Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Petržalka v katastrálnom území Petržalka

Katastrálne územie:
Petržalka
Obec:
Bratislava-Petržalka

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 120000,-EUR 16.08.2018 Stiahnuť
SAN & DRUM INVEST s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD – 13/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko SAN & DRUM INVEST s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Dunajská 481108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Dunajská
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 121136/B
IV. IČO/ dátum narodenia 47660457
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Martin Grendár
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kuklovská
b) Orientačné/súpisné číslo 52
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 84104
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 19.12.1988
C. Miesto konania dražby Dunajská 2304/4, 811 08 Bratislava, 2. poschodie, č. d. 229
D. Dátum konania dražby 16. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti


 

- byt č. 54, ktorý sa nachádza na 5.p bytového domu, vchod Hálova 17, súpisné číslo 1019, postavený na pozemku parc. č. 3586, k.ú. Petržalka, obec: BA – m.č. PETRŽLKA, okres: Bratislava V,

zapísaný na liste vlastníctva č. 2373, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, k.ú. Petržalka, obec: BA – m.č. PETRŽALKA, okres: Bratislava V, a to v spoluvlastníckom podiele 1/1

- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, vo výške 2079/100000

- Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1019 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4425, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, k.ú. Petržalka, obec: BA – m. č. PETRŽALKA

 

Predmet sa draží tak ako stojí a leží.

 

H. Opis predmetu dražby

Bytový dom súp.č.1019, k.ú. Petržalka

POPIS

Obytný dom súp. č. 1019 sa nachádza v meste Bratislava, v mestskej časti Petržalka. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1985. Bytový dom je postavený na parcele č. 3586. Právny vzťah k parcele č. 3586 je vedený na liste vlastníctva č.2373.

Obytný dom má 13 podlaží, prízemie a 12 poschodí. Je postavený z betónových plošných dielcov, stropy železobetónové, strecha je plochá. Schodisko je jediné centrálne, s výťahmi. Vonkajšia fasáda je s novým náterom (2017), rovnako sú vymenené vchodové vstupné dvere, poštové schránky, interiér prízemia a zrekonštruované sú aj 2 výťahy.

Dispozícia bytu: Do bytu sa vchádza cez bezpečnostné dvere do predsiene - chodby. Z tejto chodby sú priamo prístupné miestnosti ako samostatné wc, kúpeľna a obývačková hala. Z haly je prístupná kuchyňa a 2 izby. Byt nemá balkón. Obývacia haly vznikla spojením 3 izby a pôvodnej haly. Pôvodná kuchyňa je zväčšená o zamurovaný balkón.

Byt prešiel touto rekonštrukciou v rokoch 2016-2017. Boli vymenené plastové okná, vchodové bezpečnostné dvere, interiérové dvere aj s obložkovými zárubňami. Boli zrekonštruované elektrické rozvody, vymenené radiátory. Zrekonštruované bolo aj samostatné wc a kúpeľna. V oboch miestnostiach sú nové obklady, v kúpeľni plastová vaňa, umývadlo chýbalo. Rovnako aj kuchyňa je bez kuchynskej linky. Omietky sú vápennocementové opatrené maľovkou. Stropy v niektorých miestnostiach sú znížené so zabudovanými bodovými svietidlami, inde svietidlá chýbajú. V celo byte okrem kúpeľne a wc chýbajú podlahy. Byt vyžaduje dokončenie rekonštrukčných prác. Inak je v dobrom stavebnotechnickom stave.

Ohodnocovaný byt č.54 je na 5. poschodí. K bytu prislúcha aj pivnica. K bytu patrí spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu o vo veľkosti 2079/100000. Podiel na pozemku k bytu neprislúcha.

Okolie bytového domu je upravené, pred bytovým domom je možnosť parkovania.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom veku a údržbe.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby na byt č. 54 na 5.p., vchod Hálova 17, v prospech záložného veriteľa - Mgr. Martin Grendár (nar. 19.12.1988), P1250/2018
ČASŤ C: ŤARCHY
-Exekučné záložné právo v prospech Bytové družstvo Petržalka (IČO 00169765) na byt č. 54 na 5.p., vchod Hálova 17, podľa exekučného príkazu č. EX 3189/2017-20 zo dňa 19.12.2017 (súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár), Z-24440/2017
Záložné právo v prospech Mgr. Martin Grendár, r. Grendár (nar. 19.12.1988) na byt č. 54 na 5.p., vchod Hálova 17, podľa V-19315/2018 zo dňa 27.6.2018.
Záložné právo v prospech Mgr. Martin Grendár, r. Grendár (nar. 19.12.1988) na byt č. 54 na 5.p., vchod Hálova 17, podľa V-19317/2018 zo dňa 27.6.2018
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok, ktorý vypracoval,Ing. Peter Villant, Agátova 539/4, 962 71 Dudince
číslo znaleckého posudku 100/2018
Znalec stanovil cenu predmetu dražby na sumu 120.000,00 €
Slovom: : Jedenstodvadsaťtisíc Eur
K. Najnižšie podanie 120000,-EUR
L. Minimálne prihodenie 500,-EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 15000,-EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka SK9511000000002940050752 vedený v Tatra banke, a.s.  s variabilným symbolom platby: 13/2018
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania     dražby.
3.  Banková záruka.
4.  Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške  dražobnej zábezpeky, originál výpisu z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka. Účastník bude  pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej  záruky. 4. Originál  alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku  úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky 1. Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným  prevodom na účet účastníka dražby. 2. V hotovosti proti potvrdeniu o vrátení sumy zloženej  dražobnej zábezpeky v prípade, ak bola dražobná zábezpeka  zložená v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka. 3. Vrátením originálu (overenej kópie) listiny preukazujúcej  zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy,  ak bola dražobná zábezpeka zložená do notárskej úschovy. 4. Vrátením originálu (overenej kópie) listiny preukazujúcej  vystavenie bankovej záruky, ak bola dražobná zábezpeka  zložená vo forme bankovej záruky.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v dražobníka 
alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č.SK9511000000002940050752 vedený v Tatra banke a.s. s variabilným symbolom platby: 132018 a to do 15 dní od dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo  forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1.  termín –  25.07.2018 o 12:00 hod. 2.  termín –  08.08.2018 o 12:00 hod.
Miesto obhliadky V mieste nehnuteľnosti.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 0903 786 868, 02/3352246 Po- Pi, 9 00-16.00 V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho 
vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí
vlastníckeho  alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby
a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník 
vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby   odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo 
a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa 
k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. 2.Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť,  predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti 
vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní 
predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník 
predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci 
vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať 
alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. 3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci 
vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. 4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Dagmar
c) priezvisko Hudecová
d) sídlo Dunajská 8, 81108 Bratislava