Dražba nehnuteľností v obci Budča v katastrálnom území Budča

Katastrálne územie:
Budča
Obec:
Budča

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 16.07.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 210/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Dixon resort **** CONGRESS HOTEL & AQUALAND, miestnosť "Zelený salónik", Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 16. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:20 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmet dražby sa nachádza v okrese Zvolen, obec Budča, katastrálne územie Budča,  evidovaný Okresným úradom Zvolen – katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1736.

 

Pozemky parcely registra „C“:

parc. č.1165/9 o výmere 28 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

parc. č.1165/13 o výmere 87531 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

parc. č.1165/14 o výmere 1320 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

parc. č.1181 o výmere 82 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

parc. č.1184 o výmere 1302 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

parc. č.1200 o výmere 602 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

 

súpisné číslo: 650, na parcele č. 1168, popis stavby: Čerpacia stanica

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 650 nie je evidovaný na liste vlastníctva


• súpisné číslo: 663, na parcele č. 1181, popis stavby: Úpravňa vody

 

• súpisné číslo: 666, na parcele č. 1184, popis stavby: Pavilón prasníc

 

Uvádzame, že existuje nesúlad medzi skutkovým stavom v súčasnosti existujúcich stavieb a stavom zapísaným v katastri nehnuteľností na LV č.1736 vedenom Okresným úradom Zvolen – katastrálny odbor, okres Zvolen, obec Budča, k. ú. Budča, a nie je na LV č.1736 vymazaná stavba, ktorá bola odstránená a v súčasnosti už neexistuje, a to:

• súpisné číslo: 666, na parcele č. 1184, druh stavby: Pavilón prasníc

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1.
 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.

Predmet dražby sa nachádza v okrese Zvolen, obec Budča, katastrálne územie Budča,  evidovaný Okresným úradom Zvolen – katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1736.

 

Pozemky parcely registra „C“:

parc. č.1165/9 o výmere 28 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

parc. č.1165/13 o výmere 87531 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

parc. č.1165/14 o výmere 1320 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

parc. č.1181 o výmere 82 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

parc. č.1184 o výmere 1302 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

parc. č.1200 o výmere 602 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

 

súpisné číslo: 650, na parcele č. 1168, popis stavby: Čerpacia stanica

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 650 nie je evidovaný na liste vlastníctva


• súpisné číslo: 663, na parcele č. 1181, popis stavby: Úpravňa vody

 

• súpisné číslo: 666, na parcele č. 1184, popis stavby: Pavilón prasníc

 

Uvádzame, že existuje nesúlad medzi skutkovým stavom v súčasnosti existujúcich stavieb a stavom zapísaným v katastri nehnuteľností na LV č.1736 vedenom Okresným úradom Zvolen – katastrálny odbor, okres Zvolen, obec Budča, k. ú. Budča, a nie je na LV č.1736 vymazaná stavba, ktorá bola odstránená a v súčasnosti už neexistuje, a to:

• súpisné číslo: 666, na parcele č. 1184, druh stavby: Pavilón prasníc

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1.
 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Úpravňa vody  súp. č. 663  a nachádza mimo zastavaného územia obce  Budča na parc. č. 1181.

Budova je poškodená, nevyužívaná.

Základy sú betónové s vodorovnou  izoláciou, zvislé nosné konštrukcie1. PP sú monolitické, betónové, 1. NP  sú murované hr. 30-40 cm.  Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú  v 1. PP betónové, v 1. NP sú železobetónové. Strecha je plochá,  krytina je z pozinkovaného plechu.  Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka je hladká,  Vnútorné omietky sú hladké. Dvere sú oceľové,  okná sú drevené aj oceľové.  Podlahy sú v 1. PP z cementového poteru, v 1. NP sú keramické dlažby. Vráta sú oceľové. Objekt je napojený na rozvod vody, elektriky, v čase ohodnotenia odpojené od dodávateľa.

 

Čerpacia stanica súp. č. 650 sa nachádza mimo zastavaného územia obce  Budča na parc. č. 1168.

Budova je poškodená, nevyužívaná.

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. zvislé nosné konštrukcie sú murované hr. 15-30 cm. Stropy sú železobetónové. Strecha je pultov krytina je z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka je brizolitová. Vnútorné omietky sú hladké. Dvere sú drevené, zasklené, okná jednoduché, drevené. Podlahy sú dlaždice. Objekt je napojený na rozvod vody, kanalizácie, elektriky, v čase ohodnotenia odpojené od dodávateľa.

Stavba pavilónu prasníc č.súp. 666 na parc.č.1184 evidovaná v popisných a geodetických údajoch katastra, bola odstránená.

 

Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce v k. ú. Budča.  Pozemky nie sú využívané, nie sú napojené na inžinierske siete. Pozemky sú rovinaté. Pozemky sú podľa územného plánu obce Budča určené na výstavbu objektov pre priemyselnú výrobu. Prístup je od spevnených miestnych komunikácií. V blízkosti je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo zo záložnej zmluvy na nehn. KN-C parc.č. 1165/9, 1165/13, 1165/14, 1181, 1184, 1200 a stavby čerpacia stanica súp.č. 650 na KN-C parc.č.1168, úpravňa vody súp.č.663 na KN-C parc.č.1181 a pavilón prasníc súp.č. 666 na KN-C parc.č.1184 v prospech Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, Bratislava, V 1471/08 z 05.05.2008 - 68/08.

Záložné právo k nehnuteľnostiam pozemky C KN parc.č. 1165/9, 1165/13, 1165/14, 1181, 1184, 1200, stavba so súpisným číslom 650 na pozemku C KN parc.č. 1168, stavba so súpisným číslom 663 na pozemku C KN parc.č. 1181, stavba so súpisným číslom 666 na pozemku C KN parc.č. 1184 v podiele 1/1 v prospech Ing. Marián Rampáček, dátum narodenia 23.04.1960, Slnečnicová 20, Malá Ida, V 3496/12 z 11.01.2013 - 29/13

Rozhodnutie Obce Budča č.j. A/1346/2013 o určení záložného práva na nehnuteľnosti daňového dlžníka na zabezpečenie daňových pohľadávaok. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez písomného súhlasu správcu dane. Rozhodnutie právoplatné dňa 2.9.2013, Z 2994/13 zapísané dňa 10.10.2013 - 375/13.

Rozhodnutie Daňového úradu Prešov, Hviezdoslavova 7 č. 9700502/5/831297/2014/Adzi o zriadení záložného práva na nehn. zapísané v časti A-LV na zabezpečenie daňového nedoplatku. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane, rozhodnutie právoplatné dňa 9.4.2014, Z 1392/14 - 141/14.

Rozhodnutie Obce Budča č.j. A/1194/2015 o určení záložného práva na zabezpečenie daňových nedoplatkov na nehn. daňového dlžníka zapísané v časti A-LV. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. Rozhodnutie vykonateľné dňa 13.7.2015, právoplatné dňa 29.7.2015, Z 2019/15 zapísané dňa
3.8.2015 - 852/15.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,-EUR
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Martin Hatara
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva x
b) Orientačné/súpisné číslo x
c) Názov obce x d) PSČ x
e) Štát x
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 12345789
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 105/2018, ktorý vypracoval znalec Ing. Juraj Sedláček, znalec v odbore Vodohospodárske stavby, Projektovanie v stavebníctve a Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znlaca 913057.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 29.05.2018.