Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Rača v katastrálnom území Rača

Katastrálne územie:
Rača
Obec:
Bratislava-Rača

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 73 800,00 EUR 19.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO006/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 83237
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Zasadačka na prízemí, Apollo klub, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
D. Dátum konania dražby 19. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

3873

Bratislava

Bratislava III

BA-m.č. Rača

Rača

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

875/2

Zastavané plochy a nádvoria

176

876/2

Zastavané plochy a nádvoria

48

881/5

Zastavané plochy a nádvoria

48

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

6475

875/2

10 – rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

905

Bratislava

Bratislava III

BA-m.č. Rača

Rača

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

881/2

Zastavané plochy a nádvoria

129

Spoluvlastnícky podiel v 1/2.

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

906

Bratislava

Bratislava III

BA-m.č. Rača

Rača

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

881/1

Zastavané plochy a nádvoria

264

Spoluvlastnícky podiel v 1/10.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné č. 6475, postavený na parcele č. 875/2, adresa: Alstrova 6475/206, Bratislava - Rača a pozemky, parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 875/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2, parcelné č. 876/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, parcelné č. 881/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, evidované na liste vlastníctva č. 3873, k.ú. Rača, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k pozemku, parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako parcelné č. 881/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2, evidované na liste vlastníctva č. 905, k.ú. Rača, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku, parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako parcelné č. 881/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 264 m2, evidované na liste vlastníctva č. 906, k.ú. Rača.

Rodinný dom:

RD sa nachádza v radovej zástavbe na ulici Alstrova 206, Bratislava-m.č. Rača. Je situovaný na rohu ulíc Alstrova a Jurkovičova. Prístup k RD je z ulice Alstrova cez pozemok parc.č. 881/1, ktorý má majiteľ v podielovom spoluvlastníctve 1/10. Dom je napojený na inžinierske siete, vodovod, kanalizáciu a el. energiu z Jurkovičovej ulici. Pôvodný rodinný dom bol daný do užívania v roku 1938 a v roku 2003 bola časť domu z búraná a nanovo postavená spolu s obytným podkrovím. Dom je rozostavaný, nedokončený a neobývaný.

Dom pozostáva z 1 PP vybudovaného v roku 1938, je murovaný z tehly  pálenej nepálenej a kameňa, má dve miestnosti.

1.NP pozostáva z novej časti z roku 2003, pôdorysného rozmeru 5,7*17,15 m, vonkajšieho schodiska 1,5*4,7 m a garáže z roku 1938. Nová časť je z roku 2003 je murovaná z Porothermu hr. 38 cm, strop je trámový drevený, podlahy betónové, okná sú provizórne staré.

Podkrovie pozostáva: z kuchyne, obývacej izby, dvoch izieb, kúpeľni, šatníka, chodby. Strešná jrytina je betónová, okná typu Velux zabudované v strešnej konštrukcii, stropy izolované a nie je celkom dokončený sadrokartón na šikmých stenách.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 3873
POZNÁMKY:
Upovedomenie o začaní exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech: MPL TRADING spol. s r.o., IČO: 31388639, na pozemky registra C KN parc. č. 875/2, 876/2, 881/5 a na stavbu so súp. č. 6475 na pozemku parc. č. 875/2, podľa EX 572/2013-22 zo dňa 21.5.2013 (súdny exekútor JUDr. Ladislav Szabó), P-1872/13
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva s označením veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653, na pozemky registra C KN parc. č. 875/2, 876/2, 881/5 a na stavbu so súp. č. 6475 na pozemku parc. č. 875/2, P-2098/2017
ČASŤ C: ŤARCHY:
VECNE BREMENO-PRAVO PRECHODU PRE KRISTOFICOVU BOZENU [* 31.7.1922] CEZ P.C.881/5 A 876/2.
Záložné právo - v prospech Slovenskej sporiteľne a.s. IČO 00151653 na parc.č.875/2,876/2,881/5 a rodinný dom súp.č.6475 na parc.č.875/2 podľa V-1479/03 zo dňa 23.5.2003
Exekučné záložné právo v prospech: MPL TRADING spol. s r.o., IČO: 31388639, na pozemky registra C KN parc. č. 875/2, 876/2, 881/5 a na stavbu so súp. č. 6475 na pozemku parc. č. 875/2, podľa EX 572/2013-52 zo dňa 20.08.2014 (súdny exekútor JUDr. Ladislav Szabó), Z-17206/14
Exekučné záložné právo v prospech GE Money, a.s. (IČO 17324220), na pozemky parc.č.875/2, 876/2, 881/5 a na stavbu súp.č.6475 na parc.č.875/2, podľa exekučného príkazu č. EX 22820/14 zo dňa 11.04.2016, (súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý, PhD.), Z-7590/16
Exekučné záložné právo v prospech Ing. Jozef Zahradský (22.05.1954) na pozemok registra C KN parc.č.875/2, 876/2, 881/5 a rodinný dom súp. č.6475 na parc. č.875/2 podľa exekučného príkazu č. 327EX 4/18-24 zo dňa 11.05.2018 (súdny exekútor JUDr. Ivan Nestor), Z-8681/18
LV č. 905
POZNÁMKY:
Upovedomenie o začaní exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech: MPL TRADING spol. s r.o., IČO: 31388639, na pozemok registra C KN parc. č. 881/2, v podiele 1/2, podľa EX 572/2013-22 zo dňa 21.5.2013 (súdny exekútor JUDr. Ladislav Szabó), P-1872/13
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva s označením veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653, na pozemok registra C KN parc. č. 881/2 v podiele 1/2, P-2098/2017
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo - v prospech Slovenskej sporiteľne a.s. IČO 00151653 na parc.č.881/2 podľa V-1479/03 zo dňa 23.5.2003
Exekučné záložné právo v prospech: MPL TRADING spol. s r.o., IČO: 31388639, na pozemok registra C KN parc. č. 881/2, v podiele 1/2, podľa EX 572/2013-52 zo dňa 20.08.2014 (súdny exekútor JUDr. Ladislav Szabó), Z-17206/14
Exekučné záložné právo v prospech GE Money, a.s. (IČO 17324220), na pozemok parc.č.881/2 v podiele 1/2, podľa exekučného príkazu č. EX 22820/14 zo dňa 11.04.2016, (súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý, PhD.), Z-7590/16
Exekučné záložné právo v prospech Ing. Jozef Zahradský (22.05.1954) na pozemok registra C KN parc.č.881/2 v podiele 1/2 podľa exekučného príkazu č. 327EX 4/18-24 zo dňa 11.05.2018 (súdny exekútor JUDr. Ivan Nestor), Z-8681/18
LV č. 906
POZNÁMKY:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva s označením veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653, na pozemok registra C KN parc. č. 881/1 v podiele 1/10, P-2098/2017
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s. IČO 00151653 na parc.č.881/1 podľa V-1479/03 zo dňa 23.5.2003
Exekučné záložné právo v prospech GE Money, a.s. (IČO 17324220), na pozemok parc.č.881/1 v podiele 1/10, podľa exekučného príkazu č. EX 22820/14 zo dňa 11.04.2016, (súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý, PhD.), Z-7590/16
Exekučné záložné právo v prospech Ing. Jozef Zahradský (22.05.1954) na pozemok registra C KN parc.č.881/1 v podiele 1/10 podľa exekučného príkazu č. 327EX 4/18-24 zo dňa 11.05.2018 (súdny exekútor JUDr. Ivan Nestor), Z-8681/18
Iné údaje:
Reklamácia č.556 - Pvz-508/93.
Protokol o oprave chyby X-1363/07 z 18.12.2007 - Vz 142/08
Protokol o oprave chyby X-1363/07 z 18.12.2007
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 27/2018
Meno znalca: Varga Ľubor Ing.
Dátum vyhotovenia: 15.04.2018
Všeobecná cena odhadu: 73 800,00 EUR
K. Najnižšie podanie 73 800,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 300,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 15 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 618 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 03.07.2018 o 11:30 hod. Obhliadka 2: 18.07.2018 o 11:30 hod.
Miesto obhliadky Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Alstrova 6475/206, 831 06 Bratislava.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Sirota Pavel kontakt: 02/322 02 733, 0911 833 869, sirota@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava