Dražba nehnuteľností v obci Bátorove Kosihy v katastrálnom území Bátorove Kosihy

Katastrálne územie:
Bátorove Kosihy
Obec:
Bátorove Kosihy

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 09.07.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 178a/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik
D. Dátum konania dražby 09. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

3216

Komárno

Bátorove Kosihy

Komárno

Bátorove Kosihy

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

4033/685

Zastavané plochy a nádvoria

261

4033/686

Záhrady

797

4033/908

Zastavané plochy a nádvoria

21

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

589

4033/685

Rodinný dom

1521

4033/908

Samostatne stojaca garáž

H. Opis predmetu dražby

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu rodinného domu s.č.589 s čiastočným podpivničením v jej zadnej časti situovanú na pozemkovej parcele č.4033/685 (Hornorohamtérska ulica),ktorá začala byť užívaná v roku 1969,t.j.vek – 49 rokov. Rodinný dom s.č.589 by mal obsahovať podľa pôdorysov suterénu a prízemia z predloženého Znaleckého posudku č.83/2013 nasledovné miestnosti a priestory :

a/Suterén /I.PP/ - dva sklady.  

b/Prízemie /I.NP/ - štyri izby,kuchyňu,kúpeľňu+WC a predsieň.

Popis prevzatý zo znaleckého posudku č. 83/2017 vypracovaný Ing. Imrichom Mészárosom:

Prvé podzemné podlažie - Technický popis vyhotovenia:

Osadenie je v priemernej hĺbke 1,60 m s hydroizoláciou. Zvislé konštrukcie podlažia sú z monolitického železobetónu. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom monolitická železobetónová. Klampiarske konštrukcie ostatné sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Schody sú jednoduché monolitické betónové, s povrchom nástupníc so zatretým cementovým poterom. Dvere na podlaží sú drevené, okná sú jednoduché kovové. Podlahy v miestnostiach sú s povrchom z hrubého betónu. Elektrinštalácia podlažia je len svetelná. Na danom podlaží je aj rozvod zemnéh plynu. Kotol ústredného kúrenia je stacionárny na zemný plyn zn Destila DPL 18, ako i kotol na tuhé palivá.

Prvé nadzemné podlažie - Technický popis vyhotovenia:

Základy betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená z monolitického betónu, s priemernou výškou 600 mm. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke 450 mm so zdrsnenou omietkou, obklady nie sú vyhotovené. Vnútorné nosné steny sú tehlové murované h. 300 mm, nenosné priečky hr. 150mm, s vápennou hladkou omietkou. Strop nad prízemím je drevený trámový - s horným a dolným záklopom - s rovným podhľadom. Strecha domu je valbová. Nosná konštrukcia strechy je nová z dreveného krovu s krytinou z pálených škridiel obyčajných. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovnaého plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú vyhotovené taktiež z obojstranne pozinkovaného plechyu. Výplne okenných otvorov sú prevažne vyhotovené ako dvojité drevené s doskovým ostením, opatrené vonkajšími plastovými roletami. Vstupné dvere do domu sú taktiež drevené, vnútorné interierové dvere drevené hladké plné alebo presklené. Podlahy podlažia sú vyhotovené v obytných miestnostiach prevazne veľkoplošné laminátové parkety, v ostatných miestnostiach sú prevažne keramické dlaždice. Podlažie je vykurované ústredným vykurovacím systémom, radiátory sú oceľové článkové. Na podlaží je vyhotovený rozvod zemného plynu. Eletroinštalácia je svetelná ako i motorická. Dom je napojený na verejný rozvod vody, zemného plynu a elektro NN. rozvod vody v dome teplej aj studenej z oceľových trubiek, zdroj teplej vody je  eletkrický zásobníkový ohrievač vody, umiestnený v kúpeľni. Kanalizácia je z plastového potrubia. Vybavenie kuchyne pozostáva : sporák plynový s eletrickou rúrou, odsávač pár, drezové umývadlo oceľové nerezové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva 2,50 m rozvinutej šírky. Vnútorné vybavenie podlažia pozostáva: vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo. Vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou 1 kus a pákové nerezové v počte 2 kusy. Záchod je umiestnený v kúpeľni a je splachovací, bez umývadla. Vnútorné  obklady sa nachádzajú v prevažnej časti kúpeľne nad 1,35 m, obloženie vane a kuchyne pri sporáku a dreze. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Na podlaží okrem toho sa nenachádajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

Garáž súp.č. 1521 na p.č. 4033/908

Garáž je riešená ako nepodpivničená s jedným nedzemným podlažím, sedlovou strechou. Na 1. nadzemnoum podlaží sa nachádza garáž pre jedno osobné motorové vozidlo.

Základy sú betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke 300 mm, so zdrsnenou vonkajšou omietkou. Vnútorné steny sú omietnuté vápennou hladkou omietkou. Strop nad prízemím je betónový s rovným podhľadom. Strecha garáže je sedlová hambálková, s krytinou z pálených škridiel jednodrážkových. Výplne okenných otvorov sú vyhotovené drevené jednoduché. Garážové vráta sú kovové otváravé. Podlaha podlažia je vyhotovená z hrubého betónu. Elektroinštalácia je svetelná ako i motorická, poistkové automaty.

Letná kuchyňa na p.č. 4033/685

Letná kuchyňa je riešená ako nepodpivničená s jedným nadzemným podlažím, sedlovou strechou. Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádza len jedna miestnosť letnej kuchyne.

Základy betónové monolitické s izoláciou prti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená z monolitického betónu, s priemernou výškou 650 mm. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke 300 mm s zdrsnenou omietkou. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Strop nad prízemím je betónový s rovným podhľadom. Strecha letnej kuchyne je sedlová. Nosná konštrukcia strechy je hambálková, s krytinou z azbestocementových vlnoviek. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú vyhotovené taktiež z obojstranne pozinkovaného plechu. Výplne okenných otvorov sú prevažne vyhotovené drevené zdvojené s dvojvstvým zasklením, sú opatrené vonkajšími roletami. Vstupné dvere do stavby sú drevené presklené do oceľovej zárubne. Podlaha na podlaží je vyhotovená z prilepenej PVC povlakovej krytiny. Podlažie je ústredne vykurované, radiátor je oceľový článkový. Eleltroinštalácia je len svetelná. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenie a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

Hospodárska budova na p.č. 4033/685 a č. 4033/686

Hospodárska budova je riešená ako nepodpivničená s jedným nadzemným podlažím, so sedlovou strechou. Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú chlievy pre domáce zvieratá a sklad.

Základy betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke 150 mm so vápennou omietkou. Vnútorné omietky sú taktiež vápenné hrubé. Strop nad prízemím je čiastočne drevený trámový. Strecha hospodárskej budovy je sedlová. Nosná konštrukcia strechy je hambálková, s krytinou z pálených škridiel jednodrážkových. Vráta sú drevené zvlakové. Podlaha na podlaží je vyhotovená betónová hrubá. Elektroinštalácia je len svetelná.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu rodinného domu s.č.589 s čiastočným podpivničením v jej zadnej časti situovanú na pozemkovej parcele č.4033/685 (Hornorohamtérska ulica),ktorá začala byť užívaná v roku 1969,t.j.vek – 49 rokov. Rodinný dom s.č.589 by mal obsahovať podľa pôdorysov suterénu a prízemia z predloženého Znaleckého posudku č.83/2013 nasledovné miestnosti a priestory :

a/Suterén /I.PP/ - dva sklady.  

b/Prízemie /I.NP/ - štyri izby,kuchyňu,kúpeľňu+WC a predsieň.

Popis prevzatý zo znaleckého posudku č. 83/2017 vypracovaný Ing. Imrichom Mészárosom:

Prvé podzemné podlažie - Technický popis vyhotovenia:

Osadenie je v priemernej hĺbke 1,60 m s hydroizoláciou. Zvislé konštrukcie podlažia sú z monolitického železobetónu. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom monolitická železobetónová. Klampiarske konštrukcie ostatné sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Schody sú jednoduché monolitické betónové, s povrchom nástupníc so zatretým cementovým poterom. Dvere na podlaží sú drevené, okná sú jednoduché kovové. Podlahy v miestnostiach sú s povrchom z hrubého betónu. Elektrinštalácia podlažia je len svetelná. Na danom podlaží je aj rozvod zemnéh plynu. Kotol ústredného kúrenia je stacionárny na zemný plyn zn Destila DPL 18, ako i kotol na tuhé palivá.

Prvé nadzemné podlažie - Technický popis vyhotovenia:

Základy betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená z monolitického betónu, s priemernou výškou 600 mm. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke 450 mm so zdrsnenou omietkou, obklady nie sú vyhotovené. Vnútorné nosné steny sú tehlové murované h. 300 mm, nenosné priečky hr. 150mm, s vápennou hladkou omietkou. Strop nad prízemím je drevený trámový - s horným a dolným záklopom - s rovným podhľadom. Strecha domu je valbová. Nosná konštrukcia strechy je nová z dreveného krovu s krytinou z pálených škridiel obyčajných. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovnaého plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú vyhotovené taktiež z obojstranne pozinkovaného plechyu. Výplne okenných otvorov sú prevažne vyhotovené ako dvojité drevené s doskovým ostením, opatrené vonkajšími plastovými roletami. Vstupné dvere do domu sú taktiež drevené, vnútorné interierové dvere drevené hladké plné alebo presklené. Podlahy podlažia sú vyhotovené v obytných miestnostiach prevazne veľkoplošné laminátové parkety, v ostatných miestnostiach sú prevažne keramické dlaždice. Podlažie je vykurované ústredným vykurovacím systémom, radiátory sú oceľové článkové. Na podlaží je vyhotovený rozvod zemného plynu. Eletroinštalácia je svetelná ako i motorická. Dom je napojený na verejný rozvod vody, zemného plynu a elektro NN. rozvod vody v dome teplej aj studenej z oceľových trubiek, zdroj teplej vody je  eletkrický zásobníkový ohrievač vody, umiestnený v kúpeľni. Kanalizácia je z plastového potrubia. Vybavenie kuchyne pozostáva : sporák plynový s eletrickou rúrou, odsávač pár, drezové umývadlo oceľové nerezové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva 2,50 m rozvinutej šírky. Vnútorné vybavenie podlažia pozostáva: vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo. Vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou 1 kus a pákové nerezové v počte 2 kusy. Záchod je umiestnený v kúpeľni a je splachovací, bez umývadla. Vnútorné  obklady sa nachádzajú v prevažnej časti kúpeľne nad 1,35 m, obloženie vane a kuchyne pri sporáku a dreze. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Na podlaží okrem toho sa nenachádajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

Garáž súp.č. 1521 na p.č. 4033/908

Garáž je riešená ako nepodpivničená s jedným nedzemným podlažím, sedlovou strechou. Na 1. nadzemnoum podlaží sa nachádza garáž pre jedno osobné motorové vozidlo.

Základy sú betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke 300 mm, so zdrsnenou vonkajšou omietkou. Vnútorné steny sú omietnuté vápennou hladkou omietkou. Strop nad prízemím je betónový s rovným podhľadom. Strecha garáže je sedlová hambálková, s krytinou z pálených škridiel jednodrážkových. Výplne okenných otvorov sú vyhotovené drevené jednoduché. Garážové vráta sú kovové otváravé. Podlaha podlažia je vyhotovená z hrubého betónu. Elektroinštalácia je svetelná ako i motorická, poistkové automaty.

Letná kuchyňa na p.č. 4033/685

Letná kuchyňa je riešená ako nepodpivničená s jedným nadzemným podlažím, sedlovou strechou. Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádza len jedna miestnosť letnej kuchyne.

Základy betónové monolitické s izoláciou prti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená z monolitického betónu, s priemernou výškou 650 mm. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke 300 mm s zdrsnenou omietkou. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Strop nad prízemím je betónový s rovným podhľadom. Strecha letnej kuchyne je sedlová. Nosná konštrukcia strechy je hambálková, s krytinou z azbestocementových vlnoviek. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú vyhotovené taktiež z obojstranne pozinkovaného plechu. Výplne okenných otvorov sú prevažne vyhotovené drevené zdvojené s dvojvstvým zasklením, sú opatrené vonkajšími roletami. Vstupné dvere do stavby sú drevené presklené do oceľovej zárubne. Podlaha na podlaží je vyhotovená z prilepenej PVC povlakovej krytiny. Podlažie je ústredne vykurované, radiátor je oceľový článkový. Eleltroinštalácia je len svetelná. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenie a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

Hospodárska budova na p.č. 4033/685 a č. 4033/686

Hospodárska budova je riešená ako nepodpivničená s jedným nadzemným podlažím, so sedlovou strechou. Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú chlievy pre domáce zvieratá a sklad.

Základy betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke 150 mm so vápennou omietkou. Vnútorné omietky sú taktiež vápenné hrubé. Strop nad prízemím je čiastočne drevený trámový. Strecha hospodárskej budovy je sedlová. Nosná konštrukcia strechy je hambálková, s krytinou z pálených škridiel jednodrážkových. Vráta sú drevené zvlakové. Podlaha na podlaží je vyhotovená betónová hrubá. Elektroinštalácia je len svetelná.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo V-2358/13 v prospech DPS financial consulting. s.r.o., Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, IČO:46 713 930, úver č.:ZZ1 k ÚZ č.043/3021/13SU na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na parc.reg.C-KN č.4033/685, 4033/686, 4033/908, na stavbu súp.č.589 na parc.č.4033/685, na stavbu súp.č.1521 na parc.č.4033/908.

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 21/2018
Meno znalca: Ing. Gustáv Hodúl
Dátum vyhotovenia: 02.02.2018
Všeobecná cena odhadu: 21 000,00 €