Dražba nehnuteľností v obci Belina v katastrálnom území Belina

Katastrálne územie:
Belina
Obec:
Belina

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 7110 18.09.2018 Stiahnuť
1.konsolidačná,spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 1223000418
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko 1.konsolidačná,spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Štefánikova994901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefánikova
b) Orientačné/súpisné číslo 9
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 21675/N
IV. IČO/ dátum narodenia 43987397
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko lime finance, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Janka Kráľa
b) Orientačné/súpisné číslo 104
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 50377159
C. Miesto konania dražby Notársky úrad: JUDr. Andrea Barancová, 984 01 Lučenec, T. G. Masaryka 343/19
D. Dátum konania dražby 18. 09. 2018
E. Čas konania dražby 15.00
F. Kolo dražby 1
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Lučenec – Katastrálnom odbore, pre obec Belina, katastrálne územie Belina zapísanej na liste vlastníctva číslo 97 ako:

 

  • rodinný dom (popis stavby: Rodinný dom) so súpisným číslom 22, na parcele registra „C“ číslo 88,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 88, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 571 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 99/2, druh pozemku: Záhrady, výmera: 644 m2;

 (ďalej len ako „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

vo vlastníctve:

Meno a priezvisko: Ladislav Holič

Rodné priezvisko:  Holič

Dátum narodenia:  21.03.1959

Adresa:                  Belina 22,986 01 Belina

a manželka

Meno a priezvisko: Eva Holičová

Rodné priezvisko:  Danyiová

Dátum narodenia:  11.11.1958

Adresa:                  Belina 22, 986 01 Belina

Vlastnícky podiel:   1/1

Vklad záložného práva do katastra nehnuteľností bol povolený pod číslom V 3963/08.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 22  na parc. č. 88   v k. ú. Belina

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom je riešený ako  čiastočne podpivničený s 1 nadzemným  podlažím. 

Na 1. podzemnom podlaží sa nachádza 2*izba, kuchyňa, predsieň, 2 skladové priestory

Na 1. nadzemnom podlaží  sa nachádza 3*izba, hala so schodišťom, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, špajza.

 

Napojenie domu na inžinierske siete .

 - voda - zo studne, voda z obecnej prípojky je zavedená do dvora, v dome nie je voda, kanalizácia  - rodinný dom nie je odlkanalizovaný, prípojka plynu -  rodinný dom nie je napojený na rozvod plynu, elektrická  energia - vzdušnou  prípojkou

 

Technické riešenie:

Rodinný dom je založený na základových pásoch bez izolácie. 1. NP je murované z tehál v kombinácii s nepálenými tehlami. Deliace konštrukcie sú priečkové, stropy sú s rovným pohľadom drevené, trámové. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.  Strecha je valbová aj sedlová, krytinu tvoria pálené škridle.  Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu.  Fasádne omietky sú brizolitové.  Dvere sú rámové s výplňou, okná sú dvojité drevené.  Podlahy obytných miestností sú z keramickej dlažby, v jednej miestnosti je laminátová plávajúca podlaha,   podlahy ostatných miestností sú z keramickej dlažby a z cementového poteru.   Vykurovanie je lokálne -  piecka na pevné palivo. Elektroinštalácia je svetelná .Kúpeľńa j bez zariadenia. .  V kuchyni je elektrický sporák,   linka na báze dreva, keramický obklad     Údržba domu je zanedbaná.

 

Nedostatky zistené na obhliadke : vplyvom spodnej vody je viditeľné zavlhnutie steny v obytných miestnostiach, na 1. PP, plesne, opadaná vonkajšia omietka, v dome nie je voda,

 

Celková zastavaná plocha je 211,03 m2.

 

Celková výmera pozemku: 1 215 m2

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti.

Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Žiadne .

Touto cestou dražobník v súlade s § 13a zákona číslo 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov žiada všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby akékoľvek práva alebo záväzky alebo sú im známe skutočnosti o stave predmetu dražby (iné ako uvedené v tomto oznámení), aby bez zbytočného odkladu tieto oznámili (napr. vecné práva, predkupné práva, nájomné zmluvy iné práva a povinnosti, iné vady)
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok, ktorý vypracoval Ing. Andrea Bothová, Mlynská 61, 986 01 Fiľakovo, číslo znaleckého posudku 209/2018

Znalec stanovil cenu predmetu dražby na sumu 7.900,- Eur, slovom: Sedemtisícdeväťsto Eur
K. Najnižšie podanie 7110
L. Minimálne prihodenie 100
M. Dražobná zábezpeka a) výška 2000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku je možné zložiť:

1. Dražobníkovi:
 V peniazoch:
- prevodom na číslo účtu dražobníka,
- vkladom v hotovosti na účet dražobníka,
- poštou, formou poštového poukazu (za podmienok stanovených poskytovateľom poštových služieb),
- v hotovosti do pokladne dražobníka pred dražbou (lehota končí otvorením dražby).
 Vo forme bankovej záruky.

2. Do notárskej úschovy:
 V peniazoch,
 Vo forme bankovej záruky.
(Prijatie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy sa riadi podmienkami stanovenými jednotlivými notármi a príslušnými právnymi predpismi)
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.

Číslo účtu dražobníka: SK92 5200 0000 0000 1450 9115, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.; platbu je potrebné identifikovať variabilným symbolom (VS): 1223000418 a pri fyzickej osobe uviesť meno, priezvisko a rodné číslo; pri právnickej osobe uviesť obchodné meno, sídlo a IČO a to tak, aby bolo zrejmé kto zábezpeku zložil – kto bude účastníkom dražby. Spoločnosť 1. konsolidačná, spol s r.o. upozorňuje prípadných záujemcov, že bez vyššie uvedenej identifikácie nebude možné platbu správne identifikovať na účely splnenia požiadavky zloženia zábezpeky.

Ak ide o bezhotovostný prevod, je čiastka odoslaná odpísaním z účtu odosielateľa pod podmienkou, že bude pripísaná na účet príjemcu.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom.

Dražobná zábezpeka nesmie presiahnuť 30% z najnižšieho podania; nesmie však presiahnuť sumu 48.790,88,- Eur.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Pri prevode na účet – potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky. 2. Pri vklade v hotovosti – potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky. 3. Pri zaslaní poštou – potvrdenie pošty o prijatí peňažnej zásielky vo výške sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky s uvedením variabilného symbolu, na doručenie do vlastných rúk dražobníka, a to pod podmienkou, že zásielka bude spôsobilá na prevzatie dražobníkom pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky. 4. Predloženie záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa výške dražobnej zábezpeky, vydá dražobníkovi ak bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej). Banka je povinná plniť do 3 dní odo dňa udelenia príklepu a to bez výzvy dražobníka. 5. Predloženie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy, z ktorej bude zrejmé, že ak bude zložiteľovi udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej) budú peniaze vydané dražobníkovi. 6. Pri vklade v hotovosti do pokladne dražobníka – príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Začína plynúť dňom registrácie tohto oznámenia v registri dražieb a končí sa otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku (prevodom na účet účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk) alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu (prevodom na účet účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk).
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.
V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 eur, hneď po udelení príklepu.
Cenu dosiahnutú vydražením je možné uhradiť na bankový účet uvedený v časti N. písm. b) tohto oznámenia, pričom platbu je potrebné identifikovať tam uvedeným spôsobom.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote vyššie uvedenej, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) dňa 31. august 2018 o 12:30 hodine dňa 14. septembra 2018 o 12:30 hodine Všetci záujemcovia o obhliadku sa ohlásia pred termínom obhliadky na tel. č. : 0908 764 499
Miesto obhliadky Miesto kde sa nehnuteľnosť nachádza (Belina 22, 986 01 Belina)
Organizačné opatrenia Preukázanie totožnosti
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručí vlastník podniku za splnenie záväzkov, ktoré prešli s prechodom práv k podniku alebo jeho časti na vydražiteľa.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Andrea
c) priezvisko Barancová
d) sídlo T. G. Masaryka 343/19, 984 01 Lučenec