Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Karlova Ves v katastrálnom území Karlova Ves

Katastrálne územie:
Karlova Ves
Obec:
Bratislava-Karlova Ves

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 34.600,00 EUR 17.09.2018 Stiahnuť
Sollicite s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 3/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Sollicite s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Horná2397401 Banská Bystrica
a) Názov ulice/verejného priestranstva Horná
b) Orientačné/súpisné číslo 23
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 15060/S
IV. IČO/ dátum narodenia 44251513
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko D Developement Senica, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Diaľničná cesta
b) Orientačné/súpisné číslo 4768/10B
c) Názov obce Senec d) PSČ 903 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 35808071
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Andrea Rozvadská Staré Grunty 24 841 04 Bratislava
D. Dátum konania dražby 17. 09. 2018
E. Čas konania dražby 13.00 hod.
F. Kolo dražby Prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosť evidovaná na Liste vlastníctva č. 4493, okres: Bratislava IV, obec: BA-m.č. KARLOVA VES, katastrálne územie: Karlova Ves ako

 PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Parcela č.         Výmera/m²        Druh pozemku

1426/443          185                  Zastavané plochy a nádvoria

1426/649          589                  Zastavané plochy a nádvoria

1426/650          1049                Zastavané plochy a nádvoria

1426/651          251                  Zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo    na parcele č.     Druh stavby      Popis stavby

3565                1426/649          9                      Polyf. bytový objekt s garážami

3565                1426/650          9                      Polyf. bytový objekt s garážami.

 

Byty a nebytové priestory

Vchod: Majerníkova 1B            - 4.p.    Priestor č. 2 - 6

155  Karloveská obchodná a rozvojová spoločnosť, a.s., Kresánkova , Bratislava, PSČ: 841 05, SR; Spoluvlastnícky podiel: 1/183 [Garážové státie č. 80]

157  Karloveská obchodná a rozvojová spoločnosť, a.s., Kresánkova , Bratislava, PSČ: 841 05, SR; Spoluvlastnícky podiel: 1/183 [Garážové státie č. 182]

158  Karloveská obchodná a rozvojová spoločnosť, a.s., Kresánkova , Bratislava, PSČ: 841 05, SR; Spoluvlastnícky podiel: 1/183 [Garážové státie č. 183]

H. Opis predmetu dražby

Predmet dražby, nebytový priestor č. 2 - 6 na ulici Majerníkova 1B sa nachádza v Bratislave v k.ú. Karlova Ves. V 1. PP sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. Jedná sa o polyfunkčný objekt s garážami. Nebytový priestor je členený tak, že pozostáva z garážových státí v celkovom počte 183. Predmetom dražby sú garážové státia č. 80, 182, 183. Garážové státie č. 80 sa nachádza v zastrešenej časti priestoru č. 2 - 6 a státia č. 182 a 183 sa nachádzajú v neprestrešenej časti priestoru č. 2-6. Predmet dražby sa nachádza v časti Karlovej Vsi v zóne obytných domov, obchodov, služieb, občianskej vybavenosti a príslušnej technickej vybavenosti. V blízkosti je možnosť napojenia na vodovod, elektroinštaláciu, kanalizáciu, plyn. V blízkosti nie sú negatívne účinky okolia. Orientácia obytných miestnosti je čiastočne vhodná, čiastočne nevhodná Nebytové priestory slúžia pre parkovanie osobných automobilov.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Konštrukcia a vybavenie: Zvislé nosné konštrukcie sú zo železobetónového skeletu s monolitickými stropmi. Vnútorné omietky vápenné štukové. Strecha rovná so živičnou zvarovanou krytinou. Schody prefabrikované železobetónové s povrchom terazzo vrátane podláh. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. Vykurovanie a príprava TÚV je centrálne. Stavba bola dokončená v roku 2009.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na predmete dražby zapísanom na LV č. 4493 pre k.ú. Karlova Ves podľa časti „C“ Listu vlastníctva „ŤARCHY“ viaznu nasledovné ťarchy:

- (155) Záložné právo v prospech D Developement Senica, a.s. IČO: 35808071 na podiel 1/183 k nebytovému priestoru garáži č. 6/-4.p.., Majerníkova 1B podľa V-7857/2018 zo dňa 23.04.2018;
- (157) Záložné právo v prospech D Developement Senica, a.s. IČO: 35808071 na podiel 1/183 k nebytovému priestoru garáži č. 6/-4.p.., Majerníkova 1B podľa V-7857/2018 zo dňa 23.04.2018;
- (158) Záložné právo v prospech D Developement Senica, a.s. IČO: 35808071 na podiel 1/183 k nebytovému priestoru garáži č. 6/-4.p.., Majerníkova 1B podľa V-7857/2018 zo dňa 23.04.2018;
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 9/2018, ktorý vypracovala znalecká organizácia GUROPEA TRADING, spol. s r.o., IČO: 31 600 875, Ul. 17. novembra 37, 914 51 Trenčianske Teplice zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov, evidenčné číslo znaleckej organizácie 900134.
K. Najnižšie podanie 34.600,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 300,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 7.000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka;
V hotovosti do pokladne dražobníka;
Banková záruka;
Notárska úschova;
UPOZORNENIE Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti, ak bola dražobná zábezpeka zložená v hotovosti v deň dražby. Dražobník zabezpečí vydanie dražobnej zábezpeky účastníkovi dražby, ktorý zložil dražobnú zábezpeku formou notárskej úschovy alebo vráti účastníkovi dražby, ktorý zložil dražobnú zábezpeku formou bankovej záruky, listiny preukazujúce zloženie bankovej záruky.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet SK66 1100 0000 0026 2222 0007, vedený v Tatra banke, a.s. pod VS: 32018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Lehotu na zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením nie je možné predĺžiť.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 24.08.2018 o 09.30 hod. 03.09.2018 o 09.30 hod.
Miesto obhliadky V mieste Predmetu dražby/Majerníkova 1B, Bratislava [Karlova Ves]
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním na t.č. 0903 576 063 [Ing. Hargaš]
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Andrea
c) priezvisko Rozvadská
d) sídlo Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava