Dražba nehnuteľností v obci Breznička v katastrálnom území Breznička

Katastrálne územie:
Breznička
Obec:
Breznička

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 3 109,- € 22.08.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Križo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: D. Ertla 5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1965
Obchodné meno správcu: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Hlavné námestie 13, 97901 Rimavská Sobota
Kotakt na správcu : 0905 731 345, judr.andrasiova@rsnet.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2K/27/2016 S1577
Spisová značka súdneho spisu : 2K/27/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01  Rimavská Sobota, správca úpadcu: Juraj Križo, nar. 21.08.1965, bytom D. Ertla 5, 960 01 Zvolen, konkurzné konanie vedené pred Okresným súdom Banská Bystrica pod sp. zn. 2K/27/2016 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu – zástupcu veriteľov, ktorým je Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, udeleným dňa 29.06.2018, vyhlasuje podľa  § 92 ods. 1 písm. d), ods. 6 ZKR 4. kolo dražby majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.

Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota

Miesto konania dražby: kancelária správcu Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota

Dátum konania dražby: 22.08.2018        

Čas otvorenia dražby: 09.00 hod.

Začiatok prezentácie účastníkov dražby je 30 minút pred otvorením dražby.

Účastníci dražby: Účastníkmi dražby môžu byť iba osoby spĺňajúce podmienky podľa § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Účastníci dražby pred začatím dražby dražobníkovi predložia:

  • doklad o zložení zábezpeky,
  • doklad totožnosti,
  • pri právnickej osobe výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac
  • v prípade zastúpenia splnomocnencom splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene splnomocniteľa na dražbe,
  • čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby podľa § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách,
  • číslo bankového účtu pre prípad neúspešnosti v dražbe.

Označenie predmetu dražby:

Nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu: Juraj Križo, nar. 21.08.1965, bytom D. Ertla 5, 960 01 Zvolen:

Pozemky:

Parc.číslo

Druh pozemku

Výmera v m2

Číslo LV

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

610/2

Trvalé trávne porasty, (Parcela registra "E")

464

140

Breznička

5/72

7,00

611/2

Trvalé trávne porasty, (Parcela registra "E")

19462

140

Breznička

5/72

270,00

612/1

Orná pôda, (Parcela registra "E")

54693

140

Breznička

5/72

1 418,00

612/5

Trvalé trávne porasty, (Parcela registra "E")

1254

140

Breznička

5/72

18,00

612/18

Orná pôda, (Parcela registra "E")

14342

140

Breznička

5/72

372,00

612/22

Orná pôda, (Parcela registra "E")

20

140

Breznička

5/72

1,00

612/23

Orná pôda, (Parcela registra "E")

196

140

Breznička

5/72

5,00

612/24

Trvalé trávne porasty, (Parcela registra "E")

154

140

Breznička

5/72

2,00

612/27

Orná pôda, (Parcela registra "E")

2036

140

Breznička

5/72

53,00

619/1

Orná pôda, (Parcela registra "E")

64681

140

Breznička

5/72

1 677,00

620

Orná pôda, (Parcela registra "E")

64683

140

Breznička

5/72

1 677,00

1464

Trvalé trávne porasty, (Parcely registra "C")

6106

407

Breznička

1/32

38,00

1487

Trvalé trávne porasty, (Parcely registra "C")

2991

407

Breznička

1/32

19,00

614/6

Trvalé trávne porasty, (Parcela registra "E")

10729

471

Breznička

1/32

67,00

614/12

Trvalé trávne porasty, (Parcela registra "E")

769

471

Breznička

1/32

5,00

614/13

Trvalé trávne porasty, (Parcela registra "E")

950

471

Breznička

1/32

6,00

986

Zastavané plochy a nádvoria, (Parcely registra "C")

113

420

Breznička

1/48

12,00

985

Záhrady, (parcely registra "C")

2463

385

Breznička

1/48

257,00

1520

Zastavané plochy a nádvoria, (Parcely registra "C")

724

410

Breznička

1/160

113,00

616/5

Orná pôda, (Parcela registra "E")

154

643

Breznička

1/32

1,00

Spolu:

 

 

 

 

 

    6 018,00

 

Stavby:

Súpisné číslo

Číslo LV

Na parc. č.

 

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota

103 hospodárska budova

420

Breznička

986

1/48

200,00 €

Opis predmetu dražby:

V skutočnosti sa jedná o pozemky a stavbu, ktoré sa nachádzajú všetky v k. ú. Breznička, obec Breznička, okres Poltár. Pozemky ako aj stavba sú v podielovom spoluvlastníctve úpadcu, o veľkosti podielu, ktorý je tam uvedený.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

LV č. 140: Ku všetkým vlastníkom je nájomný vzťah na pozemky parcelné číslo EKN 610/2, 611/2, 612/1, 612/5, 612/18, 612/22, 612/23, 612/24, 612/27, 619/1, 620.

LV č. 420:

1. Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.Ex 872/2013 z 10.5.2013 (EÚ Lučenec - JUDr.Jana Debnárová) - Z 646/2013, na podiel pod B14 v 1/48-ine na CKN p.č.986 a hospodársku budovu súp.č.103 na p.č.986 - zapísané do KN 15.05.2013 - 41/2013

2. Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.Ex 1998/2013-16 z 2.10.2013 (EÚ Lučenec - JUDr.Jana Debnárová) - Z 1556/2013, na podiel pod B14 v 1/48-ine na CKN p.č.986 a hospodársku budovu súp.č.103 na p.č.986 - zapísané do KN 08.10.2013 - 158/2013

3. Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.EX 577/2015-15 z 21.10.2015 - (EÚ LC JUDR. Jana Debnárová) - v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Zvolen, Ul. Š. Moyzesa 1369/52, 960 02 Zvolen - Z 1379/2015 na CKN p.č. 986 a hosp. budovu č.s. 103 na p.č. 986 - v podiele 1/48-ina - zapísané 23.10.2015 - 313/2015

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:

Cena predmetu dražby – pozemkov bola stanovená vlastným odhadom správcu v súlade s ust. § 77 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ako súpisová hodnota majetku.  Spoluvlastnícke podiely k nehnuteľnostiam sa speňažujú ako súbor nehnuteľností. Cena predmetu dražby spolu je 6 218,- €.

Najnižšie podanie:

3 109,- € (50 % zo súpisovej hodnoty majetku, s možnosťou opakovaného zníženia najnižšieho podania)

Minimálne prihodenie:

200,- €

Dražobná zábezpeka:

Výška: 622,- €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. ú. IBAN: SK14 1100 0000 0029 4702 3212,  BIC: TATRSKBX, VS: IČO alebo rodné číslo účastníka dražby, správa pre prijímateľa: zábezpeka, meno a priezvisko, resp. obchodné meno. Dražobná zábezpeka musí byť na vyššieuvedený účet pripísaná správcovi najneskôr do otvorenia dražby. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou  ani šekom.

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: v prípade bezhotovostného prevodu na účet výpis z účtu, z ktorého vyplýva úhrada zábezpeky alebo potvrdenie banky o vklade požadovanej zábezpeky na účet.

Vrátenie dražobnej zábezpeky: neúspešným účastníkom dražby do 5 pracovných dní od skončenia dražby prevodom na účet, z ktorého bola dražobná zábezpeka uhradená alebo na účet, ktorý dražobníkovi oznámi účastník dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. ú. IBAN: SK14 1100 0000 0029 4702 3212, BIC: TATRSKBX,VS: IČO alebo rodné číslo vydražiteľa, ihneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

Ohliadka predmetu dražby:

Ohliadka predmetu dražby sa uskutoční:

Dňa 06.08.2018 o 14.00 hod.

Dňa 13.08.2018 o 14.00 hod.

Záujemcovia o ohliadku sa prihlásia telefonicky najneskôr dva dni vopred pred stanoveným termínom ohliadky na tel. č. 0905 731 345.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Ak vydražiteľ uhradí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza naň vlastnícke právo k predmetu dražby dňom udelenia príklepu.

Dražobník po zaplatení ceny predmetu dražby zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení bez zbytočného dokladu príslušnému okresnému úradu. Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho práva  vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby, ktorú podpíše vydražiteľ a dražobník.  Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:

JUDr. Janka Antalová, Notársky úrad so sídlom Bélu Bartóka 16, 979 01 Rimavská Sobota

Poučenie v zmysle ust. § 21 ods. 2 až 6 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka ( § 23).

Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Rimavskej Sobote, dňa 06.07.2018

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca