Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Karlova Ves v katastrálnom území Karlova Ves

Katastrálne územie:
Karlova Ves
Obec:
Bratislava-Karlova Ves

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 139.500,- EUR 28.05.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 029/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
D. Dátum konania dražby 28. 05. 2018
E. Čas konania dražby 12:00 hod. – 12:10 hod.
F. Kolo dražby prvé opakované
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava IV, obec: BA-m.č. Karlova Ves, katastrálne územie: Karlova Ves, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3167, a to konkrétne:

  • byt č. 1 nachádzajúci sa na 4. p. bytového domu Hlaváčikova 35, so súpisným číslom 3240, vchod: Hlaváčikova 35, na ul. Hlaváčikova v Bratislave (ďalej aj len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“  č. 3651/182 o výmere 1046 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na pozemku parcely registra „C“ č. 3651/290 o výmere 969 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a na pozemku parcely registra „C“ č. 3651/368 o výmere 41 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej aj len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 438/10000,
  • priestor č. 2-420 (garáž) nachádzajúci sa na 4. p. bytového domu Hlaváčikova 35, so súpisným číslom 3240, vchod: Hlaváčikova 35, na ul. Hlaváčikova, postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 3651/182 o výmere 1046 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na pozemku parcely registra „C“ č. 3651/290 o výmere 969 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a na pozemku parcely registra „C“ č. 3651/368 o výmere 41 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 24/10000, (ďalej len „predmet opakovanej dražby“).
H. Opis predmetu dražby

Byt číslo 1 na 4. poschodí, vchod 35 bytového domu s.č. 3240, ul. Hlaváčikova

Jedná sa o veľkorozmerný byt, ktorý bol rekonštruovaný a modernizovaný. Pôvodne nebytový priestor bol rozhodnutím o zmene účelu užívania stavby v roku 2011 preklasifikovaný na byt. Nachádza sa na 4.p. bytového domu. Bytový dom je postavený na svahovitom teréne, má sedem podlaží, z toho dve podzemné. Bytový dom sa nachádza v príjemnej lokalite s výbornou občianskou vybavenosťou. Bytový dom a byt sú dobre udržiavané.

 

Nebytový priestor č. 2-240 na 4. poschodí, vchod č. 35 bytového domu s.č. 3240, ul. Hlaváčikova

Nachádza sa na 4.p. bytového domu. Využívaný je ako garáž.

 

Dispozičné riešenie:

Byt

Vstupná hala, obrovská miestnosť, ktorá je rozdelená na spoločenskú miestnosť, obývačku a kuchyňu, murovaná kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, nasleduje veľká miestnosť vhodná ako podnikateľský priestor (telocvičňa, salón,...) alebo ako veľká obytná miestnosť s možnosťou rozdelenia na dve menšie izby. V zadnej časti bytu je skladový priestor/pivnica spojená s ďalšou kúpeľnou so sprchami a WC, vhodná ako šatňa. A úplne vzadu je garážový priestor.

Celková podlahová plocha bytu vrátane príslušenstva je 272,34 m2 (bez plochy loggie o výmere cca 11 m2).

 

Nebytový priestor

Celková výmera nebytového priestoru je 14,65 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Byt

Podlahy tvorí plávajúca podlaha, v hygienických zariadeniach, kuchyni a chodbe keramická dlažba. Stropy v obytných miestnostiach majú vyhotovený sadrokartónový podhľad so zabudovanými svietidlami. Vybavenie kuchyne tvorí kuchynská linka na báze dreva, nerezový drez s pákovou vodovodnou batériou, elektrický sporák s keramickou platňou a digestorom, zabudovaná elektrická rúra, mikrovlnka, umývačka riadu. Steny a stropy miestností sú upravené stierkovými omietkami. V hygienických zariadeniach je vyhotovený keramický obklad stien. Súčasťou kúpeľne je sprchový kút, keramické umývadlo. Na WC sa nachádzajú WC so splachovacou nádržkou kombi. Okná v byte sú plastové. Interiérové dvere sú drevené hladké plné a čiastočne presklené osadené do drevených zárubní. Vchodové dvere do bytu sú plastové. Vykurovanie je elektrickými ohrievačmi. Ohrev teplej vody je zabezpečený elektrickým zásobníkovým ohrievačom. V byte je rozvod kanalizácie, studenej a teplej vody. Elektroinštalácia je svetelná, motorická s automatickým istením.

 

Bytový dom

Pôvodná stavba bytového domu je z roku 1997. Je napojený na verejný plynovod, vodovod, kanalizáciu, elektrorozvod. Základy sú železobetónové pásy. Konštrukčný systém je železobetónový stenový s obvodovým plášťom murovaným s fasádnym zatepľovacím systémom. Vnútorné deliace priečky sú murované. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Stropy sú železobetónové. Schody sú železobetónové. Bytový dom je opatrený bleskozvodom. Okná sú plastové a drevené zdvojené. Vchodové dvere sú kovové presklené. Podlahy v spoločných priestoroch tvorí terazzo. Vonkajšia úprava povrchov je na báze umelých látok, vnútorná je vápenná hladká. Bytový dom je vybavený výťahom.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa nachádza vo veľmi dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE uzavretej dňa 23.06.2017 so Slovenskou sporiteľňou, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa V 16270/13,
b) Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, podľa § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa Z – 8155/15,
c) Právo vstupu, prechodu a právo stavby na parcelách č. 3651/182 a 3651/290.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 165.000,- EUR (slovom: jednostošesťdesiatpäťtisíc EURO)
K. Najnižšie podanie 139.500,- EUR (slovom: stotridsaťdeväťtisícpäťsto EURO)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 235/2017 zo dňa 20.01.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Otom Pisoňom:
186.000,- EUR (slovom: stoosemdesiatšesťtisíc EURO)