Dražba nehnuteľností v obci Bernolákovo v katastrálnom území Bernolákovo

Katastrálne územie:
Bernolákovo
Obec:
Bernolákovo

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 5.600,00 06.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: Ex 123/2016
Typ dražobnej vyhlášky: Ex 123/2016
Poradie dražby: 2
Exekútor: Marcela Zummerová
Ulica: ul.kpt.Nálepku 22
Obec: Michalovce
PSČ: 07101
Dátum konania dražby: 06.09.2018
Čas konania dražby: 11:00
Miesto konania dražby: ul.kpt.Nálepku 22, 07101Michalovce
Vlastník: Bartlová Mária
Sídlo: Ľ. Fullu 3012/4, Bratislava
Podiel: 229/266
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 26.07.2018
Znalecká hodnota: 11.200,00
Reálna hodnota: 11.200,00
Výška zábezpeky: 2.800,00
Číslo bankového účtu: SK25 0200 0000 0013 6209 1151, VS 1232016
Najnižšie podanie: 5.600,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK25 0200 0000 0013 6209 1151, VS 1232016
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 31.08.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Bernolákovo
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Senec
     Obec : Bernolákovo
     Kataster : Bernolákovo
     Číslo listu vlastníctva: 5366
   Parcela
     Parcelné číslo: 4880/295
     Výmera: 266
     Druh: záhrady
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: