č. 77, na ulici Stöcklovej č. 32 v Bardejove.
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.
V zmysle §151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé a zároveň pohľadávka navrhovateľa dražby vznikla ako prvá sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov, to isté platí aj v prípade, ak pohľadávka navrhovateľa vznikla ako prvá, bez ohľadu dátumu jej registrácie.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Vojtech
c) priezvisko Kavečanský
d) sídlo Kmeťova 13, 040 01 Košice