Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Nové Mesto v katastrálnom území Vinohrady

Katastrálne územie:
Vinohrady
Obec:
Bratislava-Nové Mesto

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 12900 09.07.2018 Stiahnuť
Univest group s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 001/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Univest group s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kremnická 2685101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kremnická
b) Orientačné/súpisné číslo 26
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 84170/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46836624
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
b) Orientačné/súpisné číslo 5B
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 47166142
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Martin Vlha PhD. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava
D. Dátum konania dražby 09. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10.00h
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby
  1. Okresný úrad Bratislava – Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5449,   Okres Bratislava III, Obec : BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady, PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape parcelné číslo: 19470/214, výmera 219 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty vo vlastníctve: KRAMMER s.r.o., sídlo Panská 15, Bratislava 811 01. V spoluvlastníckom podiele 1/1.
  2. Okresný úrad Bratislava – Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5617,   Okres Bratislava III, Obec : BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady, PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape parcelné číslo: 19470/211, výmera 253 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty vo vlastníctve: KRAMMER s.r.o., sídlo Panská 15, Bratislava 811 01. V spoluvlastníckom podiele 24980/3320860.
  3. Okresný úrad Bratislava – Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5616,   Okres Bratislava III, Obec : BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady, PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape parcelné číslo: 19470/ 53,  výmera 1175 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty vo  vlastníctve: KRAMMER s.r.o., sídlo Panská 15, Bratislava 811 01. V spoluvlastníckom podiele 24980/5196050
  4. Okresný úrad Bratislava – Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5616,   Okres Bratislava III, Obec : BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady, PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape parcelné číslo: 19470/215, výmera 17 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty vo  vlastníctve: KRAMMER s.r.o., sídlo Panská 15, Bratislava 811 01. V spoluvlastníckom podiele 24980/5196050.
H. Opis predmetu dražby

Pozemky v okrese Bratislava III, obec Bratislava – m.č. Nové Mesto, kat. územie Vinohrady parc.reg. „C“ č. 19470/214, 19470/211, 19470/53, 19470/215

Pozemky sa nachádzajú, v mestskej štvrti Kramáre, na ul. Klenová. Jedná sa o lukratívnu mestskú časť s dobrou občianskou vybavenosťou.  Dostupnosť do centra je 10 minút. V lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Pozemky sú mierne svahovité. Pozemky par.č. 19470/211, 19470/53, 19470/215 tvoria priľahlé pozemky k bytovým domom, vlastníci bytov vlastnia pozemky v podieloch prislúchajúcich k jednotlivým bytom.

Pozemok par.č. 19470/214 je súčasťou prístupovej a komunikačnej plochy pred bytovými domami, nachádza sa nom prístupová komunikácia a zatrávnení plochy. Pozemok je dlhý cca 75 m, šírka pozemku je cca 2,5 – 3m. Pozemok nie je vhodný na iný účel využitia, než na aký slúži v súčasnosti.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
bez
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok, 130/2018 Ing. Mgr. Jana Pecníková 23.03.2018
12 900,00 EUR
K. Najnižšie podanie 12900
L. Minimálne prihodenie 200
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovydražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet dražobníka, č.ú.: 4016729507/7500 vedený v ČSOB, a.s., var. symbol: 00115. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 26.06.2018 o 10.00h Obhliadka 2: 03.07.2018 o 10,00h
Miesto obhliadky na PARCELE registra "C" evidované na katastrálnej mape parcelné číslo: 19470/214
Organizačné opatrenia Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa
uskutoční pred parcelou registra "C" evidované na katastrálnej mape
parcelné číslo: 19470/214 na Kramároch.. Kontaktnou osobou
k obhliadke je pán Marek Ploczek, tel.: 0902 / 111 000.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Martin
c) priezvisko Vlha
d) sídlo Notársky úrad JUDr. Martin Vlha PhD. Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 8, 83104 Bratislava