Dražba nehnuteľností v obci Boheľov v katastrálnom území Boheľov

Katastrálne územie:
Boheľov
Obec:
Boheľov

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 31.05.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 128/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Andrea Rozvadská Staré grunty 24, OC Cubicon, 841 04 Bratislava, okres Bratislava I, Bratislavský kraj
D. Dátum konania dražby 31. 05. 2018
E. Čas konania dražby o 13,30 hod.
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 1187             Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 581 m2

parc. č. 1188             Záhrady                                                        o výmere 1325 m2

Stavba

súp. č. 1006              rodinný dom                                               na parc. č. 1187

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, LV č. 436, okres: Dunajská Streda, obec: BOHEĽOV, katastrálne územie: Boheľov.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: plot uličný, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, žumpa, plynová prípojka, elektroprípojka.

H. Opis predmetu dražby

Popis rodinného domu so súp. č. 1006

Rodinný dom s. č. 1006 je osadený na parc.č.1187 v obci a k. ú. Boheľov, okres Dunajská Streda. Situovaný je v obytnej zóne. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody, elektriny a plynu. Kanalizácia v obci nie je. Pôvodný rodinný dom bol postavený, na základe prehlásenia vlastníka, v roku 1965. Na základe stavebného povolenia zo dňa 18.12.2001, bola urobená prístavba, ktorou sa vytvorila samostatná bytová jednotka. Rodinný dom nebol na obhliadku sprístupnený, preto súdny znalec pracuje z dostupných údajov, ktoré mu boli poskytnuté v ZP č. 127/2006, vypracovaný Ing. Františkom Dudekom. Stavba má nasledovné dispozičné členenie: pôvodná časť: predsieň, 3 izby, prístavba: 2 izby, kuchyňa, chodba, sklad, kúpeľňa. Jedná sa o rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie, dom má jedno nadzemné podlažie a obsahuje samostatný byt, prístupný z verejnej komunikácie. Rodinný dom je murovaný z tehál na betónových základoch s vodorovnou izoláciou. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie sú brizolitové na pôvodnej časti a hladké na prístavbe. Zastrešenie je dreveným krovom, nad pôvodnou časťou je polvalbový krov, nad prístavbou je sedlový s vikierom. Krytina je plechová. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú drevené dvojité s plastovými vonkajšími roletami na pôvodnej časti, dvere hladké. Podlahy v obytných miestnostiach sú parketové, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Vykurovanie je ústredné, radiátory oceľové. Teplá voda sa pripravuje v elektrickom zásobníkovom ohrievači vody, kotol ÚK je plynový, umiestnený v kúpeľni. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa, samostatná sprcha, záchod a umývadlo. V kuchyni je linka na báze dreva, elektrický sporák, digestor a nerezový drez. Keramické obklady sú v kúpeľni a kuchyni.

Popis pozemkov

Rovinatý alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5%. Parcela č. 1188 slúži iba ako záhrada. Nie je prístupný zo zadnej strany, takže nie je predpoklad, že by mohol byť využitý ako stavebný pozemok. IS k tomuto pozemku sú iba cez parcelu č. 1187.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Vklad záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania,so sídlom Lamačská cesta 8,833 04 Bratislava 37 IČO:31 749 542 podľa V-887/06 na parc.č.1187.
2, Vklad záložného práva v prospech Wüstenrot stavebná sporiteľňa,a.s.,Grösslingova č.77,824 68 Bratislava, IČO: 313 510 26 podľa V-4357/06
POZNÁMKY:
1, Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Wüstenrot stavebná sporiteľňa,a.s.,Grösslingova č.77,824 68 Bratislava, IČO: 313 510 26 formou dobrovoľnej dražby ( vklad záložného práva povolený pod. zn. V 4357/06 ), P-368/2017-č.z. 38/17
2, Oznámenie o prebiehajúcej opakovanej dobrovoľnej dražbe Zn.128/2017, P-366/2018č.z.41/18
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 34.900,- €
K. Najnižšie podanie Bolo urobené / 34.900,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 42.418,21 €