Dražba nehnuteľností v obci Brodzany v katastrálnom území Brodzany

Katastrálne územie:
Brodzany
Obec:
Brodzany

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 8.625,00 24.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 192/2012
Typ dražobnej vyhlášky: 192/2012
Poradie dražby: 1
Exekútor: Róbert Tutko
Ulica: Čučmianska dlhá 26
Obec: Rožňava
PSČ: 04801
Dátum konania dražby: 24.07.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Čučmianska dlhá 26, 04801Rožňava
Vlastník: Dragula Ladislav, nar.: 20.08.1962
Sídlo: Brodzany č. 249
Podiel: 10/24
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 13.06.2018
Znalecká hodnota: 8.625,00
Reálna hodnota: 0,00
Výška zábezpeky: 4.312,50
Číslo bankového účtu: SK1802000000000332345582, VS 1922012
Najnižšie podanie: 8.625,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK1802000000000332345582, VS 1922012
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 17.07.2018
Čas obhliadky: 11:00
Miesto obhliadky veci: Brodzany č. 249
Ďalšie informácie : Exekútorský úrad, tel. č. 058/733 1407
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Partizánske
     Obec : Brodzany
     Kataster : Brodzany
     Číslo listu vlastníctva: 263
   Parcela
     Parcelné číslo: 906/11
     Výmera: 533
     Druh: záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 906/22
     Výmera: 409
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 249
     Pracelné číslo: 906/22
     Druh stavby: rod.dom
     Popis stavby:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: