Dražba nehnuteľností v obci Borinka v katastrálnom území Borinka

Katastrálne územie:
Borinka
Obec:
Borinka

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 12.07.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 217/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Dražobná spoločnosť, a.s., Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
D. Dátum konania dražby 12. 07. 2018
E. Čas konania dražby 09:40 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1132, katastrálne územie: Borinka, Okresný úrad Malacky - katastrálny odbor, obec Borinka, okres Malacky, spoluvlastnícky podiel 1/1
 

Pozemky - parcely registra "C"

• parcelné číslo: 1059/68, výmera: 725 m2, druh pozemku: orná pôda

• parcelné číslo: 1059/146, výmera: 459 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Pozemky sa nachádzajú v obci Borinka, okres Malacky. Obec Borinka má cca 650 obyvateľov, je vzdialená cca 4 km západne od mesta Stupava, cca 20 km južne od okresného mesta Malacky, cca 9 km severovýchodne od okrajových častí a cca 22 km severne od centra hlavného mesta Bratislavy, čo má vplyv na cenu pozemku. Pozemok je svahovitý, nachádza sa na okraji obce, v okolí sa nachádzajú rodinné domy. Podľa listu vlastníctva je pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce. Pozemky je možné napojiť na vybudované prípojky elektrickej energie, vody, plynu. Prístup je  po nespevnenej komunikácií na parc.č.1059/64, ku ktorej nie je vysporiadaný vlastnícky vzťah. Na liste vlastníctva je evidované právo prechodu a prejazdu automobilov a vybudovania inžinierskych sietí cez p.č.1037/1, 1059/63, 1059/64, 1059/202, 1059/222 v prospech vlastníkov parc.č.1059/68.

V čase obhliadky bol pozemok neudržiavaný, pred stavebnou činnosťou na pozemku je potrebné zabezpečenie odstránenia drevín.

Na základe Územnoplánovacej informácie č. SU-269/2017, vydanej Obcou Borinka predmetné pozemky sú určené pre funkciu malopodlažná výstavba. V zmysle VZN obce Borinka č.5 zo dňa 31.01.2001 je stanovený maximálny koeficient zastavanosti územia k=0,3 (k = podiel súčtu všetkých podlažných plôch a príslušných komunikácií k ploche danej lokality). Výškové zónovanie pre RD je max. dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie, maximálna výška hrebeňa 10 m.

Podľa Územnoplánovacej informácie vydanej Obcou Borinka je v lokalite situovaný vysokotlakový plynovod, doporučuje sa zabezpečiť stanovisko SPP-distribúcia  a vyznačenie ochranného pásma vysokotlakého plynovodu.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle ustanovenia § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:

Z-4123/10:Záložné právo v prospech Mgr.Gustáv Krajči, rod.Krajči, trvale bytom Kuzmányho 16, 052 01 Spišská Nová Ves, nar. 19.05.1951 na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa, ktorá vznikla na základe Zmluvy o zriadení záložného práva pod č.N 125/2010, Nz 43579/2010 na nehnuteľnosti parc.č. 1059/68, 1059/146 v zmysle Záložnej zmluvy V-5176/10, právopl.07.12.2010. - 215/10

Z-4649/16: Exekučný príkaz EX 920/2014-92 zo dňa 13.09.2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Krajči Gustáv Mgr., Kuzmányho 16, Spišská Nová ves 1, nar.19.05.1951 - Exekútorský úrad Bardejov, Radničné námestie 15, 085 01 Bardejov, súdny exekútor MVDr.Mgr.Pavol Kovaľ. - 294/16

Nasledujúce práva a záväzky prípade úspešnej dražby ostávajú viaznuť na predmete dražby a vydražiteľ nadobúda predmet dražby zaťažený týmito právami a záväzkami:

Právo prechodu a prejazdu automobilov a vybudovania inžinierskych sietí cez p.č.1037/1, 1059/63, 1059/64, 1059/202, 1059/222 v prospech vlastníkov parc.č.1059/68. - 202/10
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 60.000,00 € (slovom: šesťdesiattisíc eur)
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Matúš Bandurčin
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce xxxxxxx d) PSČ 11111
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 148/2017, ktorý vypracoval Ing. Dušan Petrík, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Pozemné stavby, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 914498. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 06.10.2017
75.300,00 € (slovom: sedemdesiatpäťtisíctristo eur)