Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Staré Mesto v katastrálnom území Staré Mesto

Katastrálne územie:
Staré Mesto
Obec:
Bratislava-Staré Mesto

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 192000€ 04.09.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 008/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Faktoring Slovensko s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 45730008
C. Miesto konania dražby Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4
D. Dátum konania dražby 04. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

BYT / NEBYTOVÝ PRIESTOR V BYTOVOM DOME

Okres

Obec

Katastrálne

územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo bytového domu

číslo vchodu

Bratislava I

BA-m.č. STARÉ MESTO

Staré Mesto

4898; 5210

760

Zochova 16/7

Parcelné čísla pozemkov zastavaných domom

Číslo poschodia

Označenie či ide o byt /nebytový priestor a jeho číslo

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu

Spoluvlastnícky podiel na spoločných zariadeniach domu

Spoluvlastnícky podiel na zastavaných a priľahlých pozemkoch

744

prízemie

 Byt č. 69

7099 / 1826360

7099 / 1826360

14198/3661018

 

Zoznam domom zastavaných a priľahlých pozemkov na ktorých vyššie uvedený spoluvlastnícky podiel tvorí súčasť Predmetu dražby:

Okres

Obec

Katastrálne

územie

Číslo listu vlastníctva

Parcelné číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Bratislava I

BA-m.č. STARÉ MESTO

Staré Mesto

5210

744

 

 

„C“

4763

Zastavané plochy a nádvoria

Bratislava I

BA-m.č. STARÉ MESTO

Staré Mesto

5210

745

„C“

320

Ostatné plochy

Bratislava I

BA-m.č. STARÉ MESTO

Staré Mesto

5210

746

„C“

372

Ostatné plochy

 

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 69 na prízemí byt. domu s.č. 760, ul. Zochova č. 16/7, na parc. KN č. 744, k.ú. Staré Mesto so spoluvlastníckym podielom 6778/212927 na spoločných častiach a zariadeniach domu.

Popis bytového domu:

Bytový dom s.č. 760 postavený na pozemku parc. KN č. 744, na ulici Zochova č. 16/7, má podlažia domu prístupné schodiskom. Prístupný je z jednej strány - hlavným vstupom cez dvor. Nosná konštrukcia bytového domu je murovaná po obvode a v strede objektu z tehál pálených, ktorého fasáda je nová vápenná hladká štuková. Založenie objektu je na základových pásoch. Obvodový plášť je vytvorený z tehlového muriva, strecha je šikmá s klampiarskymi výrobkami z pozinkovaného plechu a krytinou. Podlahy v spoločných vstupných priestoroch a chodbách sú z liateho terazza a keramickej dlažby, na schodisku je podlaha tak isto z liateho terazza. Vstupné dvere sú dvojkrídlové drevené. Omietky stien vnútorných sú vápenné hladké, s olejovým náterom do výšky 120 a 150 cm. Objekt je vybavený vnútorným rozvodom vody, plynu, kanalizácie a elektriky. Vykurovanie je riešene pre každý byt samostatne. Ohrev TÚV je riešená pre každý byt zvlášť, tak isto samostatne. Proti atmosferickým poruchám je nehnuteľnosť chránená bleskozvodom.

Vek bytového domu: Kolaudačné rozhodnutie mi zadávateľ nevedel poskytnúť. Vek stavieb pre účel ohodnotenia je stanovený na základe iných dokladov o užívaní stavieb (Potvrdenie o veku stavby som prebral z Potvrdenia od správcu bytového domu, kde je uvedené, že bytový dom bol daný do užívania v roku 1926). Stavebno - technický stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuteľnosti.

Spoločnými časťami bytového domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené pre spoločné užívanie. Podľa zmluvy o prevode vlastníctva bytu sú to: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, povaly, zádveria, haly, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu. Podľa zmluvy sú to: práčovňa, sušiareň, spoločná televízna anténa, bleskozvody, komíny, priestory zrušenej kotolne, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, a to aj v tom prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výhradne tomuto domu, spodné rozvody ÚK od rozdeľovačov, stúpačky ústredného vykurovania (ÚK).

Popis bytu:

Pavlačový byt č. 69 sa nachádza na prízemí bytového domu. Byt tvoria tri obytné miestnosti s príslušenstvom - kuchyňa, WC, kúpeľňa, 2x šatník. V byte v roku 2010 boli vykonané stavebné úpravy (rekonštrukčné a modernizačné práce). V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s kuchynským drezom a batériou. Za pracovnou doskou kuchynskej linky je keramický obklad stien na výšku 60 cm pod hornými skrinkami. Vykurovanie lokálne riešené plynovými kachľami – gamatky. Na prípravu TÚV slúži elektrický zásobník vody. Podlaha v byte je v obytných miestnostiach z veľkoplošných laminátových parkiet. V soc. zariadení je podlaha z keramickej dlažby so soklom. Steny a stropy bytu majú hladké stierky s rôznymi maľbami. Dvere sú plné drevené, osadené v dreveným obloženiach (zárubniach). Byt má drevená zdvojené okná s doskovým ostením. Byt je zabezpečený protipožiarnymi dverami. Svietidlá v byte sú lustrové, žiarivkové, nástenné. Vybavenie kúpeľne je zariaďovacími predmetmi - smaltovaná vaňa, keramické umývadlo. Všetky zariaďovacie predmety sú vybavené pákovými batériami. Vo WC je keramická WC misa so spodnou nádržkou na splachovanie. V kúpeľni a WC je keramický obklad stien rôznej výšky...

Podiel bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu je: 7099 / 1826360.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

V byte v roku 2010 boli vykonané stavebné úpravy (rekonštrukčné a modernizačné práce)

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 4898:
Časť C: Ťarchy
Záložné právo na byt č. 69, prízemie, Zochova 16 v prospech OTP Faktoring Slovensko s.r.o. IČO: 45 730 008
podľa V-23343/08 zo dňa 26.8. 2008, pvz: 4307/08
Zmluva o postúpení pohľadávok podľa Z-5500/11 zo dňa 25.03.2011, Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
15.02.2012 podľa Z-5202/12.
Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov na byt č. 69/ prízemie,
vchod Zochova 16/7, podľa §15 ods.1 zákona NR SR č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa
žiadosti zo dňa 18.09.2013, Z-17605/13
Záložné právo na byt č. 69, prízemie, Zochova 16 v prospech OTP Faktoring Slovensko s.r.o. IČO: 45 730 008
podľa V-23343/08 zo dňa 26.8. 2008, pvz: 4307/08
Zmluva o postúpení pohľadávok podľa Z-5500/11 zo dňa 25.03.2011, Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
15.02.2012 podľa Z-5202/12.
Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov na byt č. 69/ prízemie,
vchod Zochova 16/7, podľa §15 ods.1 zákona NR SR č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa
žiadosti zo dňa 18.09.2013, Z-17605/13

Podľa LV č 5210:
Časť C: Ťarchy
Záložné právo na pozemky p.č. 744, 745, 746 v prospech OTP Faktoring Slovensko s.r.o., IČO: 45 730 008
podľa V-23343/08 zo dňa 26.8. 2008, pvz: 4307/08
Zmluva o postúpení pohľadávok podľa Z-5500/11 zo dňa 25.03.2011, Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
15.02.2012 podľa Z-5202/12;
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku 160/2018
Meno a priezvisko znalca Ing. František Orság
Dátum vyhotovenia 02.07.2018
Všeobecná cena odhadu 192 000 €
K. Najnižšie podanie 192000€
L. Minimálne prihodenie 1000€
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10000€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby u Dražobníka
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
Účet pre prevod alebo vklad:SK68 5200 0000 0000 1223 6061
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol pri prevode alebo vklade na účet: 0082018
Adresa pre platbu v hotovosti: Špitálska 61, 811 08 Bratislava.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín 16.08.2018 o 12:00 2. termín 21.08.2018 o 12:00
Miesto obhliadky v mieste predmetu dražby
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD je vlastník Predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
Kontaktná osoba:Mgr. Marian Strelecký, MBA
Čas dohodnutia obhliadky:Pondelok - Piatok, 8:00 – 16:00
Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky: +421 948 481 515
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu
dražby ku dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu
udelenia príklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného
duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a
záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie
písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše
dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 81109 Bratislava