Dražba nehnuteľností v obci Brezolupy v katastrálnom území Brezolupy

Katastrálne územie:
Brezolupy
Obec:
Brezolupy

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 18.789,53 02.10.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 514/2013
Typ dražobnej vyhlášky: EX 514/2013
Poradie dražby: 1
Exekútor: Bernard Janík
Ulica: Daniela Dlabača 2/978
Obec: Žilina
PSČ: 01001
Zastupujúci exekútor: Stanislava Hulmanová Janušová
Ulica: Vojtecha Tvrdého 783/4
Obec: Žilina
PSČ:
Dátum konania dražby: 02.10.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Daniela Dlabača 2/978, 01001Žilina
Vlastník: Kováč Dušan
Sídlo: K nemocnici 36/20, Bánovce nad Bebravou
Podiel: 1/2
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 22.08.2018
Znalecká hodnota: 18.789,53
Reálna hodnota: 18.789,53
Výška zábezpeky: 9.394,77
Číslo bankového účtu: SK7856000000000534245002, VS: 51413
Najnižšie podanie: 18.789,53
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK7856000000000534245002, VS: 51413
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Miesto obhliadky veci: na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru, v obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza
Ďalšie informácie : Obhliadka dražených nehnuteľnosti bude stanovená na základe predchádzajúceho dohovoru v obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Bánovce nad Bebravou
     Obec : Brezolupy
     Kataster : Brezolupy
     Číslo listu vlastníctva: 155
   Parcela
     Parcelné číslo: 42
     Výmera: 1370
     Druh: Záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 43
     Výmera: 554
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 67
     Pracelné číslo: 43
     Druh stavby: 10
     Popis stavby: Dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: