Dražba nehnuteľností v obci Beňuš v katastrálnom území Beňuš

Katastrálne územie:
Beňuš
Obec:
Beňuš

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 73.600,- EUR 10.09.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 243/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Róbert Antal, správca konkurznej podstaty, úpadcu: Radoslav Košút
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Ul. Kláry Jarunkovej
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Banská bystrica d) PSČ 97401
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 00000000
C. Miesto konania dražby Hotel LUX, Námestie Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica, miestnosť "Salón Primator"
D. Dátum konania dražby 10. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 2554, katastrálne územie Beňuš, Okresný úrad Brezno – katastrálny odbor, obec Beňuš, okres Brezno a to:

 

Pozemky parcely reg. „C“:

parcelné číslo 1906/118, výmera: 333 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo 1906/188, výmera: 165 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

• bez súp. č., na parcele č. 1906/188, druh stavby: rozostavaná budova, popis stavby: rozostavaný dom

Príslušenstvo, kt. sa nezapisuje do LV a to najmä: plot murovaný na p.č. 1906/188, prípojka vody na p. č. 1906/118, vodomerná šachta na p. č. 1906/118, prípojka kanalizácie na p. č. 1906/118, žumpa na p. č. 1906/118, vonkajšia terasa na p. č. 1906/188, záhradný múrik na p. č. 1906/118, vonkajšie schody oceľové na p. č. 1906/118, spevnená plocha na p. č. 1906/118

Spoluvlastnícky podiel: 1/1.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmetom dražby je rodinný dom bez súpisného čísla na parcele č. 1906/188 je čiastočne podpivničený, prízemný murovaný. Základy domu sú betónové monolitické s izoláciou, obvodové steny murované z tehál s vonkajšou omietkou a zateplením hr. 10 cm, vnútorné priečky z tehál, strop rovný. Strecha domu je sedlová s bleskozvodom, krov drevený, krytina z poplastovaného plechu, oplechovanie strechy úplné z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlahy keramické, dlažby keramické veľkorozmerové, okná plastové s izolačným dvojsklom so žalúziami. Vstupné dvere plastové, vnútorné interiérové dvere drevené osadené do drevených zárubní. Rozvod vody v dome teplej a studenej vody, zdroj TUV je kombinovaný s kotlom ústredného kúrenia, vykurovanie je ústredné teplovodné kotlom na elektrickú energiu, cez rozvody teplovodného kúrenia – podlahy. Elektroinštalácia svetelná aj motorická. Dom je napojený na verejný rozvod vody a elektro NN s napojením kanalizácie do vlastnej malej žumpy. Rodinný dom nie je ešte skolaudovaný a je užívaný od roku 2017. Suterén bol dodatočne pristavaný ako aj vstupné zádverie od ulice. Tieto prístavby ešte nie sú komplet dostavané a ukončené. Obklady fasády neukončené. Znalec stanovil životnosť na 100 rokov.

Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce Beňuš. Dopravné spojenie je medzimestskou autobusovou dopravou SAD. V okolí je občianska vybavenosť obce, obecný úrad, dom kultúry, potraviny, pošta, škola a škôlka.

K príslušenstvu rodinného domu patrí:

Plot murovaný

Prípojka vody

Vodomerná šachta

Prípojka kanalizácie

Žumpa

Vonkajšia terasa

Záhradný múrik

Vonkajšie schody oceľové

Spevnená plocha

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle ustanovenia § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:
Záložné právo zo zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 11/242/11, V 1190/11 v prospech Dexia banka Slovensko a.s, Hodžova 11, Žilina, IČO: 31575951 na zabezpečenie úveru na nehnuteľnosti: par. CKN č. 1906/118, 1906/188 a rozostavaná stavba na parcele C-KN č. 1906/188.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 114/2018 , ktorý vypracoval znalec Ing. Dionýz Dobos, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 910563. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 27.06.2018
Suma ohodnotenia 73.600,- EUR (slovom sedemdesiattritisícšesťsto eur)
K. Najnižšie podanie 73.600,- EUR (slovom sedemdesiattritisícšesťsto eur)
L. Minimálne prihodenie 1.000,- EUR (jedentisíc eur)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10.000,- EUR (desaťtisíc eur)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1.Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK48 5600 0000 0094 4299 2001, vedený Prima banka Slovensko, a.s.,. s variabilným symbolom 2432018
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky, 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín 09.08.2018 o 12:00 hod. 2. termín 27.08.2018 o 12:00 hod.
Miesto obhliadky Na adrese nehnuteľnosti.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0117, Po-Pi 8:00 - 16:00.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri.
Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Marta
c) priezvisko Pavlovičová
d) sídlo Šafárikovo námestie 4, 81102 Bratislava