Dražba nehnuteľností v obci Čadca v katastrálnom území Čadca

Katastrálne územie:
Čadca
Obec:
Čadca

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 32.100-eur 24.07.2018 Stiahnuť
VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo VDS:16-7/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Brnenská8004010 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 21836/V
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Vlastníci bytov a nebytových priestorov J. Kollára 2457, 022 01 Čadca, SR v zastúpení na základe zmluvy o výkone správy správcom KB - byty Čadca s.r.o., Palárikova 84/24, 022 01 Čadca, IČO: 46 722 459 v zastúpení konateľom Ing. Róbertom Rajčanom.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva J. Kollára
b) Orientačné/súpisné číslo 2457
c) Názov obce Čadca d) PSČ 02201
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 46722459
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Alena Ondrušeková v Košiciach ul. Alžbetina č. 32,04001 Košice.
D. Dátum konania dražby 24. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10.00
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

-byt č.26 na 6. poschodí bytového domu ul. J. Kollára, súpisné číslo: 2457, vchod: ČS. 2457, zapísaný na LV č. 4076, nachádzajúci sa na parcele č. 1628 o výmere 399 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 8258/468858, katastrálne územie: Čadca, obec: Čadca, okres: Čadca, Okresný úrad Čadca, Katastrálny odbor.

H. Opis predmetu dražby

-ide o trojizbový byt v krajnej juhovýchodnej sekcii bytového domu. Nakoľko znalec ohodnocovaný byt osobne nevidel ani nemá informácie, žeby bol byt kompletne zrekonštruovaný ( murované jadro, nové zariaďovacie predmety v kúpelni a WC, stierky, okná, podlahy, kuchynská linka, obklady, vymenené rozvody elektro rozvody CU), preto uvažuje s jeho pôvodnou konštrukčnou a materiálovou výbavou v čase uvedenia bytu do trvalého užívania. Pre orientáciu mu slúži obhliadka pôvodného bytu domovníka BD p. Staša, ktorý v čase znaleckej obhliadky uskutočňoval rekonštrukciu svojho 3 izb. bytu. ohodnocovaný byt sa dispozične skladá z troch obytných izieb, príslušenstvo tvorí chodba, kuchyňa, kúpelka, WC, komora a komora nachádzajúca sa na chodbe a pivnica nachádzajúca sa v prízemí. Okná pravdepodobne plastové s izolačným dvojsklom s oplechovaním parapetov z hliníkového plechu s úpravou komaxit bielej farby. Na všetkých oknách sú vnútorné žalúzie ISO Desing- predpoklad. Dvere sú plné alebo presklené do oceľových zárubní renovované poplastovaním. Podlahy v izbách sú PVC a laminátové, v kuchyni a chodbe je plávajúca podlaha, WC a kúpelni je podlaha z PVC. Bytové jadro je murované. V kúpelni je oceľ. smaltovaná klasická vaňa, keramické umývadlo. Vo WC je pôvodná splachovacia misa. Kuchyňa je vybavená pôvodnou kuchynskou linkou s drezom s odkladacou plochou a elektrickým sporákom s digestorom. Pri kuchynskej linke je vyhotovený keramický obklad steny. Vodovodné batérie sú všade pôvodné. V kúpelni, WC je prevedený keramický obklad stien .

Byt je vybavený spoločnou televíznou anténou. Vykurovanie bytu je ústredné teplovodné cez oceľové rebrové radiátory. Byt má samostatné meranie spotreby elektriny, spotreby teplej úžitkovej vody a kúrenia.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

-dom sa nachádza na ulici J. Kollára v Čadci, na sídlisku Martinkov potok. Dom je situovaný ako samostatne stojaci, má trinásť nadzemných podlaží vrátane technického prízemia. V I.NP sú umiestnené spoločné zariadenia domu a pivnice. V ostatných nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má jeden samostatný vchod, v predmetnom vchode sa nachádza na poschodí 5 bj.- 4 3 izbové a jeden 1 izbový byt v strede oproti schodisku. Celkový počet vo vchode je 60 bj. Obvodové steny a deliace konštrukcie sú vyhotovené ako prefabrikované železobetónové, obvodové steny sú hrúbky 30 cm, deliace steny sú hrúbky do 15 cm. Stropy sú železobetónové prefabrikované. Schodisko je 6 železobetónové prefabrikované dvojramenné s povrchom z brúseného terazza. Strecha domu je plochá s krytinou z asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vchodové dvere sú oceľové presklené. V spoločných miestnostiach je podlaha z PVC v pivniciach z cementového poteru, vo vstupných chodbách je keramická dlažba. Vnútorné dvere v spoločných častiach sú drevené mahagónové z časti drevené plné biele. Podlahy na podestách a medzipodestách sú z PVC. Nová fasádna omietka je na báze silikátových hmôt. BD je napojený na inžinierske siete elektro, vody, kanalizácie a rozvod centrálneho vykurovania. BD je vybavený rozvodom spoločnej televíznej antény, kábelovej televízie, bleskozvodom a pôvodnými telefónnymi rozvodmi. BD bol zateplený a omietnutý novými silikátovými omietkami v r. 2015.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti č. EX 655/14- súdny exekútor JUDr. Peter Stano, Michalská 7, Trnava, v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, pob. Čadca ( na byt č. 26 na 6.poschodí - vl.. Kulla Lukáš) - 937/2014 P-34/2016, Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v zmysle zák. č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, dražobník:VIAM- dražobná spoločnosť s.r.o., prevádzka Tr.SNP 39, Košice, sídlo Brnenská 80, Košice ( na byt č. 26 na 6.poschodí, podiel na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a k pozemku 8258/468858 vl.Kulla Lukáš) - 476/2016 P 479/2016: Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti č. EX 3533/2016 ( na byt č. 26 na 6. poschodí, podiel na spol. častiach a spol. zar. domu a na pozemku 8258/468858)- súdny exekuútor JUDr. Bohumil Kubát, Obchodná 7, Bratislava v prospech oprávneného Prima banka Slovensko, a.s., Žilina- 3758/2016
ČASŤ C: ŤARCHY
Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome čs.2457 , podľa par. 15 zák 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov- 544/2008
Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916, na zabezpečenie pohľadávky z úveru č. 022/4002/12SU, podľa zmluvy č. V 3798/2012 zo dňa 08.01.2013 ( na byt č. 26 na 6.poschodí, podiel na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a k pozemku 8258/468858- vl. Kulla Lukáš r. Kulla ) - 50/2013- 76/2013 Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 655/14- súdny exekútor JUDr. Peter Stano, Michalská 7, Trnava, v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, pob. Čadca ( na byt č. 26 na 6.poschodí, podiel na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a k pozemku 8258/468858)- 1115/2014 Z-507/2015, Exekučný príkaz č.Ex 2297/2014 na zriadenie exekučného záložného práva, súdny exekútor JUDr. Jozef Kaduch, Dolný Val 30, 010 01 Žilina, v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, pob. Čadca ( na byt č. 26 na 6.poschodí, podiel na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a k pozemku 8258/468858)- 394/2015 Z-1235/2015, Exekučný príkaz č.Ex 1551/2014 na zriadenie exekučného záložného práva, súdny exekútor JUDr. Ing. Pavol Malík, ul. 1.mája 22, Žilina, v prospech oprávneného Mgr.Adam Bobek, Azúrová 1070/21, Žilina (na byt č. 26 na 6.poschodí, podiel na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a k pozemku 8258/468858)1213/2015 Z 2736/2016: Exekučný príkaz č. EX 423/16 na zriadenie exekučného záložného práva na byt č. 26 na 6. poschodí, - súdny exekútor JUDr. Stacho Chladný, Zvolen, Stráž 223, v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava- 1784/2016 Z 4319/2016: Exekučný príkaz č. EX 792/2016 na zriadenie exekučného záložného práva ( na byt č. 26 na 6. poschodí, podiel 8258/468858) - súdny exekútor JUDr. Roman Fogta, Riazanská 33, Bratislava v prospech oprávneného Friendly Finance Slovakia s.r.o., Hlavná 104, Košice - 2995/2016 Z 784/2017: Exekučný príkaz č. EX 2623/16 na zriadenie exekučného záložného práva na byt č. 26 na 6. poschodí, - súdny exekútor JUDr. Stacho Chladný, Zvolen, Stráž 223, v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava- 594/2017 Z 846/2017: Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva č. EX 3533/2016 ( na byt č. 26 na 6. poschodí, podiel na spol. častiach a spol. zar. domu a na pozemku 8258/468858)- súdny exekuútor JUDr. Bohumil Kubát, Obchodná 7, Bratislava v prospech oprávneného Prima banka Slovensko, a.s., Žilina- 622/2017 Z 3577/2017: Exekučný príkaz č. EX 128/17 na zriadenie exekučného záložného práva na byt č. 26 na 6. poschodí, - súdny exekútor JUDr. Stacho Chladný, Zvolen, Stráž 223, v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava- 2199/2017
Iné údaje:
bez zápisu
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č.12/2018 vypracoval Ing. Miroslav Gromada, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: oceňovanie nehnuteľností zapísaný v zozname, tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR pod číslom 914 088. Dátum vypracovania znaleckého posudku dňa 08.06.2018.Všeobecná cena odhadu 32.100-eur.
K. Najnižšie podanie 32.100-eur.
L. Minimálne prihodenie 500€
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3.000 eur
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky :1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka číslo IBAN:
SK 8309000000005051982967
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne v sídle dražobníka
alebo v mieste trvania dražby
3. banková záruka
4. notárska úschova
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou a ani šekom
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky 3.Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky 4. Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti dražobnú zábezpeku účastníkovi dražby ktorý predmet dražby nevydražil, prípadne zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Ak došlo k zloženiu dražobnej zábezpeky formou bankovej záruky dražobník bez zbytočného odkladu vráti listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky účastníkovi dražby ktorý listinu predložil, najneskôr však do 5 dní od upustenia dražby alebo skončenia dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č.ú.: IBAN SK 8309000000005051982967 vedený v SLSP a.s. s variabilným symbolom 162018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, že suma vydražením presiahla sumu 6.640,00.-eur. Ak táto suma 6.640,00.-eur nebola dražbou presiahnutá je povinný vydražiteľ túto sumu vyplatiť bezodkladne.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: dňa 16. júla 2018 o 11.00. hod. Obhliadka 2: dňa 17. júla 2018 o 14.00. hod.
Miesto obhliadky -byt č.26 na 6. poschodí bytového domu ul. J. Kollára, súpisné číslo: 2457, vchod: ČS. 2457, zapísaný na LV č. 4076, nachádzajúci sa na parcele č. 1628 o výmere 399 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 8258/468858, katastrálne územie: Čadca, obec: Čadca, okres: Čadca, Okresný úrad Čadca, Katastrálny odbor.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o ohliadku sa ohlásia vopred aspoň jeden deň pred konaním ohliadky po dohode s dražobníkom. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0907 33 777 9.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Alena
c) priezvisko Ondrušeková
d) sídlo ul.Alžbetina 32, 04001 Košice