Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Staré Mesto v katastrálnom území Staré Mesto

Katastrálne územie:
Staré Mesto
Obec:
Bratislava-Staré Mesto

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 186.000,00 EUR 27.07.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 199/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Dražobná spoločnosť, a.s. , Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
D. Dátum konania dražby 27. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 7732, okres Bratislava I, obec BA- m.č. Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto a to:

 

 

Pozemky- parcely registra „C“:

parc. č. 662/12 o výmere 152 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 668/2 o výmere 285 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

Byt č. 2 na 1. p. vo vchode Mikulášska 25 v bytovom dome s.č. 7015, postavenom na parcele č. 668/2 (druh stavby: Bytový dom, popis stavby: obyt. dom na Mikuláš.),

 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 9131/109177

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží.“

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Bytový dom súp.č.7015 je postavený na parc.č.688/2 na Mikulášskej ulici p. č. 25 v Bratislave  m.č. Staré Mesto. Bytový dom má 4 nadzemné podlažia, z toho najvyššie je podkrovné obytné. Bytový dom má plošné betónové základy. Konštrukčný systém objektu je stenový monolitický, stropné konštrukcie sú železobetónové monolitické dosky. Objekt je zastrešený sedlovou strechou, s klampiarskymi prvkami z pozinkovaného plechu. Fasáda je s povrchom z tenko-vrstvovej štruktúrovanej omietky, v soklovej časti je obklad. Okná na bytovom dome sú drevené s izolačným dvojsklom. Bytový dom má osobný výťah. Bytový dom je chránený bleskozvodom. Objekt je napojený na všetky verejné inžinierske siete - elektrická energia, voda, kanalizácia, plyn. Vstupná brána je dvojkrídlová, čiastočne presklená.

 

Byt č.2 sa nachádza na 2 nadzemnom podlaží (1.poschodie), dispozične pozostáva z troch obytných miestností, z toho jedna s kuchyňou, kúpeľne, WC, chodby, pivnice. K bytu prislúchajú terasa a balkón, ktorých výmera sa nezapočítava do podlahovej plochy bytu. Podlahy v byte v obytných miestnostiach sú plávajúce parkety, v obývacej izbe s kuchyňou, kúpeľni, WC je keramická dlažba. Okná v byte sú drevené s izolačným dvojsklom, opatrené vonkajšími žalúziami, ovládané diaľkovo elektronicky. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva vybavená elektrickými spotrebičmi, drezovým umývadlom. V kúpeľni je vaňa, dve umývadlá, pákové batérie, vo WC misa je so zabudovanou nádržkou. Keramické obklady sú v kúpeľni, WC. Povrchové úpravy vnútorných stien tvorí omietka s maľbou. V byte je na chodbe vstavaná skriňa. Vykurovanie a príprava TÚV je z vlastného zdroja. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, chodby, schodištia, vodorovné a zvislé konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú vestibul, pivničné priestory, bleskozvod, okná a dvere, odkvapové žľaby a zvody, šachta pre inžinierske siete, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické a telefónne prípojky, rozvod káblovej televízie. Bytový dom bol daný do užívania v r.2003. Životnosť bytového domu stanovujem na 100 rokov. Vypočítaná podlahová plocha bytu bez pivnice je 88,11 m2.

 

Pozemok sa nachádza v Bratislave m.č. Staré Mesto, na Mikulášskej ulici, na mierne svahovitom pozemku, v blízkosti dopravného cestného ťahu. Nehnuteľnosť je v blízkosti centra mesta, v husto zastavanom území, v lokalite so stavbami na bývanie, stavbami občianskeho vybavenia, historických pamiatok a stavieb. Pozemky sú s dobrou dostupnosťou MHD. Pozemok je možné napojiť na všetky verejné inžinierske siete a verejné rozvody - vodovod, kanalizácia, plyn, el. energia a telekomunikačné siete. Pozemok je prístupný po miestnych komunikáciách.

 

Nakoľko predmet dražby nebol znalcovi sprístupnený, znalec pri ohodnotení predmetu dražby v zmysle ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. vychádzal z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii, t.j. použil starší znalecký posudok č. 55/2014 vypracovaný znalcom Ing. arch. Ivetou Horákovou.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle
§ 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami

Záložné právo v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 47 251 336 na byt č. 2/1.p., Mikulášska 25 podľa V-27423/15 zo dňa 27.10.2015
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 192.000,00 EUR
K. Najnižšie podanie 186.000,00 EUR
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Simona Morvayová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo xx
c) Názov obce xxxxxxxxx d) PSČ xxxxx
e) Štát xxxxxxxxxx
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 01.01.1988
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 7/2018, ktorý vypracoval znalec Ing. Anton Martvoň, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľnosti, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znlaca 912214
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 07.02.2018
186.000,- EUR