Dražba nehnuteľností v obci Belina v katastrálnom území Belina

Katastrálne územie:
Belina
Obec:
Belina

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 5.825,00 07.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 2960/12
Typ dražobnej vyhlášky: EX 2960/12
Poradie dražby: 1
Exekútor: Barbora Božíková Ághová
Ulica: Jaskový rad 79
Obec: Bratislava
PSČ: 83101
Dátum konania dražby: 07.08.2018
Čas konania dražby: 11:00
Miesto konania dražby: Jaskový rad 79, 83101Bratislava
Vlastník: Bogdáň Richard, nar. 26.02.1984
Sídlo: Čakanovce 236
Podiel: 1/4
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 18.06.2018
Znalecká hodnota: 5.825,00
Reálna hodnota: 5.825,00
Výška zábezpeky: 2.912,50
Číslo bankového účtu: SK5456000000005457724001 VS 29602012
Najnižšie podanie: 5.825,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK5456000000005457724001 VS 29602012
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci. O tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie: Predkupné práva k nehnuteľnosti udelením príklepu. Úžitky /práva zodpovedajúce vecnému bremenu /exekúciou nezanikajú, prechádzajú na nového vlastníka nehnuteľnosti. Vecné bremená prechádzajú na vydražiteľa. Nájomné práva a vecné bremená , ktoré vznikli zo zákona, preberá vydražiteľ bez započítania na najvyššie podanie.
Dátum obhliadky: 03.08.2018
Čas obhliadky: 00:00
Miesto obhliadky veci: v mieste nehnuteľnosti
Ďalšie informácie : Presný čas obhliadky nehnuteľnosti si je potrebné dohodnúť so súdnym exekútorom minimálne tri dni vopred. Znalecký posudok je k nahliadnutiu na exekútorskom úrade počas úradných hodín.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Lučenec
     Obec : Belina
     Kataster : Belina
     Číslo listu vlastníctva: 134
   Parcela
     Parcelné číslo: 100
     Výmera: 158
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 1478/1
     Výmera: 288
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 32
     Pracelné číslo: 100
     Druh stavby: 10
     Popis stavby: rodinný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: