Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Ružinov v katastrálnom území Nivy

Katastrálne územie:
Nivy
Obec:
Bratislava-Ružinov

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 220 000,00 EUR 19.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO216/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Banka Slovensko, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 813 54
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31318916
C. Miesto konania dražby Zasadačka na prízemí, Apollo klub, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
D. Dátum konania dražby 19. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1186

Bratislava

Bratislava II

BA-m.č. RUŽINOV

Nivy

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

9716

Zastavané plochy a nádvoria

251

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

1257

9716

10 – rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

2964

Bratislava

Bratislava II

BA-m.č. RUŽINOV

Nivy

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

9717 / 2

Zastavané plochy a nádvoria

31

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

1682

9717 / 2

7 – Samostatne stojata garáž

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné č. 1257 na Oravskej ulici v meste Bratislava, postavený na parcele č. 9716 a garáž súpisné č. 1682 postavená na parcele č. 9717/2.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Podľa vyjadrenia Archívu hlavného mesta Bratislavy zo dňa 21.9.1988 - zn 525/423-ar/88 bol dom postavený v roku 1936. V roku 1975 bola realizovaná plynofikácia s následným vybudovaním nového kúrenia, rozvodov kanalizácie a vody. V roku 1990 realizovaná výmena krytiny a prvkov krovu.

Rodinný dom má prízemie, suterén a podkrovie.

Dom má dva byty - dvojizbový s kuchyňou, kúpeľňou, predsieňou a schodiskom a jednoizbový s kuchyňou, komorou, kúpeľňou s WC.

Technické riešenie:

Základy 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie na 1. PP sú z monolitického betónu; 1. NP je murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 50 do 60 cm; deliace konštrukcie  na 1. PP, 1. NP sú tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy na 1. PP - s viditeľnými trámami železobetónové, na 1. NP s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko na 1. PP a 1. NP - liate terazzo, betónová, keramická dlažba. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky na 1. PP sú vápenné a vápenno-cementové hladké. Na 1. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky na 1. PP, 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - samostatnej sprchy; 1. NP - WC min. do výšky 1 m. Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP - rámové s výplňou; 2. NP - oceľové jednoduché; okná 1. PP - dvojité rámové (von a dnu otvárané); 1. NP - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením; okenné žalúzie - 1. NP - plastové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP - keramické dlažby Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - 1. PP, 1. NP - umývadlo; 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. PP - ostatné; 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové; záchod - 1. PP, 1. NP - splachovací bez umývadla; 1. NP - splachovací s umývadlom. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…). Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; 1. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním; 1. PP kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP, 1. NP - liatinové a kameninové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - 1. PP, 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s poistkami. Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV 1186
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 6661/2018.
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 8586/2018
Poznámka:
Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti na rodinný dom súp.č. 1257 na parc.č. 9716 a na pozemok parc.č. 9716, v prospech Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO 30807484, podľa EX č.1136/2010, (súdny exekútor JUDr. Jozef Horváth), P1-236/11.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti, na rodinný dom súp.č. 1257 na parc.č. 9716 a na pozemok parc.č. 9716, v prospech Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO 30807484, podľa exekučného príkazu EX č.1136/2010, (súdny exekútor JUDr. Jozef Horváth), P1-1201/11.
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou predaja na verejnej dražbe v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. (IČO: 31318916) pozemku registra 'C' parc.č.9716 a stavby-rodinný dom súp.č.1257 na parc.č.9716 (záložné právo pod V-6703/07), P-1022/16.
Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Bratislava na pozemok registra CKN parc.č. 9716 a stavbu rodinný dom súp.č. 1257 na pozemku parc.č.9716 podľa rozhodnutia č.k.: 102827003/2016 zo dňa 24.03.2016, vykonateľné dňa 15.04.2016 právoplatné dňa 02.5.2016, P-1428/16.
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. (IČO: 31318916) pozemku registra 'C' parc.č.9716 a stavby-rodinný dom súp.č.1257 na parc.č.9716 (záložné právo pod V-6703/07), P-80/2018.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava (IČO: 31 318 916), na stavbu rodinný dom so súp.č. 1257 postavený na pozemku p.č. 9716 a pozemok p.č.9716 podľa V-6703/07 zo dňa 25.6.2007 - Vz 1563/07.
Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Socialna poisťovňa (IČO 30807484) na stavbu s.č.9716 a pozemok p.č.9716 podľa exekučného príkazu EX 1136/10 zo dňa 31.1.2011.( Exekútorský úrad Sereď - súdny exekútor JUDr.Jozef Horváth), Z-1901/11.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, Bratislava na stavbu súp. č. 1257 na pozemku parc.č. 9716 a na pozemok parc.č. 9716, podľa exekučného príkazu č.EX 650/10 zo dňa 11.11.2011 (súdny exekútor JUDr. Branislav Plško), Z19577/11.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na rodinný dom súp.č. 1257 na parc.č.9716 a na pozemok registra C KN parc.č. 9716, podľa exekučného príkazu č. EX 9633/12 zo dňa 28.01.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-2817/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na stavbu rodinný dom, súpis. č.1257 na parc.č.9716 a pozemok registra C KN parc. č.9716, podľa exekučného príkazu č. EX 12833/12 zo dňa 28.01.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-2823/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na stavbu rodinný dom, súpis. č.1257 na parc.č.9716 a pozemok registra C KN parc. č.9716, podľa exekučného príkazu č. EX 7471/12 zo dňa 28.01.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-2824/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na rodinný dom s.č. 1257 na parc.č. 9716 a pozemok registra C KN parc.č. 9716, podľa exekučného príkazu č. EX 10931/12 zo dňa 28.01.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-2831/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na rod.dom s.č. 1257 na parc.č. 9716, na pozemok C KN parc.č.9716 podľa exekučného príkazu č. EX 23844/12 zo dňa 12.03.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-4957/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok parc.č.9716 a na stavbu súp.č.1257 na parc.č.9716, podľa exekučného príkazu č. EX 818/2014-31 zo dňa 4.12.2014, (súdny exekútor JUDr.Stanislav Laifer), Z-24389/14.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484), na rod.dom s.č. 1257 na parc.č. 9716, na pozemok C KN parc.č.9716, podľa exekučného príkazu EX 817/2014-29 zo dňa 04.12.2014, (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-24466/14.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemok registra C KN parc. č. 9716 a na stavbu so súpis. č. 1257 na pozemku registra C KN parc. č. 9716, podľa exekučného príkazu č. EX 15449/12 zo dňa 20.02.2015 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.), Z-4585/15
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP Miletičová 46 (IČO 30 793 742) na stavbu rodinný dom súp.č.1257 na parc.č.9716 a pozemok registra C KN parc.č.9716 podľa exekučného príkazu č.EX 1/15 zo dňa 14.05.2015 (súdny exekútor Ing. Mgr. Milan Gbelský), Z-9831/15.
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP Miletičová 46 IČO 30793742 na stavbu rodinný dom s.č.1257 na pozemku p.č.9716 a pozemok reg. CKN pa.č.9716 podľa exekučného príkazu č.EX 2/15-9 zo dňa 14.05.2015 (súdny exekútor Ing. Mgr. Milan Gbelský), Z-9833/15.
Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (IČO: 35937874) na pozemok registra C KN parc.č. 9716 a stavbu rodinný dom súp.č.1257 na parc.č.9716, podľa exekučného príkazu EX 3631/2012- 14 zo dňa 02.10.2015 (súdny exekútor JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, PhD., Skalica, Z-19315/15.
Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (IČO: 35937874) na pozemok registra C KN parc.č. 9716 a stavbu rodinný dom súp.č.1257 na parc.č.9716, podľa exekučného príkazu EX 235/2013-11 zo dňa 02.10.2015 (súdny exekútor JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, PhD., Skalica, Z-19317/15.
Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Bratislava na pozemok registra CKN parc.č. 9716 a stavbu rodinný dom súp.č. 1257 na pozemku parc.č.9716 podľa rozhodnutia č.k.: 102827003/2016 zo dňa 24.03.2016, právoplatné dňa 02.5.2016, Z-10364/16.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484), na rod.dom s.č. 1257 na parc.č. 9716, na pozemok C KN parc.č.9716, podľa exekučného príkazu EX 4560/14-40 zo dňa 10.6.2016, (súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter), Z-12283/16.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484), na rod.dom s.č. 1257 na parc.č. 9716, na pozemok C KN parc.č.9716, podľa exekučného príkazu EX 4561/14-37 zo dňa 10.6.2016, (súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter), Z-12284/16.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok parc.č.9716 a na stavbu súp.č.1257 na parc.č.9716, podľa exekučného príkazu č. EX 91/2017 zo dňa 27.4.2017, (súdny exekútor JUDr.Stanislav Laifer), Z-7986/2017.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok parc.č.9716 a na stavbu súp.č.1257 na parc.č.9716, podľa exekučného príkazu č. EX 930/2015-22 zo dňa 24.4.2017, (súdny exekútor JUDr.Stanislav Laifer), Z-7991/2017.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok parc.č.9716 a na stavbu súp.č.1257 na parc.č.9716, podľa exekučného príkazu č. EX 931/2015-20 zo dňa 24.4.2017, (súdny exekútor JUDr.Stanislav Laifer), Z-7992/2017.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok parc.č.9716 a na stavbu so súp.č.1257 na parc.č.9716, podľa exekučného príkazu č. EX 234/17 zo dňa 12.6.2017, (súdny exekútor JUDr.Stanislav Laifer), Z-11050/17.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO: 30807484) na pozemok parc.č.9716 a stavbu-rodinný dom súp.č.1257 na parc.č.9716, podľa exekučného príkazu EX 235//2017-17 zo dňa 12.06.2017 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer, Bratislava), Z-11051/2017.
LV 2964
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 6661/2018.
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 8586/2018
Poznámka:
Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti na garáž súp.č. 1682 na parc.č. 9717/2 a na pozemok parc.č. 9717/2 v prospech Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO 30807484, podľa EX č.1136/2010, (súdny exekútor JUDr. Jozef Horváth), P1-236/11.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti, na garáž súp.č. 1682 na parc.č. 9717/2 a na pozemok parc.č. 9717/2 v prospech Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO 30807484, podľa exekučného príkazu EX č.1136/2010, (súdny exekútor JUDr. Jozef Horváth), P1-1201/11.
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou predaja na verejnej dražbe v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. (IČO: 31318916) pozemku registra 'C' parc.č.9717/2 a stavby-garáž súp.č.1682 na parc.č.9717/2 (záložné právo pod V-6703/07), P-1022/16.
Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Bratislava na pozemok registra CKN parc.č. 9717/2 a stavbu garáž súp.č. 1682 na pozemku parc.č.9717/2 podľa rozhodnutia č.k.: 102827003/2016 zo dňa 24.03.2016, vykonateľné dňa 15.04.2016 právoplatné dňa 02.5.2016, P-1428/16.
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. (IČO: 31318916) pozemku registra 'C' parc.č.9717/2 a stavby-garáž súp.č.1682 na parc.č.9717/2 (záložné právo pod V-6703/07), P-80/2018.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava (IČO: 31 318 916), na stavbu-garáž so súp.č. 1682 postavenú na pozemku p.č. 9717/2 a pozemok p.č.9717/2 podľa V-6703/07 zo dňa 25.6.2007 - Vz 1563/07.
Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného:Socialna poisťovňa (IČO 30807484) na garáž s.č.1682 a pozemok p.č.9717/2 podľa exekučného príkazu EX 1136/10 zo dňa 31.1.2011.( Exekútorský úrad Sereď - súdny exekútor JUDr.Jozef Horváth), Z-1901/11.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, Bratislava na garáž súp. č. 1682 na pozemku parc.č. 9717/2 a na pozemok parc.č. 9717/2, podľa exekučného príkazu č.EX 650/10 zo dňa 11.11.2011 (súdny exekútor JUDr. Branislav Plško), Z19577/11.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na garáž súp.č. 1682 na parc.č. 9717/2 a na pozemok registra C KN parc.č. 9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 9633/12 zo dňa 28.01.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-2817/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na stavbu garáž, súpis. č.1682 na parc.č.9717/2 a pozemok registra C KN parc.č.9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 12833/12 zo dňa 28.01.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-2823/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na stavbu garáž, súpis. č.1682 na parc.č.9717/2 a pozemok registra C KN parc.č.9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 7471/12 zo dňa 28.01.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-2824/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na garáž s.č. 1682 na parc.č. 9717/2 a pozemok registra C KN parc.č. 9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 10931/12 zo dňa 28.01.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-2831/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na garáž s.č. 1682 na parc.č. 9717/2, na pozemok registra C KN parc.č. 9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 23844/12 zo dňa 12.03.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-4957/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok parc.č.9717/2 a na stavbu súp.č.1682 na parc.č.9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 818/2014-31 zo dňa 4.12.2014, (súdny exekútor JUDr.Stanislav Laifer), Z-24389/14.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok p.č.9717/2 a stavbu - garáž súp.č.1682 na p.č.9717/2, podľa exekučného príkazu EX 817/2014-29 zo dňa 04.12.2014, (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-24466/14.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemok registra C KN parc. č. 9717/2 a na stavbu so súpis. č. 1682 na pozemku registra C KN parc. č. 9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 15449/12 zo dňa 20.02.2015 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.), Z-4585/15.
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP Miletičová 46 (IČO 30 793 742) na stavbu garáž súp.č.1682 na parc.č.9717/2 a pozemok registra C KN parc.č.9717/2 podľa exekučného príkazu č.EX 1/15 zo dňa 14.05.2015 (súdny exekútor Ing. Mgr. Milan Gbelský), Z-9831/15.
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP Miletičová 46 IČO 30793742 na stavbu garáž s.č.1682 na p.č.9717/2 a pozemok reg. CKN p.č.9717/2 podľa exekučného príkazu č.EX 2/15-9 zo dňa 14.05.2015 (súdny exekútor Ing. Mgr. Milan Gbelský), Z-9833/15.
Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (IČO: 35937874) na pozemok registra C KN parc.č. 9717/2 a stavbu garáž súp.č.1682 na parc.č.9717/2, podľa exekučného príkazu EX 3631/2012-14 zo dňa 02.10.2015 (súdny exekútor JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, PhD., Skalica, Z-19315/15.
Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (IČO: 35937874) na pozemok registra C KN parc.č. 9717/2 a stavbu garáž súp.č.1682 na parc.č.9717/2, podľa exekučného príkazu EX 235/2013-11 zo dňa 02.10.2015 (súdny exekútor JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, PhD., Skalica, Z-19317/15.
Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Bratislava na pozemok registra CKN parc.č. 9717/2 a stavbu garáž súp.č. 1682 na pozemku parc.č.9717/2 podľa rozhodnutia č.k.: 102827003/2016 zo dňa 24.03.2016, právoplatné dňa 02.5.2016, Z-10364/16.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemok registra C KN parc. č. 9717/2 a na stavbu so súpis. č. 1682 na pozemku registra C KN parc. č. 9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 4560/14-40 zo dňa 10.6.2016 (súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter.), Z-12283/16.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemok registra C KN parc. č. 9717/2 a na stavbu so súpis. č. 1682 na pozemku registra C KN parc. č. 9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 4561/14-37 zo dňa 10.6.2016 (súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter.), Z-12284/16.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok parc.č.9717/2 a na stavbu súp.č.1682 na parc.č.9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 91/2017 zo dňa 27.4.2017, (súdny exekútor JUDr.Stanislav Laifer), Z-7986/2017.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok parc.č.9717/2 a na stavbu súp.č.1682 na parc.č.9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 930/2015-22 zo dňa 24.4.2017, (súdny exekútor JUDr.Stanislav Laifer), Z-7991/2017.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok parc.č.9717/2 a na stavbu súp.č.1682 na parc.č.9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 931/2015-20 zo dňa 24.4.2017, (súdny exekútor JUDr.Stanislav Laifer), Z-7992/2017.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok parc.č.9717/2 a na stavbu so súp.č.1682 na parc.č.9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 234/17 zo dňa 12.6.2017, (súdny exekútor JUDr.Stanislav Laifer), Z-11050/17.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO: 30807484) na pozemok parc.č.9717/2 a stavbu-garáž súp.č.1682 na parc.č.9717/2, podľa exekučného príkazu EX 235//2017-17 zo dňa 12.06.2017 (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer, Bratislava), Z-11051/2017.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 25/2018
Meno znalca: Záňová Veronika Ing.
Dátum vyhotovenia: 12.05.2018
Všeobecná cena odhadu: 220 000,00 EUR
K. Najnižšie podanie 220 000,00 EUR - Existuje možnosť zníženia najnižšieho podania
L. Minimálne prihodenie 3 000,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 30 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 0017738968/5200, IBAN: SK68 5200 0000 0000 1773 8968, SWIFT (BIC): OTPVSKBX, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s., variabilný symbol (VS): 21617 (uvedie sa v referencii platitela).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 03.07.2018 o 12:15 hod. Obhliadka 2: 18.07.2018 o 12:15 hod.
Miesto obhliadky Oravská 1257/8, 821 09 Bratislava.
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Oravská 1257/8, 821 09 Bratislava. Bližšie informácie a pokyny Jozef Schmidt kontakt: 02 / 322 02 731, 0903 / 404 713, schmidt@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava