Dražba nehnuteľností v obci Bušince v katastrálnom území Bušince

Katastrálne územie:
Bušince
Obec:
Bušince

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 26.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 26/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Euromotel, ul. Čerenčianská 1712, 979 01 Rimavská Sobota, salónik na prízemí
D. Dátum konania dražby 26. 06. 2018
E. Čas konania dražby 12:30 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

761

Veľký Krtíš

Bušince

Veľký Krtíš

Bušince

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 92/780 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

380

719

Bytový dom

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

5

1. p.

Bušince 380, vchod: 1

68,24

H. Opis predmetu dražby

Popis bytového domu:

Bytový dom súp. číslo 380 situovaný na parcele č. 719  na ul. Februárového víťazstva  v širšom centre obce Bušince. Jedná sa o  3. podlažný bytový dom s tromi nadzemnými podlažiami, 1. nadzemné podlažie je technické, obytné, 2. a 3. nadzemné podlažie je obytné. Je to montovaný netypový bytový dom postavený v roku 1981 s jedným vchodom. Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé a vodorovné  nosné konštrukcie tvoria plošné paneli. Strecha plochá pokrytá živičnou krytinou, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné montované, schodisko oceľové montované, nášľapná vrstva z pvc. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných priestoroch  cementový poter. Vonkajšia úprava povrchov stien bytového domu je omietka na báze plastu. Dom je napojený na všetky inžinierske siete okrem plynu, kanalizácia do žumpy. Byt č. 5 sa nachádza na 2. nadzemnom podlaží v krajnej časti bytového  domu.

Bytový dom bol skolaudovaný v roku 1981. Vek bytového domu 2018 - 1981 = 37 rokov.

Bytový dom je v pôvodnom stave. Na bytovom dome sú zanedbané udržiavacie práce, vyžaduje rekonštrukciu.

Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Popis bytu:

Byt č. 5 pozostáva z troch obytných miestností a  príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí chodba, kuchyňa, kúpelňa, WC,  loggia  a v 1. nadzemnom podlaží  miestnosť č. 3 - skladovací priestor (pivnica). Byt je po čiastočnej rekonštrukcii.

Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú prípojku. Rozvody teplej a studenej vody z oceľového potrubia, zdroj tepelj vody elektrický bojler. Vykurovanie lokálne, elektrickými ohrievačmi. Elektroinštalácia svetelná na poistkové automaty. Okná plastové dvojité, vybavené pvc žalúziami.  Dvere plné hladké  alebo zasklené, vchodové bezpečnostné. Vnútorné úpravy povrchov  stien  hladká omietka. Podlahu v obytných miestnostiach tvorí plávajúca podlaha a pvc,  v ostatných miestnostiach pvc a keramická dlažba. Kúpeľňa  vybavená oceľovou smaltovanou vaňou, keramickým umývadlom s batériou, samostatné wc vybavené WC misou combi. Kuchyňa vybavená kuchynskou linkou  vyrobená z materiálu na báze dreva,  dresom s  batériou, elektrickým sporákom.  Bytové jadro montované z umakartu.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Popis bytového domu:

Bytový dom súp. číslo 380 situovaný na parcele č. 719  na ul. Februárového víťazstva  v širšom centre obce Bušince. Jedná sa o  3. podlažný bytový dom s tromi nadzemnými podlažiami, 1. nadzemné podlažie je technické, obytné, 2. a 3. nadzemné podlažie je obytné. Je to montovaný netypový bytový dom postavený v roku 1981 s jedným vchodom. Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé a vodorovné  nosné konštrukcie tvoria plošné paneli. Strecha plochá pokrytá živičnou krytinou, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné montované, schodisko oceľové montované, nášľapná vrstva z pvc. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných priestoroch  cementový poter. Vonkajšia úprava povrchov stien bytového domu je omietka na báze plastu. Dom je napojený na všetky inžinierske siete okrem plynu, kanalizácia do žumpy. Byt č. 5 sa nachádza na 2. nadzemnom podlaží v krajnej časti bytového  domu.

Bytový dom bol skolaudovaný v roku 1981. Vek bytového domu 2018 - 1981 = 37 rokov.

Bytový dom je v pôvodnom stave. Na bytovom dome sú zanedbané udržiavacie práce, vyžaduje rekonštrukciu.

Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Popis bytu:

Byt č. 5 pozostáva z troch obytných miestností a  príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí chodba, kuchyňa, kúpelňa, WC,  loggia  a v 1. nadzemnom podlaží  miestnosť č. 3 - skladovací priestor (pivnica). Byt je po čiastočnej rekonštrukcii.

Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú prípojku. Rozvody teplej a studenej vody z oceľového potrubia, zdroj tepelj vody elektrický bojler. Vykurovanie lokálne, elektrickými ohrievačmi. Elektroinštalácia svetelná na poistkové automaty. Okná plastové dvojité, vybavené pvc žalúziami.  Dvere plné hladké  alebo zasklené, vchodové bezpečnostné. Vnútorné úpravy povrchov  stien  hladká omietka. Podlahu v obytných miestnostiach tvorí plávajúca podlaha a pvc,  v ostatných miestnostiach pvc a keramická dlažba. Kúpeľňa  vybavená oceľovou smaltovanou vaňou, keramickým umývadlom s batériou, samostatné wc vybavené WC misou combi. Kuchyňa vybavená kuchynskou linkou  vyrobená z materiálu na báze dreva,  dresom s  batériou, elektrickým sporákom.  Bytové jadro montované z umakartu.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Zákonné záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č. súp. 380 Vecné bremeno v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome č. súp. 380 spočívajúce v práve užívania stavby, v práve vstupu a prechodu k parc. č. 719
- Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava, IČO: 00151653 na byt č. 5 na 1. poschodí vchod 1 v zmysle listiny zo dňa 8.6.2005 - V 651/2005 - VZ 60/05

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Stanislav Hric
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bielidla
b) Orientačné/súpisné číslo 902/16
c) Názov obce Spišské Podhradie d) PSČ 053 04
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 18.07.1983
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 32/2018
Meno znalca: Ing. Marián Novotný
Dátum vyhotovenia: 13.03.2018
Všeobecná cena odhadu: 8 600,00 €