Dražba nehnuteľností v obci Bátorove Kosihy v katastrálnom území Bátorove Kosihy

Katastrálne územie:
Bátorove Kosihy
Obec:
Bátorove Kosihy

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 11 700,00 EUR 14.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO140/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
D. Dátum konania dražby 14. 08. 2018
E. Čas konania dražby 13:00 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1537

Komárno

Komárno

Bátorove Kosihy

Bátorove Kosihy

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

507 / 2

Zastavané plochy a nádvoria

1020

507 / 4

Záhrady

591

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

790

507 / 2

10 – rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné č. 790 v obci Bátorove Kosihy, postavený na pracele č. 507/2 a pozemky parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 507/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1020 m2, parcelné č. 507/4, druh pozemku záhrady o výmere 591 m2.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Rodinný dom súp. č. 790 sa nachádza v obci Bátorové Kosihy, okres Komárno, postavený na pozemku parc.č. 507/2, daný do užívania v roku 1938, prístupný po spevnenej asfaltovej komunikácii. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, valbovou strechou v pôvodnom stave s pravidelnou údržbou. Základy rodinného domu tvoria monolitické železobetónové základové pásy, zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z tehál hlinených nepálených hr. 0,50 m. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom drevená trámová. Valbová strecha je pokrytá pálenými škridlami jednodrážkovkami. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie ostatné (parapety a pod.) nie sú. Fasádne omietky sú na celej omietanej ploche steny omietky vápenno-cementové, okná sú zdvojené drevené s dvojvrstvým zasklením. Podlahy v obytných miestnostiach sú prilepené PVC povlakové krytiny, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá keramickou dlažbou. Podlažie je vykurované konvekčným spôsobom, kachlami na tuhé palivá. Elektroinštalácia svetelná a motorická, vnútorný rozvod zemného plynu, rozvod vody z centrálneho zdroja. Kanalizácia do žumpy. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač vody. Bežné vybavenie kuchyne a kúpeľne.

Analýza polohy nehnuteľností: Bátorove Kosihy je obec na Slovensku v Nitrianskom kraji v okrese Komárno. Obec Bátorove Kosihy leží v Podunajskej nížine. Obec Bátorové Kosihy disponuje veľmi dobrou občianskou vybavenosťou, neďaleko obce sa nachádzajú aj rybníky s možnosťou lovu rýb na denný lístok. Obec sa nachádza cca  20 km od termálneho kúpaliska Vadaš, 30 km od okresného mesta Komárna, 26 km od Štúrova a Nové Zámky vzdialené 35 km. Obec ponúka obyvateľom kompletnú občiansku vybavenosť, obecný úrad, pošta, pohostinstvá, ihrisko, kostol, materská a základná škola, ambulancia lekára, bankomaty v obci je zavedený verejný vodovod, elektrina a plyn. Prístup na pozemok je z miestnej asfaltovej komunikácie v ktorej sú vedené inžinierske siete. V obci je autobusová doprava.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:
Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 19.07.2017 , P-728/17 v prospech záložného veriteľa Slovenská sporiteľňa , a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, formou predajom na dobrovoľnej dražbe na parcely registra C-KN parc.č. 507/2, 507/4 a na rodinný dom so súp. č. 790 na parc.č. 507/2.
Poznamenáva sa Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č. DD PSO140/17- prvá dražba zo dňa 28.11.2017, P- 1162/17dražobníkom Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava IČO: 45 684 618, na parc. registra 'C' č.507/2, 507/4 a na stavbu: rodinný dom so súp. č. 790 na parc. reg. 'C' č.507/2.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo V-5092/15 v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, úver č.:5078217069 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na parcely registra C-KN parc.č.507/2, 507/4 a na rodinný dom so súp.č.790 na parc.č.507/2.
Exekučný príkaz EX 2621/16 zo dňa 09.01.2017, Z-158/17 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 na parcely registra C-KN parc.č. 507/2, 507/4 a na rodinný dom so súp. č. 790 na parc.č. 507/2. (Exekútorský úrad Galanta, JUDr. Peter Urbánek - súdny exekútor)
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 183/2017
Meno znalca: Jančovičová Dagmar Ing.
Dátum vyhotovenia: 26.09.2017
Všeobecná cena odhadu: 13 000,00 EUR
K. Najnižšie podanie 11 700,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 300,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 14017 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 23.07.2018 o 12:15 hod. Obhliadka 2: 13.08.2018 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky Bátorove Kosihy č.d. 790, 946 34 Bátorove Kosihy.
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Bátorove Kosihy č.d. 790, 946 34 Bátorove Kosihy. Bližšie informácie a pokyny Jozef Schmidt kontakt: 02 / 322 02 731, 0903 / 404 713, schmidt@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Jarmila
c) priezvisko Kováčová
d) sídlo Gajova 13, 811 09 Bratislava