Dražba nehnuteľností v obci Bojná v katastrálnom území Bojná

Katastrálne územie:
Bojná
Obec:
Bojná

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 3.430,00 26.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 535/2016
Typ dražobnej vyhlášky: EX 535/2016
Poradie dražby: 1
Exekútor: Miroslav Šupa
Ulica: Kmeťkova 30
Obec: Nitra
PSČ: 94901
Dátum konania dražby: 26.07.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Kmeťkova 30, 94901Nitra
Vlastník: Vyletelka František
Sídlo: Braneckého 1517/29, Nitra
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 18.06.2018
Znalecká hodnota: 3.430,00
Reálna hodnota: 0,00
Výška zábezpeky: 1.715,00
Číslo bankového účtu: SK4211110000006826250003
Najnižšie podanie: 3.430,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK4211110000006826250003
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nie sú známe
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu na najvyššie podanie sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, ak o tom vydražiteľ upovedomí súdneho exekútora. Udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom
Odovzdanie: žiadne
Dátum obhliadky: 19.07.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: v mieste nehnuteľnosti
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Topoľčany
     Obec : Bojná
     Kataster : Bojná
     Číslo listu vlastníctva: 1920
   Parcela
     Parcelné číslo: 2528/14
     Výmera: 397
     Druh: záhrady
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: