Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Ružinov v katastrálnom území Ružinov

Katastrálne územie:
Ružinov
Obec:
Bratislava-Ružinov

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 77.100,00 26.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: Ex 19/17
Typ dražobnej vyhlášky: Ex 19/17
Poradie dražby: 1
Exekútor: Juraj Rácik
Ulica: Hlavná 11
Obec: Trnava
PSČ: 91701
Zastupujúci exekútor: Zuzana Borárosová
Ulica: Kolískova 1
Obec: 841 05 Bratislava
PSČ:
Dátum konania dražby: 26.09.2018
Čas konania dražby: 09:00
Miesto konania dražby: Hlavná 11, 91701Trnava
Vlastník: Mária Ivančinová
Sídlo: Sputnikova 2, Bratislava
Podiel: 1/2
Vlastník: Milan Ivančin
Sídlo: SNP 226/26, Báhoň
Podiel: 1/2
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 16.08.2018
Znalecká hodnota: 77.100,00
Reálna hodnota: 0,00
Výška zábezpeky: 38.550,00
Číslo bankového účtu: SK1611000000002927850253
Najnižšie podanie: 77.100,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK1611000000002927850253
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Neexistujú žiadne závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby nehnuteľnosti, o tom musí upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd schválil udelenie príklepu, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie:
Miesto obhliadky veci:
Ďalšie informácie : Byt č. 18, 5p., vchod Sputniková 2 Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční podľa dohody so súdnym exekútorom
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Bratislava
     Obec : Bratislava
     Kataster : Ružinov
     Číslo listu vlastníctva: 4265
   Stavba
     Supisné číslo: 3252
     Pracelné číslo: 15671/15
     Druh stavby: bytový dom
     Popis stavby: Sputnikova 2,4,6,8
   Stavba
     Supisné číslo: 3252
     Pracelné číslo: 15671/16
     Druh stavby: bytový dom
     Popis stavby: Sputnikova 2,4,6,8
   Stavba
     Supisné číslo: 3252
     Pracelné číslo: 15671/17
     Druh stavby: bytový dom
     Popis stavby: Sputnikova 2,4,6,8
   Stavba
     Supisné číslo: 3252
     Pracelné číslo: 15671/18
     Druh stavby: bytový dom
     Popis stavby: Sputnikova 2,4,6,8
   Stavba
     Supisné číslo: 3252
     Pracelné číslo:
     Druh stavby:
     Popis stavby: byt č. 18, 5p., Sputnikova 2
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: