Dražba nehnuteľností v obci Bruty v katastrálnom území Bruty

Katastrálne územie:
Bruty
Obec:
Bruty

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 3.050,00 EUR 26.07.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Bogyó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bruty 173, 943 55 Bruty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1961
Obchodné meno správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Kotakt na správcu : 048/471 73 39, office@ssr.sk
Spisová značka správcovského spisu : 31K/15/2012 S1240
Spisová značka súdneho spisu : 31K/15/2012
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE o výsledku dražby zo dňa 26.07.2018

Sp. zn. 31K/15/2012

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 30.09.2015 (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje v zmysle ust. § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoDD“) nasledovné Oznámenie o výsledku dražby:

Označenie správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 088 833, sídlo príslušnej kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 578/S, značka správcu: S 1240, správca úpadcu Karol Bogyó, nar. 11.05.1961, bytom Bruty 173, 943 55 Bruty, Slovenská republika [úpadca podnikajúci pod obchodným menom Karol Bogyó BOTO-TRANS, s miestom podnikania 943 55 Bruty 173, IČO: 33 126 488 ukončil svoju podnikateľskú činnosť ku dňu 07.10.2014.]

Miesto konania dražby : Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Dátum konania dražby: 26.07.2018

Čas konania dražby: 10.00 hod.

Kolo dražby: Prvé

Predmet dražby:

Nehnuteľnosť evidovaná na Liste vlastníctva č. 548, okres: Nové Zámky, obec: Bruty, katastrálne územie: Bruty ako PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape parcela číslo 232/1 o výmere 412 m², Záhrady [Vlastník: Karol Bogyó, nar. 11.05.1961, bytom Bruty 173, 943 55 Bruty; Spoluvlastnícky podiel: 1/1];

Časť nehnuteľností evidovaných na Liste vlastníctva č. 197, okres: Nové Zámky, obec: Bruty, katastrálne územie: Bruty ako PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape (i) Parcela číslo 236/1 o výmere 566 m²; Zastavané plochy a nádvoria; (ii) Parcela číslo 236/2 o výmere 447 m²; Záhrady [Vlastník: Karol Bogyó, nar. 11.05.1961, bytom Bruty 173, 943 55 Bruty; Spoluvlastnícky podiel: 1/1]

Predmetom dražby nebola stavba so s.č. 174 stojaca na parcele č. 236/1, dom evidovaná na Liste vlastníctva č. 197 k.ú. Bruty, nakoľko neexistuje, stavba je zbúraná a v danom mieste sa už nenachádza.

Opis predmetu dražby: Predmet dražby, t.j. pozemky sa nachádzajú v obci Bruty, okres Nové Zámky, v stredovej obytnej časti obce, ktorá má asi 690 obyvateľov a leží severne od mesta Štúrovo vo vzdialenosti cca 20 km. V danom mieste je prevažne individuálna bytová výstavba, ale aj základná občianska vybavenosť charakteru obchodov a služieb primeraná veľkosti obce, pozemky sú prístupné po uličnej cestnej komunikácii.

Opis stavu predmetu dražby: V súčasnom období nie je predmet dražby využívaný.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

Na predmete dražby zapísanom na LV č. 548 pre k.ú. Bruty podľa časti „C“ Listu vlastníctva „ŤARCHY“ viaznu nasledovné ťarchy:

 • Exekútorský úrad JUDr. Ján Hesoun Nové Zámky vydáva exekučný príkaz podľa EX 74/2007 zo dňa 7.4.2010 na vymoženie pohľ.v prospech oprávneného Horváth Július na nehn.232/1 na podiel 1/1 vo vlastníctve Bogyo Karol zriadením exekučného záložného práva P1 1244/10;
 • Exekútorský úrad JUDr. Ján Hesoun Nové Zámky vydáva exekučný príkaz podľa EX 74/2007 zo dňa 21.10.2010 na vymoženie pohľ. v prospech oprávneného Horváth Július na par.reg.C-KN 232/1 na podiel 1/1 vo vlastníctve Bogyó Karol zriadením exekučného záložného práva P1 3954/10;
 • Exekútorský úrad Veľký Krtíš, súdny exekútor JUDr. Iveta Tóthová, vydáva Exekučný príkaz EX 526/2011-58 zo dňa 7.3.2012 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: parc.č. 232/1, v prospech oprávneného VINICA a.s., IČO: 36024767, Cesta slobody 771, Vinica - Z 1741/2012;
 • Exekútorský úrad JUDr. Ján Hesoun Nové Zámky vydáva exekučný príkaz podľa EX 107/2012 zo dňa 30.7.2012 na vymoženie pohľ. v prospech oprávneného Pôdohospodárska platobná agentúra na nehn.232/1 zriadením exekučného záložného práva.
   

Na predmete dražby zapísanom na LV č. 197 pre k.ú. Bruty podľa časti „C“ Listu vlastníctva „ŤARCHY“ viaznu nasledovné ťarchy:

 • OBEC FARNÁ VYDÁVA ROZHODNUTIE O URČENÍ ZÁLOŽ.PRÁVA NA ZABEZPEČENIE POHĽ. NA NEHN. 236/1,236/2 PODĽA Č.J.12/01-DM ZO DŇA 23.2.2001 Z 950/01;
 • Exekútorský úrad JUDr. Jozefa Ivančíka vydáva exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 191/2001-25 zo dňa 11.4.2007 v prospech oprávneného: Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 697 270 na parc.č. 236/1, 236/2, rodinný dom so súp.č. 174 na parc.č. 236/1 na spoluvlastnícky podiel 1/1 vlastníka: Bogyo Karol r. Bogyo, P1 595/07 - vz. 27/07;
 • Exekútorský úrad JUDr.Peter Juhász Trnava vydáva exekučný príkaz podľa EX 1163/09 zo dňa 13.10.2009 na vymoženie pohľ.v prospech oprávneného Home Credit Slovakia a.s.(36234176) na nehn.236/1,236/2 a stavbu na par.236/1 sč.174 na podiel 1/1 vo vlastníctve Bogyo Karol zriadením exekučného záložného práva P1 2119/09;
 • Exekútorský úrad JUDr.Ján Hesoun Nové Zámky vydáva exekučný príkaz podľa EX 74/2007 zo dňa 7.4.2010 na vymoženie pohľ.v prospech oprávneného Horváth Július na nehn.236/1,236/2 a stavbu na par.236/1 sč.174 na podiel 1/1 vo vlastníctve Bogyo Karol zriadením exekučného záložného práva P1 1244/10;
 • Exekútorský úrad JUDr.Ján Hesoun Nové Zámky vydáva exekučný príkaz podľa EX 74/2007 zo dňa 21.10.2010 na vymoženie pohľ.v prospech oprávneného Horváth Július na par.reg.C-KN 236/1,236/2 a stavbu na par.236/1 sč.174 na podiel 1/1 vo vlastníctve Bogyó Karol zriadením exekučného záložného práva P1 3954/10;
 • Exekútorský úrad Mgr. Erik Tóth Nitra vydáva exekučný príkaz podľa EX 1092/11-24 zo dňa 13.3.2012 na vymoženie pohľ.v prospech oprávneného Generali Slovensko poisťovňa, a.s.na nehn.236/1,236/2 a stavbu na par.236/1 sč.174 zriadením exekučného záložného práva Z 1707/12;
 • Exekútorský úrad Veľký Krtíš, súdny exekútor JUDr. Iveta Tóthová, vydáva Exekučný príkaz EX 526/2011-58 zo dňa 7.3.2012 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parc.č. 236/1, 236/2 a stavba domu so súp.č. 174 na parc.č. 236/1, v prospech oprávneného VINICA a.s., IČO: 36024767, Cesta slobody 771, Vinica - Z 1741/2012;
 • Exekútorský úrad JUDr.Ján Hesoun Nové Zámky vydáva exekučný príkaz podľa EX 107/2012 zo dňa 30.7.2012 na vymoženie pohľ.v prospech oprávneného Pôdohospodárska platobná agentúra na nehn.236/1,236/2 a stavbu na par.236/1 sč.174 zriadením exekučného záložného práva Z 5098/12.

Podľa ust. § 93 ods. 2 ZKR: „Speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem záložného práva zriadeného správcom po vyhlásení konkurzu na základe záväzného pokynu príslušného orgánu a okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.“

Podľa ust. § 48 veta prvá ZKR: „Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa vyhlásením konkurzu zastavujú.“

Cena zistená znalcom:  3.049,50 EUR.

Cena dosiahnutá vydražením:  1.525,00 EUR

Najnižšie podanie  3.050,00 EUR