Dražba nehnuteľností v obci Bracovce v katastrálnom území Bracovce

Katastrálne územie:
Bracovce
Obec:
Bracovce

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 10 000,00 € 23.08.2018 Stiahnuť
Dražobná, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2018/2
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Močarianska107101 Michalovce
a) Názov ulice/verejného priestranstva Močarianska
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Michalovce d) PSČ 07101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 17683/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36603198
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome s.č. 273, postaveného na pozemku parc.č. 505/7, zapísaného na LV č. 1118, vedeného Katastrálnym úradom v Košiciach, Okresný úrad Michalovce, katastrálny odbor, nachádzajúceho sa v obci Bracovce, katastrálne územie Bracovce, zastúpení správcom bytového domu: Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Plynárenská
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Michalovce d) PSČ 07101
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00172154
C. Miesto konania dražby Kancelária notárky JUDr. Alexandry Palovčíkovej, Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce
D. Dátum konania dražby 23. 08. 2018
E. Čas konania dražby 09:00 hod.
F. Kolo dražby 1. dražba
G. Predmet dražby

a) byt č. 6 vo vchode 273 na 1. poschodí bytového domu s.č. 273, postaveného na pozemku parc.č. 505/7, zapísaného na LV č. 1118, vedeného Katastrálnym úradom v Košiciach, Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, nachádzajúceho sa v obci Bracovce, katastrálne územie Bracovce v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: 1/ Hromy Marián r. Hromy, nar. 16.08.1977, bytom  Bracovce 252, PSČ 072 05, 2/ Hromyová Lucia r. Toľogová, nar. 23.01.1982, bytom Bracovce 252, PSČ 072 05 podiel 1/1.  Podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6004/54207.

b) nebytový priestor parc.č. 505/7, - priestor č. 2 – 3 vo vchode č. 0 na prízemí bytového domu, zapísaného na LV č. 1118, vedeného Katastrálnym úradom v Košiciach, Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, nachádzajúceho sa v obci Bracovce, okres Michalovce, katastrálne územie  Bracovce.. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 1591/54207.

H. Opis predmetu dražby

a) Byt č. 6 sa nachádza na 1. poschodí (II.NP) bytového domu s.č. 273, vchod 273 v obci Bracovce okres Michalovce. Byt pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica nachádzajúca sa na 1. NP. Byt je bez loggie. Vnútorným vybavením bytu sú rozvody vody studenej a teplej, plynu, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, kanalizácie, okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie, poštová schránka a zvonček. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia je ohraničené vstupnými dverami do bytu zárubni a hlavnými uzatváracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými ističmi pre byt. Vykurovanie je ústredné teplovodné. Plynová kotolňa sa nachádza v bytovom dome. V jednotlivých miestnostiach sú osadené panelové radiátory. Podlahy obytných, predsiene a kuchyne sú plávajúce laminátové, v kúpeľni a WC je keramická podlaha. Povrchy stien vápenné hladké omietky, v predsieni a v kuchyni plastový obklad stien. V kuchyni pri kuchynskej linke a v kúpeľni je keramický obklad. K výbave kuchyne patrí kuchynská linka s drezom. Zdravotechnické zariadenie kúpeľne pozostáva z vane a umývadla. Vo WC je záchodová misa. Výplne otvorov bytu tvoria dvere plné v oceľových zárubniach. Okná sú drevené zdvojené.

b) Nebytovým priestorom je garáž nachádzajúca sa na I. NP (prízemí) bytového domu. S vlastníctvom priestoru č. 2-3 je spojený podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 1591/54207.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt č. 6 sa nachádza na 1. poschodí (II.NP) bytového domu s.č. 273, vchod 273 v obci Bracovce okres Michalovce. Bytový dom súp.č. 273 je postavený na pozemku parc.č. 505/7 katastrálne územie Bracovce. Bytový dom je murovaný objekt, ktorý má 3 nadzemné podlažia z toho dve obytné podlažia a jedno technické podlažie, kde sa nachádzajú spoločné priestory, pivnice a garáže. Objekt je založený na ŽB pásoch s izoláciami. Nosné obvodové múry sú konštr. hr. Do 400mm. Stropy sú ŽB prefabrikované s rovným podhľadom. Schodište je ŽB prefabrikované. Bytový dom má plochu strechu. Strešná krytina a klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky brizolitové. Vnútorné omietky spoločných priestorov sú vápenné hladké. Okná bytov sú plastové s izolačným dvojsklom a drevené zdvojené. V spoločných priestoroch sú dvere drevené hladké. Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť sú určené na spoločné užívanie sú to základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, vchod, schodište, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú plynová kotolňa, uhoľňa, sušiareň, práčovňa, WC, studňa – zdroj úžitkovej vody, domáca vodáreň, spoločná žumpa, rozvody pitnej studenej vody, teplej úžitkovej vody, ústredného kúrenia, kanalizácie, bleskozvod a prípojky inžinierskych sietí a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu. Bytový dom je užívaný od roku 1983.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámky:

- P-695/2016, Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 1914/2016-12 z.d. 20.09.2016, od Ex. Úrad v Michalovciach so sídlom Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, súd.ex. JUDr. Jozef Blaško, v prospech Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce čz: 92/2016
- P-269-2017 – Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva z.d. 21.2.2017, Okresné stavebné bytové družstvo, na byt č. 6, 1.p., vchod č. 273, v byt. dome, s.č. 273 postavenom na parc.č. 505/7 a na podiel na SČ a SZD o veľkosti 6004/54207, ČZ 55/2017

Ťarchy:

- Záložné právo v zmysle ust. § 15 zák.č. 182/1993 Z.z. v znení zák.č. 151/1995 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
- Vecné bremeno v zmysle ust. § 23 zák.č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov v prospech vlastníkov bytov v dome, spočívajúce v práve stavby, vstupu a prechodu podľa GP č. 33887055-4/2003.
- Z-3718/2016 Exekučný príkaz na zriadenie exek. Záložného práva Ex 1914/2016-19 z.d. 20.10.2016, od Ex. Úrad v Michalovciach so sídlom Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, súd.ex. JUDr. Jozef Blaško, v prospech Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce čz: 113/2016
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znaleckým posudkom
K. Najnižšie podanie 10 000,00 €
L. Minimálne prihodenie 300,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 2 000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka alebo do notárskej úschovy.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 02.08.2018 od 09:00 hod Obhliadka 2: 09.08.2018 od 09:00 hod
Miesto obhliadky byt č. 6 vo vchode 273 na 1. poschodí bytového domu s.č. 273 postaveného na pozemku parc.č. 505/7 v Bracovciach
Organizačné opatrenia Zraz záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred vchodom bytového domu s.č. 273, vchod 273 v Bracovciach. Bližšie informácie a pokyny na tel. 0917 583 592, kontaktná osoba: Ing. Tkáč.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo
iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií. Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením do 15 dní. Užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním dražby. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Alexandra
c) priezvisko Paľovčíková
d) sídlo Karola Kuzmányho 24, 07101 Michalovce