Dražba nehnuteľností v obci Bruty v katastrálnom území Bruty

Katastrálne územie:
Bruty
Obec:
Bruty

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 3.050,00 EUR 26.07.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Bogyó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bruty 173, 943 55 Bruty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1961
Obchodné meno správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Kotakt na správcu : 048/471 73 39, office@ssr.sk
Spisová značka správcovského spisu : 31K/15/2012
Spisová značka súdneho spisu : 31K/15/2012
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE zo dňa 20.06.2018

Sp. zn. 31K/15/2012

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 30.09.2015 (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje v zmysle ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoDD“) nasledovné Oznámenie o dražbe:

Označenie správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 088 833, sídlo príslušnej kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 578/S, značka správcu: S 1240, správca úpadcu Karol Bogyó, nar. 11.05.1961, bytom Bruty 173, 943 55 Bruty, Slovenská republika [úpadca podnikajúci pod obchodným menom Karol Bogyó BOTO-TRANS, s miestom podnikania 943 55 Bruty 173, IČO: 33 126 488 ukončil svoju podnikateľskú činnosť ku dňu 07.10.2014.]

Miesto konania dražby : Notársky úrad, JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Dátum konania dražby : 26.07.2018

Čas konania dražby: 10.00 hod. [prezentácia dražiteľov od 09.30 hod.]

Kolo dražby: Prvé

Predmet dražby:

Nehnuteľnosť evidovaná na Liste vlastníctva č. 548, okres: Nové Zámky, obec: Bruty, katastrálne územie: Bruty ako

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Parc. číslo        Výmera/m²                   Druh pozemku

232/1               412                                          Záhrady

Vlastník:          Karol Bogyó, nar. 11.05.1961, bytom Bruty 173, 943 55 Bruty

Spoluvlastnícky podiel: 1/1;

Časť nehnuteľností evidovaných na Liste vlastníctva č. 197, okres: Nové Zámky, obec: Bruty, katastrálne územie: Bruty ako

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Parc. číslo        Výmera/m²                   Druh pozemku

236/1               566                              Zastavané plochy a nádvoria

236/2               447                              Záhrady

Vlastník:          Karol Bogyó, nar. 11.05.1961, bytom Bruty 173, 943 55 Bruty

Spoluvlastnícky podiel: 1/1.

Predmetom dražby nie je stavba so s.č. 174 stojaca na parcele č. 236/1, dom evidovaná na Liste vlastníctva č. 197 k.ú. Bruty, nakoľko neexistuje, stavba je zbúraná a v danom mieste sa už nenachádza.

Opis predmetu dražby: Predmet dražby, t.j. pozemky sa nachádzajú v obci Bruty, okres Nové Zámky, v stredovej obytnej časti obce, ktorá má asi 690 obyvateľov a leží severne od mesta Štúrovo vo vzdialenosti cca 20 km. V danom mieste je prevažne individuálna bytová výstavba, ale aj základná občianska vybavenosť charakteru obchodov a služieb primeraná veľkosti obce, pozemky sú prístupné po uličnej cestnej komunikácii.

Opis stavu predmetu dražby: V súčasnom období nie je predmet dražby využívaný.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

Na predmete dražby zapísanom na LV č. 548 pre k.ú. Bruty podľa časti „C“ Listu vlastníctva „ŤARCHY“ viaznu nasledovné ťarchy:

 • Exekútorský úrad JUDr. Ján Hesoun Nové Zámky vydáva exekučný príkaz podľa EX 74/2007 zo dňa 7.4.2010 na vymoženie pohľ.v prospech oprávneného Horváth Július na nehn.232/1 na podiel 1/1 vo vlastníctve Bogyo Karol zriadením exekučného záložného práva P1 1244/10;
 • Exekútorský úrad JUDr. Ján Hesoun Nové Zámky vydáva exekučný príkaz podľa EX 74/2007 zo dňa 21.10.2010 na vymoženie pohľ. v prospech oprávneného Horváth Július na par.reg.C-KN 232/1 na podiel 1/1 vo vlastníctve Bogyó Karol zriadením exekučného záložného práva P1 3954/10;
 • Exekútorský úrad Veľký Krtíš, súdny exekútor JUDr. Iveta Tóthová, vydáva Exekučný príkaz EX 526/2011-58 zo dňa 7.3.2012 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: parc.č. 232/1, v prospech oprávneného VINICA a.s., IČO: 36024767, Cesta slobody 771, Vinica - Z 1741/2012;
 • Exekútorský úrad JUDr. Ján Hesoun Nové Zámky vydáva exekučný príkaz podľa EX 107/2012 zo dňa 30.7.2012 na vymoženie pohľ. v prospech oprávneného Pôdohospodárska platobná agentúra na nehn.232/1 zriadením exekučného záložného práva.

Na predmete dražby zapísanom na LV č. 197 pre k.ú. Bruty podľa časti „C“ Listu vlastníctva „ŤARCHY“ viaznu nasledovné ťarchy:

 • OBEC FARNÁ VYDÁVA ROZHODNUTIE O URČENÍ ZÁLOŽ.PRÁVA NA ZABEZPEČENIE POHĽ. NA NEHN. 236/1,236/2 PODĽA Č.J.12/01-DM ZO DŇA 23.2.2001 Z 950/01;
 • Exekútorský úrad JUDr. Jozefa Ivančíka vydáva exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 191/2001-25 zo dňa 11.4.2007 v prospech oprávneného: Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 697 270 na parc.č. 236/1, 236/2, rodinný dom so súp.č. 174 na parc.č. 236/1 na spoluvlastnícky podiel 1/1 vlastníka: Bogyo Karol r. Bogyo, P1 595/07 - vz. 27/07;
 • Exekútorský úrad JUDr.Peter Juhász Trnava vydáva exekučný príkaz podľa EX 1163/09 zo dňa 13.10.2009 na vymoženie pohľ.v prospech oprávneného Home Credit Slovakia a.s.(36234176) na nehn.236/1,236/2 a stavbu na par.236/1 sč.174 na podiel 1/1 vo vlastníctve Bogyo Karol zriadením exekučného záložného práva P1 2119/09;
 • Exekútorský úrad JUDr.Ján Hesoun Nové Zámky vydáva exekučný príkaz podľa EX 74/2007 zo dňa 7.4.2010 na vymoženie pohľ.v prospech oprávneného Horváth Július na nehn.236/1,236/2 a stavbu na par.236/1 sč.174 na podiel 1/1 vo vlastníctve Bogyo Karol zriadením exekučného záložného práva P1 1244/10;
 • Exekútorský úrad JUDr.Ján Hesoun Nové Zámky vydáva exekučný príkaz podľa EX 74/2007 zo dňa 21.10.2010 na vymoženie pohľ.v prospech oprávneného Horváth Július na par.reg.C-KN 236/1,236/2 a stavbu na par.236/1 sč.174 na podiel 1/1 vo vlastníctve Bogyó Karol zriadením exekučného záložného práva P1 3954/10;
 • Exekútorský úrad Mgr. Erik Tóth Nitra vydáva exekučný príkaz podľa EX 1092/11-24 zo dňa 13.3.2012 na vymoženie pohľ.v prospech oprávneného Generali Slovensko poisťovňa, a.s.na nehn.236/1,236/2 a stavbu na par.236/1 sč.174 zriadením exekučného záložného práva Z 1707/12;
 • Exekútorský úrad Veľký Krtíš, súdny exekútor JUDr. Iveta Tóthová, vydáva Exekučný príkaz EX 526/2011-58 zo dňa 7.3.2012 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parc.č. 236/1, 236/2 a stavba domu so súp.č. 174 na parc.č. 236/1, v prospech oprávneného VINICA a.s., IČO: 36024767, Cesta slobody 771, Vinica - Z 1741/2012;
 • Exekútorský úrad JUDr.Ján Hesoun Nové Zámky vydáva exekučný príkaz podľa EX 107/2012 zo dňa 30.7.2012 na vymoženie pohľ.v prospech oprávneného Pôdohospodárska platobná agentúra na nehn.236/1,236/2 a stavbu na par.236/1 sč.174 zriadením exekučného záložného práva Z 5098/12.

Podľa ust. § 93 ods. 2 ZKR: „Speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem záložného práva zriadeného správcom po vyhlásení konkurzu na základe záväzného pokynu príslušného orgánu a okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.“

Podľa ust. § 48 veta prvá ZKR: „Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa vyhlásením konkurzu zastavujú.“

Spoločná dražba:         Nie

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby: Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa Znaleckého posudku č. 11/2013, ktorý vypracovala znalecká organizácia B C S R Experts s.r.o. so sídlom Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 461 477. Príslušný orgán v konkurze vedenom na majetok úpadcu, veriteľský výbor, správcovi určil, aby správca pri stanovení hodnoty predmetu dražby vychádzal zo Znaleckého posudku č. 11/2013. Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 04.06.2018 bola publikovaná v Obchodnom vestníku č. 115/2018 zo dňa 15.06.2018.

Cena zistená znalcom:      3.049,50  EUR

Najnižšie podanie:              3.050,00 EUR

Minimálne prihodenie:         100,00 EUR

Dražobná zábezpeka:           300,00 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet vedený pre konkurznú vec 31K/15/2012; V hotovosti do pokladne správcu;

Upozornenie: Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: IBAN: SK07 1100 0000 0029 2988 0528 s poznámkou: Zábezpeka-Bruty.

Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky: V deň konania dražby na adrese sídla notára JUDr. Zory Belkovej, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica k rukám správcu.

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Do otvorenia dražby.

Vrátenie  dražobnej zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti v deň dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne správcu alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet SK07 1100 0000 0029 2988 0528 vedený v Tatra banke, a.s. a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Lehotu na zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením nie je možné predĺžiť.

Obhliadka predmetu dražby: 02.07.2018 o 10.30 hod. Predmet dražby je prístupný z cestnej komunikácie.

Miesto obhliadky: V mieste Predmetu dražby /viď opis predmetu dražby/

Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky prostredníctvom emailovej žiadosti na elektronickú adresu správcu: office@ssr.sk alebo telefonicky na číslo: + 421 48 471 73 39.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Správca vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá správca vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčenia odpisu notárskej zápisnice.

Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá správca bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Správca je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a správca. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo správca alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

Poučenie v zmysle ust. § 21 ods. 2 až 6 ZoDD:

(ods.2) „V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).“

(ods.3) „Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.“

(ods.4) „Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.“

(ods.5) „Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.“

(ods.6) „Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.“

(ods. 7) „O neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods. 5. Oznámenie o neplatnosti dražby dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu najmenej 30 dní spôsobom v mieste obvyklým. Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, dražobník tam uverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby. Ak sa oznámenie o dražbe zverejnilo v Obchodnom vestníku podľa § 17 ods. 3, dražobník v ňom bez zbytočného odkladu zverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby.“

Notár osvedčujúci priebeh dražby: JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica