Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Ružinov v katastrálnom území Nivy

Katastrálne územie:
Nivy
Obec:
Bratislava-Ružinov

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 19.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO216/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Zasadačka na prízemí, Apollo klub, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
D. Dátum konania dražby 19. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:52 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1186

Bratislava

Bratislava II

BA-m.č. RUŽINOV

Nivy

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

9716

Zastavané plochy a nádvoria

251

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

1257

9716

10 – rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

2964

Bratislava

Bratislava II

BA-m.č. RUŽINOV

Nivy

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

9717 / 2

Zastavané plochy a nádvoria

31

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

1682

9717 / 2

7 – Samostatne stojata garáž

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné č. 1257 na Oravskej ulici v meste Bratislava, postavený na parcele č. 9716 a garáž súpisné č. 1682 postavená na parcele č. 9717/2.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Podľa vyjadrenia Archívu hlavného mesta Bratislavy zo dňa 21.9.1988 - zn 525/423-ar/88 bol dom postavený v roku 1936. V roku 1975 bola realizovaná plynofikácia s následným vybudovaním nového kúrenia, rozvodov kanalizácie a vody. V roku 1990 realizovaná výmena krytiny a prvkov krovu.

Rodinný dom má prízemie, suterén a podkrovie.

Dom má dva byty - dvojizbový s kuchyňou, kúpeľňou, predsieňou a schodiskom a jednoizbový s kuchyňou, komorou, kúpeľňou s WC.

Technické riešenie:

Základy 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie na 1. PP sú z monolitického betónu; 1. NP je murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 50 do 60 cm; deliace konštrukcie  na 1. PP, 1. NP sú tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy na 1. PP - s viditeľnými trámami železobetónové, na 1. NP s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko na 1. PP a 1. NP - liate terazzo, betónová, keramická dlažba. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky na 1. PP sú vápenné a vápenno-cementové hladké. Na 1. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky na 1. PP, 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - samostatnej sprchy; 1. NP - WC min. do výšky 1 m. Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP - rámové s výplňou; 2. NP - oceľové jednoduché; okná 1. PP - dvojité rámové (von a dnu otvárané); 1. NP - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením; okenné žalúzie - 1. NP - plastové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP - keramické dlažby Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - 1. PP, 1. NP - umývadlo; 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. PP - ostatné; 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové; záchod - 1. PP, 1. NP - splachovací bez umývadla; 1. NP - splachovací s umývadlom. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…). Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; 1. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním; 1. PP kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP, 1. NP - liatinové a kameninové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - 1. PP, 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s poistkami. Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV 1186
Poznámka:
Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti na rodinný dom súp.č. 1257 na parc.č. 9716 a na pozemok parc.č. 9716, v prospech Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO 30807484, podľa EX č.1136/2010, (súdny exekútor JUDr. Jozef Horváth), P1-236/11.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti, na rodinný dom súp.č. 1257 na parc.č. 9716 a na pozemok parc.č. 9716, v prospech Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO 30807484, podľa exekučného príkazu EX č.1136/2010, (súdny exekútor JUDr. Jozef Horváth), P1-1201/11.
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou predaja na verejnej dražbe v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. (IČO: 31318916) pozemku registra 'C' parc.č.9716 a stavby-rodinný dom súp.č.1257 na parc.č.9716 (záložné právo pod V-6703/07), P-1022/16.
Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Bratislava na pozemok registra CKN parc.č. 9716 a stavbu rodinný dom súp.č. 1257 na pozemku parc.č.9716 podľa rozhodnutia č.k.: 102827003/2016 zo dňa 24.03.2016, vykonateľné dňa 15.04.2016 právoplatné dňa 02.5.2016, P-1428/16.
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. (IČO: 31318916) pozemku registra 'C' parc.č.9716 a stavby-rodinný dom súp.č.1257 na parc.č.9716 (záložné právo pod V-6703/07), P-80/2018.
Oznámenie o konaní dobrovolnej dražby Zn.DD PSO216/17 na nehnuteľnosť ktorej dražobníkom je Platiť sa oplatí s.r.o., IČO 45684618 na stavbu s.č.1257 na p.č.9716 a pozemok p.č.9716 podľa §17 ods.5 pis.c) zákona č.527/2002 Z.z., P-1202/18.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava (IČO: 31 318 916), na stavbu rodinný dom so súp.č. 1257 postavený na pozemku p.č. 9716 a pozemok p.č.9716 podľa V-6703/07 zo dňa 25.6.2007 - Vz 1563/07.
Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Socialna poisťovňa (IČO 30807484) na stavbu s.č.9716 a pozemok p.č.9716 podľa exekučného príkazu EX 1136/10 zo dňa 31.1.2011.( Exekútorský úrad Sereď - súdny exekútor JUDr.Jozef Horváth), Z-1901/11.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, Bratislava na stavbu súp. č. 1257 na pozemku parc.č. 9716 a na pozemok parc.č. 9716, podľa exekučného príkazu č.EX 650/10 zo dňa 11.11.2011 (súdny exekútor JUDr. Branislav Plško), Z19577/11.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na rodinný dom súp.č. 1257 na parc.č.9716 a na pozemok registra C KN parc.č. 9716, podľa exekučného príkazu č. EX 9633/12 zo dňa 28.01.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-2817/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na stavbu rodinný dom, súpis. č.1257 na parc.č.9716 a pozemok registra C KN parc. č.9716, podľa exekučného príkazu č. EX 12833/12 zo dňa 28.01.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-2823/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na stavbu rodinný dom, súpis. č.1257 na parc.č.9716 a pozemok registra C KN parc. č.9716, podľa exekučného príkazu č. EX 7471/12 zo dňa 28.01.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-2824/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na rodinný dom s.č. 1257 na parc.č. 9716 a pozemok registra C KN parc.č. 9716, podľa exekučného príkazu č. EX 10931/12 zo dňa 28.01.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-2831/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na rod.dom s.č. 1257 na parc.č. 9716, na pozemok C KN parc.č.9716 podľa exekučného príkazu č. EX 23844/12 zo dňa 12.03.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-4957/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok parc.č.9716 a na stavbu súp.č.1257 na parc.č.9716, podľa exekučného príkazu č. EX 818/2014-31 zo dňa 4.12.2014, (súdny exekútor JUDr.Stanislav Laifer), Z-24389/14.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484), na rod.dom s.č. 1257 na parc.č. 9716, na pozemok C KN parc.č.9716, podľa exekučného príkazu EX 817/2014-29 zo dňa 04.12.2014, (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-24466/14.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemok registra C KN parc. č. 9716 a na stavbu so súpis. č. 1257 na pozemku registra C KN parc. č. 9716, podľa exekučného príkazu č. EX 15449/12 zo dňa 20.02.2015 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.), Z-4585/15
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP Miletičová 46 (IČO 30 793 742) na stavbu rodinný dom súp.č.1257 na parc.č.9716 a pozemok registra C KN parc.č.9716 podľa exekučného príkazu č.EX 1/15 zo dňa 14.05.2015 (súdny exekútor Ing. Mgr. Milan Gbelský), Z-9831/15.
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP Miletičová 46 IČO 30793742 na stavbu rodinný dom s.č.1257 na pozemku p.č.9716 a pozemok reg. CKN pa.č.9716 podľa exekučného príkazu č.EX 2/15-9 zo dňa 14.05.2015 (súdny exekútor Ing. Mgr. Milan Gbelský), Z-9833/15.
Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (IČO: 35937874) na pozemok registra C KN parc.č. 9716 a stavbu rodinný dom súp.č.1257 na parc.č.9716, podľa exekučného príkazu EX 3631/2012- 14 zo dňa 02.10.2015 (súdny exekútor JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, PhD., Skalica, Z-19315/15.
Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (IČO: 35937874) na pozemok registra C KN parc.č. 9716 a stavbu rodinný dom súp.č.1257 na parc.č.9716, podľa exekučného príkazu EX 235/2013-11 zo dňa 02.10.2015 (súdny exekútor JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, PhD., Skalica, Z-19317/15.
Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Bratislava na pozemok registra CKN parc.č. 9716 a stavbu rodinný dom súp.č. 1257 na pozemku parc.č.9716 podľa rozhodnutia č.k.: 102827003/2016 zo dňa 24.03.2016, právoplatné dňa 02.5.2016, Z-10364/16.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484), na rod.dom s.č. 1257 na parc.č. 9716, na pozemok C KN parc.č.9716, podľa exekučného príkazu EX 4560/14-40 zo dňa 10.6.2016, (súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter), Z-12283/16.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484), na rod.dom s.č. 1257 na parc.č. 9716, na pozemok C KN parc.č.9716, podľa exekučného príkazu EX 4561/14-37 zo dňa 10.6.2016, (súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter), Z-12284/16.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok parc.č.9716 a na stavbu súp.č.1257 na parc.č.9716, podľa exekučného príkazu č. EX 91/2017 zo dňa 27.4.2017, (súdny exekútor JUDr.Stanislav Laifer), Z-7986/2017.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok parc.č.9716 a na stavbu súp.č.1257 na parc.č.9716, podľa exekučného príkazu č. EX 930/2015-22 zo dňa 24.4.2017, (súdny exekútor JUDr.Stanislav Laifer), Z-7991/2017.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok parc.č.9716 a na stavbu súp.č.1257 na parc.č.9716, podľa exekučného príkazu č. EX 931/2015-20 zo dňa 24.4.2017, (súdny exekútor JUDr.Stanislav Laifer), Z-7992/2017.
LV 2964
Poznámka:
Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti na garáž súp.č. 1682 na parc.č. 9717/2 a na pozemok parc.č. 9717/2 v prospech Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO 30807484, podľa EX č.1136/2010, (súdny exekútor JUDr. Jozef Horváth), P1-236/11.
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti, na garáž súp.č. 1682 na parc.č. 9717/2 a na pozemok parc.č. 9717/2 v prospech Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO 30807484, podľa exekučného príkazu EX č.1136/2010, (súdny exekútor JUDr. Jozef Horváth), P1-1201/11.
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou predaja na verejnej dražbe v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. (IČO: 31318916) pozemku registra 'C' parc.č.9717/2 a stavby-garáž súp.č.1682 na parc.č.9717/2 (záložné právo pod V-6703/07), P-1022/16.
Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Bratislava na pozemok registra CKN parc.č. 9717/2 a stavbu garáž súp.č. 1682 na pozemku parc.č.9717/2 podľa rozhodnutia č.k.: 102827003/2016 zo dňa 24.03.2016, vykonateľné dňa 15.04.2016 právoplatné dňa 02.5.2016, P-1428/16.
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. (IČO: 31318916) pozemku registra 'C' parc.č.9717/2 a stavby-garáž súp.č.1682 na parc.č.9717/2 (záložné právo pod V-6703/07), P-80/2018.
Oznámenie o konaní dobrovolnej dražby Zn.DD PSO216/17 na nehnuteľnosť ktorej dražobníkom je Platiť sa oplatí s.r.o., IČO 45684618 na stavbu s.č.1682 na p.č.9717/2 a pozemok p.č.9717/2 podľa §17 ods.5 pis.c) zákona č.527/2002 Z.z., P-1202/18.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava (IČO: 31 318 916), na stavbu-garáž so súp.č. 1682 postavenú na pozemku p.č. 9717/2 a pozemok p.č.9717/2 podľa V-6703/07 zo dňa 25.6.2007 - Vz 1563/07.
Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného:Socialna poisťovňa (IČO 30807484) na garáž s.č.1682 a pozemok p.č.9717/2 podľa exekučného príkazu EX 1136/10 zo dňa 31.1.2011.( Exekútorský úrad Sereď - súdny exekútor JUDr.Jozef Horváth), Z-1901/11.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, Bratislava na garáž súp. č. 1682 na pozemku parc.č. 9717/2 a na pozemok parc.č. 9717/2, podľa exekučného príkazu č.EX 650/10 zo dňa 11.11.2011 (súdny exekútor JUDr. Branislav Plško), Z19577/11.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na garáž súp.č. 1682 na parc.č. 9717/2 a na pozemok registra C KN parc.č. 9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 9633/12 zo dňa 28.01.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-2817/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na stavbu garáž, súpis. č.1682 na parc.č.9717/2 a pozemok registra C KN parc.č.9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 12833/12 zo dňa 28.01.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-2823/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na stavbu garáž, súpis. č.1682 na parc.č.9717/2 a pozemok registra C KN parc.č.9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 7471/12 zo dňa 28.01.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-2824/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na garáž s.č. 1682 na parc.č. 9717/2 a pozemok registra C KN parc.č. 9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 10931/12 zo dňa 28.01.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-2831/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na garáž s.č. 1682 na parc.č. 9717/2, na pozemok registra C KN parc.č. 9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 23844/12 zo dňa 12.03.2013 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-4957/13.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok parc.č.9717/2 a na stavbu súp.č.1682 na parc.č.9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 818/2014-31 zo dňa 4.12.2014, (súdny exekútor JUDr.Stanislav Laifer), Z-24389/14.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok p.č.9717/2 a stavbu - garáž súp.č.1682 na p.č.9717/2, podľa exekučného príkazu EX 817/2014-29 zo dňa 04.12.2014, (súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer), Z-24466/14.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemok registra C KN parc. č. 9717/2 a na stavbu so súpis. č. 1682 na pozemku registra C KN parc. č. 9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 15449/12 zo dňa 20.02.2015 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.), Z-4585/15.
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP Miletičová 46 (IČO 30 793 742) na stavbu garáž súp.č.1682 na parc.č.9717/2 a pozemok registra C KN parc.č.9717/2 podľa exekučného príkazu č.EX 1/15 zo dňa 14.05.2015 (súdny exekútor Ing. Mgr. Milan Gbelský), Z-9831/15.
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP Miletičová 46 IČO 30793742 na stavbu garáž s.č.1682 na p.č.9717/2 a pozemok reg. CKN p.č.9717/2 podľa exekučného príkazu č.EX 2/15-9 zo dňa 14.05.2015 (súdny exekútor Ing. Mgr. Milan Gbelský), Z-9833/15.
Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (IČO: 35937874) na pozemok registra C KN parc.č. 9717/2 a stavbu garáž súp.č.1682 na parc.č.9717/2, podľa exekučného príkazu EX 3631/2012-14 zo dňa 02.10.2015 (súdny exekútor JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, PhD., Skalica, Z-19315/15.
Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (IČO: 35937874) na pozemok registra C KN parc.č. 9717/2 a stavbu garáž súp.č.1682 na parc.č.9717/2, podľa exekučného príkazu EX 235/2013-11 zo dňa 02.10.2015 (súdny exekútor JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, PhD., Skalica, Z-19317/15.
Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Bratislava na pozemok registra CKN parc.č. 9717/2 a stavbu garáž súp.č. 1682 na pozemku parc.č.9717/2 podľa rozhodnutia č.k.: 102827003/2016 zo dňa 24.03.2016, právoplatné dňa 02.5.2016, Z-10364/16.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemok registra C KN parc. č. 9717/2 a na stavbu so súpis. č. 1682 na pozemku registra C KN parc. č. 9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 4560/14-40 zo dňa 10.6.2016 (súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter.), Z-12283/16.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemok registra C KN parc. č. 9717/2 a na stavbu so súpis. č. 1682 na pozemku registra C KN parc. č. 9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 4561/14-37 zo dňa 10.6.2016 (súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter.), Z-12284/16.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok parc.č.9717/2 a na stavbu súp.č.1682 na parc.č.9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 91/2017 zo dňa 27.4.2017, (súdny exekútor JUDr.Stanislav Laifer), Z-7986/2017.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok parc.č.9717/2 a na stavbu súp.č.1682 na parc.č.9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 930/2015-22 zo dňa 24.4.2017, (súdny exekútor JUDr.Stanislav Laifer), Z-7991/2017.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30807484), na pozemok parc.č.9717/2 a na stavbu súp.č.1682 na parc.č.9717/2, podľa exekučného príkazu č. EX 931/2015-20 zo dňa 24.4.2017, (súdny exekútor JUDr.Stanislav Laifer), Z-7992/2017.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 222.000,- EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku:
25/2018
Meno znalca:
Záňová Veronika Ing.
Dátum vyhotovenia:
12.05.2018
Všeobecná cena odhadu:
220 000,00 EUR