Dražba nehnuteľností v obci Brežany v katastrálnom území Brežany

Katastrálne územie:
Brežany
Obec:
Brežany

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 540,00 13.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 908/2006
Typ dražobnej vyhlášky: EX 908/2006
Poradie dražby: 2
Exekútor: Peter Hodermarský
Ulica: Akademika Hronca č.3
Obec: Rožňava
PSČ: 04801
Dátum konania dražby: 13.08.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Akad. Hronca č.3, 04801Rožňava
Vlastník: Róbert Rečičár
Sídlo: Prešov. Martina Benku č. 1
Podiel: 1/2a1/16
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 04.07.2018
Znalecká hodnota: 540,00
Reálna hodnota: 540,00
Výška zábezpeky: 270,00
Číslo bankového účtu: SK9211110000006609800005, VS 9082006
Najnižšie podanie: 540,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK9211110000006609800005, VS 9082006
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: do 5 dní od schválenia príklepu súdom
Odovzdanie: bez závad
Dátum obhliadky: 03.08.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Brežany
Ďalšie informácie : Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadku. Ide o spoluvlastnícky podiel povinného v záhrade, ktorá je umiestnená v zastavanom území obce.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Prešov
     Obec : Brežany
     Kataster : Brežany
     Číslo listu vlastníctva: 5
   Parcela
     Parcelné číslo: 231
     Výmera: 491
     Druh: záhrada
     Popis: záhrada
   Stavba
     Supisné číslo: 0
     Pracelné číslo: 0
     Druh stavby: 0
     Popis stavby: 0
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: