Dražba nehnuteľností v obci Bušince v katastrálnom území Bušince

Katastrálne územie:
Bušince
Obec:
Bušince

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 22875 26.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 110a-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bajkalská
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 829 48
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31335004
C. Miesto konania dražby Euromotel, ul. Čerenčianská 1712, 979 01 Rimavská Sobota, salónik na prízemí
D. Dátum konania dražby 26. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

79

Veľký Krtíš

Bušince

Veľký Krtíš

Bušince

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

471

Zastavané plochy a nádvoria

175

472/1

Zastavané plochy a nádvoria

394

472/2

Zastavané plochy a nádvoria

29

473

Záhrady

523

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

173

471

Rodinný dom

173

472/2

Samostatne stojaca garáž

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 173  na parcele C KN č. 471 je situovaný ako samostatne stojaci rodinný dom v širšom centre obce Bušince, katastrálne územie Bušince, okres Veľký Krtíš.

Dispozičné riešenie:

Jedná sa o jednopodlažný dom postavený v roku 1965, podľa potvrdenia Obce Bušince. V roku 2009 boli na dome zhotovené rozsiahle rekonštrukčné práce. Dispozícia I. n.p.: vstup, 4 x izba, 2 x kuchyňa, kúpeľňa, špajza, kotolňa, sklad, wc a zimná záhrada

Technické riešenie:

Základy - kamenné - s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov (nepálená tehla - váľok) v skladobnej hrúbke do 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - kontaktný zatepľovací systém z dvoch strán; z dvoch strán  - špárované murivo. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - samostatnej sprchy;  - WC min. do výšky 1 m;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková);  - odsávač pár;  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľní - umývadlo;  - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové;  - ostatné; záchod - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové  a kameninové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

Garáž súp. č. 173

Nachádza sa vo dvore domu na parc. č. 472/2.

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre. Strecha - krytina na plochých strechách - plechová pozinkovaná. Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistkové automaty

Drevený prístrešok na parc. č. 472/1

Umiestnený je vo dvore domu na parc. č. 472/1

Dispozičné riešenie:

 -prístrešok pre auto

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže. Zvislé nosné konštrukcie - iba stĺpiky (drevené, kovové) alebo murované piliere. Strecha - krov - väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná. Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou. Úpravy vnútorných povrchov - nátery

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 173  na parcele C KN č. 471 je situovaný ako samostatne stojaci rodinný dom v širšom centre obce Bušince, katastrálne územie Bušince, okres Veľký Krtíš.

Dispozičné riešenie:

Jedná sa o jednopodlažný dom postavený v roku 1965, podľa potvrdenia Obce Bušince. V roku 2009 boli na dome zhotovené rozsiahle rekonštrukčné práce. Dispozícia I. n.p.: vstup, 4 x izba, 2 x kuchyňa, kúpeľňa, špajza, kotolňa, sklad, wc a zimná záhrada

Technické riešenie:

Základy - kamenné - s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov (nepálená tehla - váľok) v skladobnej hrúbke do 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - kontaktný zatepľovací systém z dvoch strán; z dvoch strán  - špárované murivo. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - samostatnej sprchy;  - WC min. do výšky 1 m;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková);  - odsávač pár;  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľní - umývadlo;  - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové;  - ostatné; záchod - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové  a kameninové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

Garáž súp. č. 173

Nachádza sa vo dvore domu na parc. č. 472/2.

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre. Strecha - krytina na plochých strechách - plechová pozinkovaná. Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistkové automaty

Drevený prístrešok na parc. č. 472/1

Umiestnený je vo dvore domu na parc. č. 472/1

Dispozičné riešenie:

 -prístrešok pre auto

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže. Zvislé nosné konštrukcie - iba stĺpiky (drevené, kovové) alebo murované piliere. Strecha - krov - väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná. Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou. Úpravy vnútorných povrchov - nátery

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne a.s.,Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO : 31 335 004 zriadené zmluvou zo dňa 20.9.2013 - V 1499/13 zo dňa 18.10.2013 - 163/2013


Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 241/2017
Meno znalca: Ing. Dionýz Dobos
Dátum vyhotovenia: 13.12.2017
Všeobecná cena odhadu: 30 500,00 €

K. Najnižšie podanie 22875
L. Minimálne prihodenie 300
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 08.06.2018 12:30 Obhliadka 2: 19.06.2018 12:30
Miesto obhliadky Madáchova 173/2, 991 22, Bušince
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911876895.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Gerbery
d) sídlo Mnoheľova 830/17, 058 01 Poprad