Dražba nehnuteľností v obci Bystrička v katastrálnom území Bystrička

Katastrálne územie:
Bystrička
Obec:
Bystrička

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 117.000,- EUR 27.09.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 086/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Československá obchodná banka, a.s
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Žižkova
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 36854140
C. Miesto konania dražby Salónik Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
D. Dátum konania dražby 27. 09. 2018
E. Čas konania dražby 11:45 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Martin, obec: Bystrička, katastrálne územie: Bystrička, zapísané v evidencii Okresného úradu Martin, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1139, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 455 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 674/14 o výmere 149 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 674/6 o výmere 168 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 674/14 o výmere 149 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“).
H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 455 postavený na pozemku parc. č. 674/14, katastrálne územie Bystrička

Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom s jedným podzemným a jedným nadzemným podlažím so sedlovou strechou. Nachádza sa v zastavanom území obce, v mierne južnom svahu. Prístup k domu je zabezpečený z miestnej spevnenej komunikácie. Dom bol daný do užívania v roku 1997. Obec Bystrička je vzdialená od okresného mesta Martin cca 4 km. Nachádza sa tu základná občianska vybavenosť.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. PP: sklad, špajza, 2 kotolne, chodba, 3 izby a lodžia.

Zastavaná plocha 1.PP je 156,11 m2.

 

1. NP: zádverie, garáž, kúpeľňa, WC, kuchyňa s obývačkou a 2 izby.

Zastavaná plocha 1. NP je 156,11 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Osadenie predmetu dražby do terénu je v priemernej hĺbke do 2 m, so zvislou izoláciou. Základy domu sú betónové s izoláciou, obvodové steny sú murované o hr. do 40 cm. Stropy domu sú železobetónové, s rovným podhľadom. Strecha je sedlová, krytina a klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasády na dome sú omietnuté brizolitom v nadzemnom podlaží, fasáda podzemného podlažia je obložená obkladom z betónových tvárnic. Dvere sú drevené rámové plné alebo zasklené, okná sú dvojité a drevené. Schody sú s povrchom z cementového poteru. Elektroinštalácia je svetelná a v 1. NP aj motorická, s poistkovými automatmi. Nachádzajú sa tu keramické steny v kuchyni, kúpeľni a pri vani. Kanalizácia vedie do žumpy z kuchyne, kúpeľne a splachovacieho WC. Podlahy obytných miestností sú z gumy a korku, v ostatných miestnostiach sú podlahy z gumy a v garáži z cementového poteru. Vykurovanie v dome je ústredné, zabezpečené plynovým kotlom kombinovaným s ohrevom TÚV alebo kotlom na tuhé palivo. Radiátory sú oceľové, je tu rozvod teplej a studenej vody. Vybavenie domu tvorí splachovacie WC s keramickým umývadlom, v kúpeľni je keramické umývadlo, vaňa s keramickým obkladom a pákové batérie. V dome je rozvod svietiplynu.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Poznamenáva sa Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 44/06 (súdny exekútor JUDr. Jozef Liščák),
b) Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 80/2007 (súdny exekútor JUDr. Ján Fázik),
c) Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti č. EX 80/2007 (súdny exekútor JUDr. Ján Fázik),
d) Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 1029/2007 (súdny exekútor Mgr. Milan Somík),
e) Poznamenáva sa Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 1029/07 (súdny exekútor Mgr. Milan Somík),
f) Poznamenáva sa Rozhodnutie Daňového úradu Žilina, číslo 100941139/2018 zo dňa 14.5.2018 o zriadení záložného práva podľa P 249/2018,
g) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti Československá obchodná banka, a. s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4314/B, podľa V 1440/2003,
h) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 44/06 (súdny exekútor JUDr. Jozef Liščák),
i) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 1029/07 (súdny exekútor Mgr. Milan Somík),
j) Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva č. EX 960/2009 (súdny exekútor JUDr. Peter Krištofík Mucha),
k) Exekučné záložné právo na základe exekučného príkazu č. EX 87/2014 (súdny exekútor JUDr. Jaroslav Kabáč),
l) Exekučné záložné právo na základe exekučného príkazu č. EX 488/2014 (súdny exekútor JUDr. Jaroslav Kabáč),
m) Exekučné záložné právo na základe exekučného príkazu č. EX 1838/05 (súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica),
n) Exekučné záložné právo na základe exekučného príkazu č. EX 16306/17 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.).
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 71/2018 zo dňa 06.08.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Marekom Taškom:
117.000,- EUR (slovom: stosedemnásťtisíc EURO)
K. Najnižšie podanie 117.000,- EUR (slovom: stosedemnásťtisíc EURO)
L. Minimálne prihodenie 200,-EUR (slovom: dvesto EURO)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 15.000,-EUR (slovom: pätnásťtisíc EURO)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 4015387138/7500, IBAN: SK1575000000004015387138, vedený v ČSOB, a.s., VS: 086),dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby, b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 4015387138/7500, IBAN: SK1575000000004015387138, vedený v ČSOB, a.s., VS: 086),dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet dražobníka, c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu), e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom. Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky - lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky - v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 4015387138/7500, IBAN: SK1575000000004015387138, vedený v ČSOB, a.s., VS: 086), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Termín č. 1: 06.09.2018 o 13:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 455 v obci Bystrička, okres Martin. Termín č. 2: 20.09.2018 o 13:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 455 v obci Bystrička, okres Martin.
Miesto obhliadky Termín č. 1: 06.09.2018 o 13:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 455 v obci Bystrička, okres Martin. Termín č. 2: 20.09.2018 o 13:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 455 v obci Bystrička, okres Martin.
Organizačné opatrenia stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 455 v obci Bystrička, okres Martin
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
• Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 811 03 Bratislava