Dražba nehnuteľností v obci Bytča v katastrálnom území Veľká Bytča

Katastrálne územie:
Veľká Bytča
Obec:
Bytča

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 119.200,- EUR 29.05.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 060/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Nová Baňa
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Salónik Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
D. Dátum konania dražby 29. 05. 2018
E. Čas konania dražby 09:45 hod. – 09:55 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bytča, obec: Bytča, katastrálne územie: Veľká Bytča, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bytča, katastrálny odbor

 1. na liste vlastníctva č. 727, a to konkrétne:
 • rodinný dom so súpisným číslom 306 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 1239 o výmere 265 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 1239 o výmere 265 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 1240 o výmere 189 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len „Nehnuteľnosť I“) a

b)   na liste vlastníctva č. 187, a to konkrétne:

pozemok parc. registra „C“ č. 1242/2 o výmere 59 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len predmet dražby“)

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 306 s príslušenstvom, postavený na par. č. 1239 v kat. území Veľká Bytča.

Predmet dražby sa nachádza v širšom centre okresného mesta Bytča, a to v zastavanej časti mesta. Predmet dražby je prístupný z hlavnej miestnej komunikácie. K dispozícii sú všetky verejné siete (kanalizácia, vodovod, plynovod, elektrorozvody). Pozemok má rovinatý terén. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1973. Jedná sa o samostatne stojaci podpivničený rodinný dom s dvoma nadzemnými podlažiami - prízemím a poschodím. Vstup do predmetu dražby je riešený z ulice alebo zo záhrady, cez zimnú záhradu.

 

Dispozičné riešenie:

V 1.PP (suterén) sa nachádza kotolňa a skladové priestory.

V 1.NP sa nachádza závetrie, zádverie, chodba, dve izby, kuchyňa, jedáleň, kúpeľňa s WC, WC a schodisko.

V 2.NP sa nachádza chodba, tri obytné miestnosti z toho v jednej sa nachádza kuchyňa, kúpeľňa s WC a balkón o výmere 10,40 m2.

 

Zastavaná plocha 1. PP  je o výmere 56,42 m2.

Zastavaná plocha 1. NP je o výmere 114,28 m2.

Zastavaná plocha 2. NP je o výmere 103,74 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy 1. NP sú betónové s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v 1. PP sú z monolitického betónu, v 1. NP a 2. NP sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm. Deliace konštrukcie predmetu dražby sú tehlové (priečkovky). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy v 1. PP a 1. NP sú s rovným podhľadom keramické. Schodisko v 1. PP má cementový poter a schodisko v 1. NP je tvorené tvrdým drevom – červený smrek. Strecha na predmete dražby je plochá s dvojplášťovou krytinou a z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Fasádna omietka (1. NP, 2. NP) je na báze umelých látok. V 1. PP je fasáda obložená obkladovým  murivom z prírodného kameňa – pieskovca. Vnútorné omietky (1. PP, 1. NP) sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené, v 2. NP sú vnútorné omietky sadrové, striekané (hrubozrnné). V predmete dražby sa nachádzajú aj vnútorné obklady (1. NP, 2. NP), a to v prevažnej časti kúpeľne min .nad 1,35 m výšky. V 1. NP, 2. NP je obklad na vani, v 1. NP je obklad vo WC min. do výšky 1 m, v 1. NP, 2. NP je obklad v kuchyni min. pri sporáku a dreze. Dvere v 1. PP sú hladké plné alebo zasklené, v 1. NP, 2. NP sú dvere plné alebo zasklené dyhované. Okná v 1. PP sú jednoduché drevené, v 1. NP, 2. NP sú okná plastové s dvoj a s trojvrstvovým zasklením. Na oknách predmetu dražby sú okenice a vonkajšie rolety – hliníkové. Podlahy v obytných miestnostiach okrem kuchyne v 1. NP sú drevené parkety a v 2. NP sú pokryté plávajúcou podlahou. V 1. PP je podlaha s cementovým poterom a v ostatných miestnostiach na 1. NP, 2. NP je kamenná dlažba. V kuchyni na 1. NP je k dispozícii elektrický sporák s elektrickou rúrou a keramickou platňou, umývačka riadu (zabudovaná), odsávač pár, nerezový drez, kuchynská linka z prírodného dreva. V kuchyni na 2. NP sa nachádza plynový sporák, oceľový smaltovaný drez, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. V kúpeľni na 1. NP je plastová vaňa, umývadlo, bidet, samostatná sprcha, páková nerezová vodovodná batéria, páková nerezová vodovodná batéria so sprchou a splachovací záchod. V 1. NP sa nachádza aj samostatný splachovací záchod s umývadlom. V kúpeľni na 2. NP je umývadlo, jednoduchá plastová vaňa, vodovodné batérie, a to pákové nerezové a pákové nerezové so sprchou, splachovací záchod. V 1. NP a 2. NP je k dispozícii vstavaná skriňa. Vykurovanie predmetu dražby (1. NP a 2. NP) je ústredné zabezpečené teplovodnými rozvodmi a radiátormi. Zdrojom vykurovania v 1. PP je kotol ústredného vykurovania na plyn.  Vnútorné rozvody vody (1. NP a 2. NP) sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody v 1. PP je zásobníkový plynový ohrievač. Rozvod kanalizácie (1. NP a 2. NP) je zabezpečený cez liatinové potrubie. Elektroinštalácia (bez rozvádzačov) v 1. PP a 1. NP  je svetelná, motorická, v 2. NP je svetelná. Predmet dražby je opatrený bleskozvodom. V 1. PP sa nachádza studňa o hĺbke 12 m s priemerom 50 mm, ktorá je vybavená ručným čerpadlom.

 

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 • Garáž bez súpisného čísla postavená na par. č. 1239 a 1242/2 v kat. území Veľká Bytča.  

Garáž pozostáva z dvoch častí. Prvú časť tvorí pôvodná garáž z roku 1973 a druhú časť tvorí pristavaná (nová) garáž z roku 1998, ktorá je napojená priamo na pôvodnú časť pozdĺž predmetu dražby.

 

Technicko – konštrukčné riešenie pôvodnej časti garáže: 

Základy pôvodnej garáže sú betónové, zvislé nosné konštrukcie sú  murované z pálenej tehly o hrúbky nad 15 do 30 cm. Obvodové steny sú zateplené polystyrénom. Stropy sú železobetónové, zateplené polystyrénom minimálnej hrúbky 10 cm. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Omietka je vápenná hrubá alebo náter. Povrch vnútorných stien tvorí vápenná omietka. Dvere sú rámové s výplňou a okná jednoduché oceľové. Podlahy tvorí hrubý betón s vodorovnou izoláciou. Vnútorné rozvody elektroinštalácie sú len svetelné – poistky.

 

Zastavaná plocha pôvodnej časti garáže je o výmere 25,76 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie novej časti garáže: 

Základy novej časti garáže sú bez podmurovky, tvorené sú iba základovými pásmi, zvislé nosné konštrukcie sú drevené, stĺpikové, jednostranne obité. Strecha je tvorená krovom, pultová.  Krytina strechy na krove je z asfaltových privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Steny novej časti garáže sú napustené impregnáciou. Okná sú zdvojené s dvojvrstvovým zasklením. Podlaha má vodorovnú izoláciu a je pokrytá zámkovou dlažbou. Elektroinštalácia je len svetelná – poistky.

 

Zastavaná plocha novej časti garáže je o výmere 30,10 m2.

 

 • Vonkajšia zimná záhrada postavená na par. č. 1239 v kat. území Veľká Bytča.

Zimná záhrada z roku 1998 je priamo napojená na predmet dražby.

 

Technicko – konštrukčné riešenie zimnej záhrady:

Základy zimnej záhrady sú betónové s betónovou podmurovkou. Nosné konštrukcie tvoria drevené stĺpiky. Strecha je pultová s krovom, krytinu tvorí nerozbitné sklo. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Vonkajšie a vnútorné steny sú napustené impregnáciou. Okná sú z tvrdého dreva. Podlaha má vodorovnú izoláciu a je pokrytá keramickou dlažbou. Elektroinštalácia je len svetelná – poistky. V zimnej záhrade sa nachádza kozub s otvoreným ohniskom.

 

Zastavaná plocha zimnej záhrady je o výmere 23,58 m2.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky viaznuce na Nehnuteľnosti I:
a) Poznamenáva sa konanie na Okresnom súde v Žiline – návrh na začatie konanie v právnej veci o nariadenie zabezpečovacieho opatrenia a neodkladného opatrenia (navrhovateľ ZMP, s.r.o.), sp. zn. 38Cb/30/2018, podľa P 20/2018,
b) Poznamenáva sa konanie na Okresnom súde v Žiline – návrh na nariadenie neodkladného opatrenia (navrhovateľ ZMP, s.r.o.), sp. zn. 18Cb/97/2018, podľa P 34/2018,
c) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, podľa V 967/2008.

Práva a záväzky viaznuce na Nehnuteľnosti II:
a) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, podľa V 967/2008.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 119.200,- EUR (slovom: jednostodevätnásťtisícdvesto EURO)
K. Najnižšie podanie 119.200,- EUR (slovom: jednostodevätnásťtisícdvesto EURO)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 109/2017 zo dňa 30.11.2017, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Marekom Taškom:
149.000,- EUR (slovom: jednostoštyridsaťdeväťtisíc EURO)