Dražba nehnuteľností v obci Betliar v katastrálnom území Betliar

Katastrálne územie:
Betliar
Obec:
Betliar

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 113.000,- € 29.06.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 044/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Tomáš Antonič
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kominárska
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 831 04
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 24.07.1977
C. Miesto konania dražby Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
D. Dátum konania dražby 29. 06. 2018
E. Čas konania dražby o 08,45 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 91/2                Záhrada                                                     o výmere 36 m2

parc. č. 91/3                 Zastavané plochy a nádvoria            o výmere 321 m2

parc. č. 91/4                 Zastavané plochy a nádvoria            o výmere 179 m2

parc. č. 91/5                Záhrada                                                     o výmere 619 m2

Stavba

súp. č. 440                    Rodinný dom, garáž                              na parc. č. 91/3

spoluvlastnícky podiel: ½, ½

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Rožňava, katastrálny odbor, LV č. 491, okres: Rožňava, obec: BETLIAR, katastrálne územie: Betliar.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: prístrešok vo dvore, plot od ulice, plot od suseda v záhrade, prípojka vody, prípojka elektro, vodomerná šachta, spevnené plochy, žumpa, prípojka kanalizácie, oporné múry kamenné, oporné múry betónové.

H. Opis predmetu dražby

Popis zlúčenej stavby: rodinný dom a garáž so súp. č. 440

Popis rodinného domu so súp. č. 440

Rodinný dom súp. č. 440 je osadený na rovinatom upravenom pozemku parc. č. 91/3 v k. ú. Betliar v okrese Rožňava. Situovaný je v zastavanom území obce v uličnej zástavbe rodinných domov na Cintorínskej ulici, prístupný z verejnej miestnej komunikácie. V danej časti obce je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Rodinný dom v čase obhliadky bol riadne obývaný. Dom bol na základe predložených dokladov daný do užívania v r. 1986, v r. 1991 bola k domu pristavaná prevádzková stavba – garáž, v rámci čoho bol aj rodinný dom čiastočne rekonštruovaný. Dom nie je podpivničený, má dve nadzemné podlažia s pultovou strechou. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizácia do vlastnej žumpy, elektro a zemný plyn. Jeho predpokladanú životnosť stanovil súdny znalec v zmysle vyhlášky na 100 rokov. V čase obhliadky bol dom v technickom stave primeranom veku, poškodenú má dlažbu na terase na II. NP, čo spôsobuje zatekanie dažďovej vody do stropu. V r. 2000 boli na prízemí vymenené pôvodné okná za drevené EURO, na poschodí okná plastové, boli vymenené podlahy a vnútorné dvere, na prízemí bola zriadená sauna. Technický popis vyhotovenia v čase obhliadky v zmysle metodiky: Základy – 1. NP – betónové – objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie – 1. NP – murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 c, 2.NP – murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke do 30 cm, deliace konštrukcie – 1. NP, 2. NP – tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – 1. NP – s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické, 2. NP – s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko – 1. NP – tvrdé drevo, červený smrek. Strecha – krovy – 1. NP – pultové (so sklonom nad 10 stupňov), krytiny strechy na krove – 1. NP – plechové pozinkované, klampiarske konštrukcie strechy – 1. NP – z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – 1. NP, 2. NP – škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok, obklady fasád – 1. NP, 2. NP – obklady keramické, obklady drevom. Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – 1. NP, 2. NP – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené, vnútorné obklady – 1. NP – samostatnej sprchy, 1. NP – WC min. do výšky 1 m, 2. NP – prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, 2. NP – vane. Výplne otvorov – dvere – 1. NP, 2. NP- plné alebo zasklené dyhované, okná – 1. NP, 2. NP – plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením, okenné žalúzie – 1. NP, 2. NP – plastové. Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – 1. NP – keramické dlažby, 2. NP – parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové), dlažby a podlahy ostatných miestností – 1. NP, 2. NP – keramické dlažby. Vybavenie kuchýň – 2. NP – sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou, 2. NP – odsávač pár, 2. NP – drezové umývadlo nerezové alebo plastové, 2. NP – kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní – 1. NP, 2. NP – umývadlo, 1. NP – samostatná sprcha, 2. NP – vaňa oceľová smaltovaná, 2. NP – bidet, vodovodné batérie – 1. NP – pákové nerezové so sprchou, 1. NP, 2. NP – pákové nerezové, 2. NP ostatné, záchod – 1. NP – splachovací so zabudovanou nádržkou v stene, 2. NP – splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie – vráta garážové- 1. NP – drevené zvlakové, 1. NP – sauna. Vykurovanie – ústredné vykurovanie – 1. NP – podlahové teplovodné, 2. NP – teplovodné s rozvod. bez ohľadu na materiál a radiátormi – oceľ. a vykurovacie panely, zdroj vykurovania – 1. NP – kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla. Vnútorné rozvody vody – 1. NP, 2. NP – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody – 1. NP – zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie – 1. NP, 2. NP -plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – 1. NP – svetelná, motorická, 2. NP – svetelná, elektrický rozvádzač – 1. NP- s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu – 1. NP – rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

Popis garáže na spoločnej parcele s domom

Garáž stojaca v spojitosti s domom na spoločnej parcele č. 91/3, jednoduchá jednopodlažná stavba s pultovou strechou, slúžila ako prevádzka autoservisu, v čase obhliadky nebola užívaná. Technické riešenie: Základy – bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie – murované z tvárnic hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie – strop žb montovaný. Strecha plochá, krytina strechy živičná, klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov – vápenná štuková omietka. Úpravy vnútorných povrchov – vápenná hladká omietka. Podlahy – keramická dlažba. Vnútorné rozvody elektroinštalácie svetelnej aj motorickej. Vykurovanie ústredné z kotla v rodinnom dome. Popis podlaží: 1. nadzemné podlažie má jednu veľkú miestnosť, v malej prístavbe je kancelária.

Popis pozemkov

Pozemok, parcely č. 91/2 – záhrady o výmere 36 m2, 91/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2, 91/4 – zastavané plochy a záhrady o výmere 179 m2 a 91/5 – záhrady o výmere 619 m2, tvoria pozemok zastavaný rodinným domom, garážou a tvoria dvor okolo domu a záhradu za domom v zastavanej časti obce Betliar v okrese Rožňava, v lokalite IBV na Cintorínskej ulici č. 440, s prístupom z verejnej komunikácie, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Vklad záložného práva do KN k nehnuteľnostiam: pozemok registra C KN p.č. 91/2, záhrady o výmere 36 m2, p.č. 91/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2, p.č. 91/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 179 m2, p.č. 91/5, záhrady o výmere 619 m2, stavba so s.č. 440 na pozemku registra C KN s p.č. 91/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2 v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653, Tomášikova 48, Bratislava v podiele 1/1 na základe zmluvy o zriadení ZP č. 0374271120. V - 1267/11 - 195/11.
2, Exekútorský úrad Košice, JUDr.Zuzana Papcunová, súdna exekútorka - Exekučný príkaz EX 1055/14-12, zo dňa 17.10.2014 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť, parc.registra C KN, parc.číslo 91/3,91/4,91/2,91/5, dom so súpisným číslom 440 na parc.č. 91/3 , oprávnený Lukáš Pročka, Štúrova 54/1010, 972 13 Nitrianske Prevno, nar. 19.12.1985 - Z 2723/14 - 188/14
3, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr.Martin Hermanovský, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2635/14, zo dňa 21.10.2014 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť, parc.registra C KN, parc.číslo 91/2, záhrada o výmere 36 m2, parc.č. 91/3, zastav.plocha o výmere 321 m2, parc.č. 91/4, zastav.plocha o výmere 179 m2, parc.č. 91/5, záhrada o výmere 619 m2, rod. dom, garáž, súp.č. 440 na parc.č. 91/3, oprávnený, Sberbank Slovensko a.s.,so sídlom Vysoká 9, Bratislava, IČO 17321123 - Z 2745/14 - 193/14
4, Vklad záložného práva do KN k nehnuteľnostiam: pozemok registra C KN p.č. 91/2, záhrady o výmere 36 m2, p.č. 91/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2, p.č. 91/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 179 m2, p.č. 91/5, záhrady o výmere 619 m2, stavba so s.č. 440 na pozemku registra C KN s p.č. 91/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2 v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653, Tomášikova 48, Bratislava v podiele 1/1 na základe zmluvy o zriadení ZP č. 0374271120. V - 1267/11 - 195/11.
5, Exekútorský úrad Košice, JUDr.Zuzana Papcunová, súdna exekútorka - Exekučný príkaz EX 1055/14-12, zo dňa 17.10.2014 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť, parc.registra C KN, parc.číslo 91/3,91/4,91/2,91/5, dom so súpisným číslom 440 na parc.č. 91/3 , oprávnený Lukáš Pročka, Štúrova 54/1010, 972 13 Nitrianske Prevno, nar. 19.12.1985 - Z 2723/14 - 188/14
6, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr.Martin Hermanovský, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2635/14, zo dňa 21.10.2014 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť, parc.registra C KN, parc.číslo 91/2, záhrada o výmere 36 m2, parc.č. 91/3, zastav.plocha o výmere 321 m2, parc.č. 91/4, zastav.plocha o výmere 179 m2, parc.č. 91/5, záhrada o výmere 619 m2, rod. dom, garáž, súp.č. 440 na parc.č. 91/3, oprávnený, Sberbank Slovensko a.s.,so sídlom Vysoká 9, Bratislava, IČO 17321123 - Z 2745/14 - 193/14
POZNÁMKY:
1, P 375/14 Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností č. EX 2635/14 od exekučného úradu Bratislava, súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský v prospech Sberbank Slovensko, a.s. so sídlom Vysoká 9, 800 01 Bratislava, IČO 17321123 na parcely registra 'C' - parcela číslo 91/2 záhrady vo výmere 36 m2, parcela číslo 91/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 321 m2, parcela číslo 91/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 179 m2, parcela číslo 91/5 záhrady vo výmere 619 m2, rodinný dom , garáž so súpisným číslom 440 na parcele registra 'C' parcela číslo 91/3 zo dňa 21.7.2014 - 122/14
2, Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 2635/14 od exekučného úradu Bratislava, súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský v prospech Sberbank Slovensko, a.s. so sídlom Vysoká 9, 800 01 Bratislava, IČO 17321123 na parcely registra 'C' - parcela číslo 91/2 záhrady vo výmere 36 m2, parcela číslo 91/3, zast.pl. a nádvorie o výmere 321 m2, parcela č. 91/4, zastav.plocha a nádvorie o výmere 179 m2, parcela číslo 91/5 záhrady vo výmere 619 m2, rodinný dom, garáž, súp. číslo 440 na parc.č.91/3, zo dňa 20.10.2014 - P 517/14 - 192/14
3, Poznamenáva sa : Oznámenie o začatí výkonu záložného práva Bankou ako záložným veriteĺom - Slovenská sporiteľňa , a.s. ,Tomáľšikova 48,832 37 Bratislava IČO: 00 151 653 , P 108/17 - 19/17.
4, ,Poznamenáva sa, že uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.03.2017, č. k. 6 K 59/2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Ing. Štefan Kepšta ,trvali bytom Hlinková 1796/3,900 28 Ivanka pro Dunaji dátum narodenia 05.10.1955. ' k nasledovným nehnuteľnostiam Pozemky: C KN parc. č. 91/2, výmera 36 m2, záhrady , parc. č. 91/3,výmera 321 m2, zastavané plochy a nádvoria ,parcelné číslo 91/4, výmera 179 m2, zastavané plochy a nádvoria , parcelné číslo 91/5, výmera 619 m2, záhrady , stavba na pozemku parc. č. 91/3, súpisné číslo 440, drih stavby : Rodinný dom , garáž. , P 291/2017 - 81/2017
5, P 375/14 Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností č. EX 2635/14 od exekučného úradu Bratislava, súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský v prospech Sberbank Slovensko, a.s. so sídlom Vysoká 9, 800 01 Bratislava, IČO 17321123 na parcely registra 'C' - parcela číslo 91/2 záhrady vo výmere 36 m2, parcela číslo 91/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 321 m2, parcela číslo 91/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 179 m2, parcela číslo 91/5 záhrady vo výmere 619 m2, rodinný dom , garáž so súpisným číslom 440 na parcele registra 'C' parcela číslo 91/3 zo dňa 21.7.2014 - 122/14
6, Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 2635/14 od exekučného úradu Bratislava, súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský v prospech Sberbank Slovensko, a.s. so sídlom Vysoká 9, 800 01 Bratislava, IČO 17321123 na parcely registra 'C' - parcela číslo 91/2 záhrady vo výmere 36 m2, parcela číslo 91/3, zast.pl. a nádvorie o výmere 321 m2, parcela č. 91/4, zastav.plocha a nádvorie o výmere 179 m2, parcela číslo 91/5 záhrady vo výmere 619 m2, rodinný dom, garáž, súp. číslo 440 na parc.č.91/3, zo dňa 20.10.2014 - P 517/14 - 192/14
7, Poznamenáva sa : Oznámenie o začatí výkonu záložného práva Bankou ako záložným veriteĺom - Slovenská sporiteľňa , a.s. ,Tomáľšikova 48,832 37 Bratislava IČO: 00 151 653 , P 108/17 - 19/17.
8, Poznamenáva sa: Oznámenie o zápise do súpisu majetku úpadcu, ako tretej osoby zabezpečujúcej záväzky úpadcu, P 21/2018, Správca konkurznej podstaty Ing Tomáš Antonič - 17/2018
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 106/2018 zo dňa 22.05.2018, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 913 731 na hodnotu 113.430,12 €. Všeobecná hodnota zaokrúhlene 113.000,- €.
K. Najnižšie podanie 113.000,- €
L. Minimálne prihodenie 300,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 11.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1, Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK7831000000004360014818, variabilný symbol 0442018. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK7831000000004360014818, variabilný symbol 0442018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1, 14.06.2018 o 10,00 hod. 2, 21.06.2018 o 10,00 hod.
Miesto obhliadky Miesto konania obhliadky je pred rodinným domom so súp. č. 440, na ulici Cintorínska v obci Betliar, okres Rožňava.
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.
Nakoľko dražba sa vykonáva v rámci speňaženia majetku v konkurze, v zmysle § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktorý je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Vojtech
c) priezvisko Kavečanský
d) sídlo Kmeťova 13, 040 01 Košice