Dražba nehnuteľností v obci Bešeňov v katastrálnom území Bešeňov

Katastrálne územie:
Bešeňov
Obec:
Bešeňov

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 13.07.2018 Stiahnuť
MARENČÍK dražby, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 12/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko MARENČÍK dražby, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Snežienkova 1726/494901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Snežienkova
b) Orientačné/súpisné číslo 1726/4
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 38932/N
IV. IČO/ dátum narodenia 48172022
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby salónik penziónu ARTin, so sídlom Svätourbanská 37, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 13. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve  Úpadcu: Dezider Rétfalvy KVETINÁRSTVO, Bešeňov č. 5, 941 41 Nové Zámky, a to konkrétne nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1519, okres Nové Zámky, obec: Bešeňov, katastrálne územie: Bešeňov, ako:

 • parcela registra „C“ parc. č. 728/5, druh pozemku: orná pôda, o výmere 4160 m2
 • parcela registra „C“ parc. č. 728/8, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1636 m2
 • parcela registra „C“ parc. č. 728/9, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 96 m2
 • parcela registra „C“ parc. č. 728/10, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 69 m2
 • parcela registra „C“ parc. č. 728/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 93 m2
 • parcela registra „C“ parc. č. 728/12, druh pozemku: orná pôda, o výmere 106 m2
 • parcela registra „C“ parc. č. 728/13, druh pozemku: orná pôda, o výmere 137 m2
 • parcela registra „C“ parc. č. 728/14, druh pozemku: orná pôda, o výmere 137 m2
 • parcela registra „C“ parc. č. 728/15, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1831 m2
 • parcela registra „C“ parc. č. 728/16, druh pozemku: orná pôda, o výmere 143 m2
 • parcela registra „C“ parc. č. 728/20, druh pozemku: orná pôda, o výmere 587 m2
 • stavba - sklad so súpisným číslom 711, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/9, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 96 m2
 • stavba - sklad so súpisným číslom 712, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/10, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 69 m2
 • stavba - kotolňa so súpisným číslom 713, postavená na parcele registra „C“ parc. č. 728/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 93 m2
 • stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/8, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1636 m2
 • stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/12, druh pozemku: orná pôda, o výmere 106 m2
 • stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/13, druh pozemku: orná pôda, o výmere 137 m2
 • stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/14, druh pozemku: orná pôda, o výmere 137 m2
 • stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/15, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1831 m2
 • stavba -  skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/16, druh pozemku: orná pôda, o výmere 143 m2
 • stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/17, druh pozemku: orná pôda, o výmere 966 m2

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný na liste vlastníctva č.2115

 • stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/19, druh pozemku: orná pôda, o výmere 739 m2

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný na liste vlastníctva č.2115

 • stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/20, druh pozemku: orná pôda, o výmere 587 m2
 • stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/21, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1011 m2

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný na liste vlastníctva č. 2114

H. Opis predmetu dražby

Garáž súp. č. 711 na p.č. 728/9

Umiestnenie stavby: Samostatná garáž obdĺžnikového tvaru . Prístup je po spevnených areálových komunikáciách.

Dispozičné riešenie: Garáž pozostáva z dvoch miestností

Skleník na p.č. 728/7

haly pre pestovanie rastlín

Skleník na p.č. 728/8

haly pre pestovanie rastlín

Kotolňa súp. č. 713 na p.č. 728/11

Objekt postavený ako samostatne stojaca budova obdĺžnikového tvaru. Objekt slúži ako vykurovací zdroj pre skleníky.

Sklad súp. č. 712 na p.č. 728/10

Umiestnenie stavby: Samostatne stojaci sklad tuhého paliva vedľa kotolni.

Dispozičné riešenie: Objekt je tvorený jednou miestnosťou.

Oplotenie areálu na p.č. 728/7

Studňa na p.č. 728/5

Fóliovníky 1-8 na p.č. 728/15

Fóliovník s oceľovou konštrukciou.

Fóliovník 9 na p.č. 728/15

Fóliovník s oceľovou konštrukciou.

Fóliovníky 10-13 na p.č. 728/17

Fóliovník s oceľovou konštrukciou.

Fóliovník 14 na p.č. 728/17

Fóliovník s oceľovou konštrukciou.

Fóliovník 15 na p.č. 728/17

Fóliovník s oceľovou konštrukciou.

Fóliovníky 16-17 na p.č. 728/19

Fóliovník s oceľovou konštrukciou.

Fóliovníky 18-19 na p.č. 728/21

Fóliovník s oceľovou konštrukciou.

Fóliovníky 20-21 na p.č. 728/20

Fóliovník s oceľovou konštrukciou.

Fóliovníky 22-23 na p.č. 728/14 a 728/13

Fóliovník s oceľovou konštrukciou.

Fóliovníky 24 na p.č. 728/12

Fóliovník s oceľovou konštrukciou.

Komíny pri kotolni na p.č. 728/11

Mimo továrenské komíny

Nádrž na vodu na p.č. 728/5

Vodomerné šachty pri skleníkoch

Kvapková závlaha

Vzdušný rozvod teplej vody na p.č. 728/5

Rozvod teplej vody v bet. kanály na p.č. 728/5

Rozvod kúrenia z kotolne do skleníkov

Rozvod čistej vody

Rozvod vody (výživa)

Rozvod NN na p.č. 728/5

Plynová prípojka na p.č. 728/5

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Garáž súp. č. 711 na p.č. 728/9

Technické riešenie:

- Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže

- Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité, s plechovým plášťom

- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná

- Výplne otvorov - dvere - oceľové

- Podlahy - hrubé betónové,

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistkové automaty

Skleník na p.č. 728/8,

Objekt skleníkov umiestnený v strede areálu. Skleníky sú zostavené z modulového systému LUR III. Objekt pozostáva zo 6 modulov ktoré sú spojené. Skleníky sú z oceľových profilov so skleneným zasklením. Strecha je sedlová tvorená sklenenou výplňou. Jednotlivé sekcie skleníkov majú svoje rozvody tepla na kúrenie, rozvod vody pre závlahu a jednoduché elektrické rozvody. Objekt postavený v roku 2000. Skleníky nie sú využívané a značne opotrebené. 

Skleník na p.č. 728/7

Objekt skleníkov umiestnený v severnej časti areálu. Skleníky sú zostavené z modulového systému LUR III. Objekt pozostáva zo 3 modulov ktoré sú spojené. Skleníky sú z oceľových profilov so skleneným zasklením. Strecha je sedlová tvorená sklenenou výplňou. Jednotlivé sekcie skleníkov majú svoje rozvody tepla na kúrenie, rozvod vody pre závlahu a jednoduché elektrické rozvody. Objekt postavený v roku 2000. Skleníky nie sú využívané a značne opotrebené. 

Kotolňa súp. č. 713 na p.č. 728/11

Základy objektu sú betónové, steny murované hr. 30cm, pultová strecha s pozinkovanou krytinou, podlaha betónový poter.

Sklad súp. č. 712 na p.č. 728/10

Technické riešenie:

- Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi

- Zvislé nosné konštrukcie - iba stĺpiky ( kovové)

- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná

- Podlahy - hrubé betónové

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistkové automaty

Oplotenie areálu na p.č. 728/7

Oplotenie areálu vybudované zo strojového pletiva výšky 1,8m ktoré je uchytené na oceľových stĺpikoch ktoré sú obetónované. Oplotenie z roku 2000

Studňa na p.č. 728/5

Vŕtaná studňa v areály hĺbky 84 m priemeru 300mm bez čerpadla.

Fóliovníky 1-8 na p.č. 728/15

Objekt fóliovníkov zložený z 8 moduloch 6*30m. Objekt pozostáva zo základových pätiek ktoré nesú rúrkovú oblúkovú konštrukciu. Fóliovníky nie sú obalené fóliou ktorá je dotrhaná na väčšine plôch. Oceľová konštrukcia je skorodovaná. Životnosť bola určená na 25 rokov.

Fóliovník 9 na p.č. 728/15

Objekt fóliovníka zložený z 1 modulu 6*24m. Objekt pozostáva zo základových pätiek ktoré nesú rúrkovú oblúkovú konštrukciu. Fóliovníky nie sú obalené fóliou ktorá je dotrhaná na väčšine plôch. Oceľová konštrukcia je skorodovaná. Životnosť bola určená na 25 rokov.

Fóliovníky 10-13 na p.č. 728/17

Objekt fóliovníkov zložený z 4 moduloch 6*30m. Objekt pozostáva zo základových pätiek ktoré nesú rúrkovú oblúkovú konštrukciu. Fóliovníky nie sú obalené fóliou ktorá je dotrhaná na väčšine plôch. Oceľová konštrukcia je skorodovaná. Životnosť bola určená na 25 rokov.

Fóliovník 14 na p.č. 728/17

Objekt fóliovníkov je zložený zo 1 modulu 8*30m. Objekt pozostáva zo základových pätiek ktoré nesú rúrkovú oblúkovú konštrukciu. Fóliovníky nie sú obalené fóliou ktorá je dotrhaná na väčšine plôch. Oceľová konštrukcia je skorodovaná. Životnosť bola určená na 25 rokov.

Fóliovník 15 na p.č. 728/17

Objekt fóliovníkov je zložený zo 1 modulu 8*36m. Objekt pozostáva zo základových pätiek ktoré nesú rúrkovú oblúkovú konštrukciu. Fóliovníky nie sú obalené fóliou ktorá je dotrhaná na väčšine plôch. Oceľová konštrukcia je skorodovaná. Životnosť bola určená na 25 rokov

Fóliovníky 16-17 na p.č. 728/19

Objekt fóliovníkov zložený z 2 modulov 8*45m. Objekt pozostáva zo základových pätiek ktoré nesú rúrkovú oblúkovú konštrukciu. Fóliovníky nie sú obalené fóliou ktorá je dotrhaná na väčšine plôch. Oceľová konštrukcia je skorodovaná. Životnosť bola určená na 25 rokov.

Fóliovníky 18-19 na p.č. 728/21

Objekt fóliovníkov zložený z 2 modulov 8*63m. Objekt pozostáva zo základových pätiek ktoré nesú rúrkovú oblúkovú konštrukciu. Fóliovníky nie sú obalené fóliou ktorá je dotrhaná na väčšine plôch. Oceľová konštrukcia je skorodovaná. Životnosť bola určená na 25 rokov.

Fóliovníky 20-21 na p.č. 728/20

Objekt fóliovníkov zložený z 2 modulov 6*45m. Objekt pozostáva zo základových pätiek ktoré nesú rúrkovú oblúkovú konštrukciu. Fóliovníky nie sú obalené fóliou ktorá je dotrhaná na väčšine plôch. Oceľová konštrukcia je skorodovaná. Životnosť bola určená na 25 rokov.

Fóliovníky 22-23 na p.č. 728/14 a 728/13

Objekt fóliovníkov zložený z 2 modulov 6*22m. Objekt pozostáva zo základových pätiek ktoré nesú rúrkovú oblúkovú konštrukciu. Fóliovníky nie sú obalené fóliou ktorá je dotrhaná na väčšine plôch. Oceľová konštrukcia je skorodovaná. Životnosť bola určená na 25 rokov.

Fóliovníky 24 na p.č. 728/12

Objekt fóliovníkov zložený z 1 modulu 6*22m. Objekt pozostáva zo základových pätiek ktoré nesú rúrkovú oblúkovú konštrukciu. Fóliovníky nie sú obalené fóliou ktorá je dotrhaná na väčšine plôch. Oceľová konštrukcia je skorodovaná. Životnosť bola určená na 25 rokov.

Komíny pri kotolni na p.č. 728/11

Komíny sú postavené vedľa kotolne. Jedná sa o 3 oceľové rúrové komíny o priemeru 63cm výšky 15m.

Nádrž na vodu na p.č. 728/5

O obsahu 97,2 m3.

Vodomerné šachty pri skleníkoch

Betónové vodomerné šachty s oceľovým poklopom.

Kvapková závlaha

Dokončená na 50%.

Vzdušný rozvod teplej vody na p.č. 728/5

Potrubie tepelné izolované.

Rozvod teplej vody v bet. kanály na p.č. 728/5

Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu.

Rozvod kúrenia z kotolne do skleníkov

Potrubie ( tepelne izolované ) DN 40 mm.

Rozvod čistej vody

Prípojka vody DN 50 mm, vrátane navŕtavacieho pásu.

Rozvod vody (výživa)

Prípojka vody DN 50 mm, vrátane navŕtavacieho pásu.

Rozvod NN na p.č. 728/5

kábel Al 3*50 - 90 mm*mm - v zemi.

Plynová prípojka na p.č. 728/5

Prípojka plynu DN 80 mm.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
v časti B LV č. 1519 „Poznámka“ sú zapísané :
- Začatie výkonu záložného práva pre všetky nehnuteľnosti realizované Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. Bratislava (IČO 00 682 420) formou dobrovoľnej dražby, P2 161/08.
- Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby zn. 1001/2008 dňa 28.07.2008. Dražobník - WEMOVE INVESTMENT, a.s., Mydlárska č.185, Žilina, P2 797/2008.
- Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby zn. DD 430/09A dňa 18.11.2009. Dražobník GENERAL FACTORING, a.s., Košická 56, Bratislava, P2 1381/2009.
v časti C LV č. 1519 - Ťarchy sú zapísané:
- Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.Bratislava zál.zmluva V 3420/2005 č.UM 9437-2005 vkladá sa zál.právo na parc.č.728/5,728/8,728/9,728/10,728/11,728/12,728/13, 728/14,728/15,728/16,728/20 a stavby sč.711 na parc.č. 728/9, sč.712 na parc.č.728/10,sč.713 na parc.č.728/11, skleníky bez sč.na parc.č.728/8,728/12,728/13,728/14, 728/15, 728/16, 728/17, 728/19, 728/20, 728/21 vo vlastníctve Dezider Rétfalvy KVETINÁRSTVO (IČO 14083388) v prospech zál.veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.Bratislava IČO 00 682 420 zo dňa 27.6.2005 - 82/05, V 3848/2005 - 103/05.
- Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor Mgr. Miroslav Pinter vydáva Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 501/08 zo dňa 31.3.2009 v prospech oprávneného: BPT LEASING, a.s.,(IČO 31 357 814), Drieňová 34, Bratislava pre nehnuteľnosti pozemky parc.č.728/5, 728/8,728/9,728/10,728/11,728/12,728/13,728/14,728/15, 728/16,728/20 a stavby sč.711 na parc.č.728/9, sč.712 na parc.č.728/10,sč.713 na parc.č.728/11,skleníky bez sč.na parc.č.728/8,728/12,728/13,728/14,728/15, 728/16, 728/17, 728/19, 728/20, 728/21 vo vlastníctve Dezider Rétfalvy KVETINÁRSTVO (IČO 14 083 388) v celosti, podľa P1 756/2009.
- Exekútorský úrad v Púchove, súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík vydáva Exekučný príkaz č. Ex 235/2009 zo dňa 15.7.2009 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava pre nehnuteľnosti pozemky parc.č. 728/5,728/8,728/9,728/10, 728/11,728/12,728/13, 728/14,728/15,728/16,728/20 a stavby sč.711 na parc.č. 728/9, sč.712 na parc.č.728/10,sč.713 na parc.č.728/11, skleníky bez sč.na parc.č.728/8,728/12,728/13,728/14, 728/15, 728/16, 728/17, 728/19, 728/20, 728/21 vo vlastníctve Dezider Rétfalvy KVETINÁRSTVO (IČO 14 083 388) v celosti, podľa P1 1451/2009.
Iné údaje:
GEOM.PLÁN Č.14424576-16/98
GEOM.PLÁN Č.34/2001
Poznámka: Bez zápisu.

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 125.300,- EUR
K. Najnižšie podanie na dražbe nebolo urobené žiadnym z účastníkov dražby ani najnižšie podanie
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Peter Marenčík
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Párovská
b) Orientačné/súpisné číslo 757/15
c) Názov obce Beladice - Pustý Chotár d) PSČ 951 75
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 20.05.1987
V. Odhad ceny predmetu dražby 1. Znalecký posudok č. 60/2018 vypracoval dňa 25.4.2018 znalec Ing. Martin Hrnčiar, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: Stavebníctvo a odvetvia: Odhad hodnoty nehnuteľnosti a pozemné stavby, evidenčné číslo znalca: 915 232.
2. Znalecký posudok č. 4/2018 vypracoval dňa 20.4.2018 znalec Ing. Tobiaš Palutka, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: Poľnohospodárstvo a odvetvia: Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, Rastlinná produkcia (všeobecná aj špeciálna), Živočíšna produkcia (všeobecná aj špeciálna), evidenčné číslo znalca 912638.

Všeobecná hodnota je tvorená súčtom všeobecných hodnôt, vyplývajúcich zo znaleckých posudkov č. 60/2018 a 4/2018 a to: 125.300,- Eur (slovom „stodvadsaťpäťtisíc tristo eur“).