Dražba nehnuteľností v obci Bratislava-Vrakuňa v katastrálnom území Vrakuňa

Katastrálne územie:
Vrakuňa
Obec:
Bratislava-Vrakuňa

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 27.07.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 028/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
D. Dátum konania dražby 27. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod. – 10:53 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava II, obec: BA-m.č. Vrakuňa, katastrálne územie: Vrakuňa, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3331, a to konkrétne:

  • Garážový box 94 so súpisným číslom 8740 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3551/6 o výmere 1146 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na pozemku parcely registra „C“ č. 3551/20 o výmere 940 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a na pozemku parcely registra „C“ č. 3551/21 o výmere 343 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Garážový box 94, súpisné číslo 8740, katastrálne územie Vrakuňa

Garážový box sa nachádza na prízemí Hromadnej garáže G1 na ul. Dvojkrížnej č. 15 v mestskej časti Vrakuňa. Občianska vybavenosť je primeraná pre hlavné mesto SR Bratislava. Hromadná garáž je využívaná na garážovanie osobných automobilov. Garáž sa nachádza v stavbe s dvomi nadzemnými podlažiami a podpivničením. Pri vjazde a výjazde do objektu je strážna služba.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá: 

Garážový box 94 je umiestnený na prízemí (1. nadzemné podlažie) stavby - Hromadná garáž.

Celková podlahová plocha boxu je 17,1 m2

 

Technické a konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Hromadná garáž G1, v ktorej sa nachádza predmet dražby, bola odovzdaná do užívania v roku 1993. Je vo výbornom technickom stave, vyžaduje len bežnú údržbu. Nosná konštrukcia Hromadnej garáže G1 je montovaná panelová na báze betónu. Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Stropy sú montované stropné panely. Strešná krytina je živičná. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov. 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznamenáva sa zákaz nakladania s majetkom na základe Uznesenia Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, na základe P – 2710/15.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 7.900,- EUR (slovom: sedemtisícdeväťsto EURO)
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 31/2017 zo dňa 30.10.2017, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Jánom Mikitom:
9.500,- EUR (slovom: deväťtisícpäťsto EURO)