Dražba nehnuteľností v obci Čata v katastrálnom území Čata

Katastrálne územie:
Čata
Obec:
Čata

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 20.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 181a/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne
D. Dátum konania dražby 20. 06. 2018
E. Čas konania dražby 09:30 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

283

Levice

Čata

Levice

Čata

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

3009/38

Zastavané plochy a nádvoria

558

3009/138

Záhrady

531

 

 

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

150

3009/38

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č. 150 je postavený v obci Čata na parc.č. 3009/38 v okrese Levice. Jedná sa o samostatne stojaci prízemný rodinný dom bez podpivničenia so sedlovou strechou. Dom má obdĺžnikový pôdorys. Je postavený na rovinatom pozemku, prístupnom priamo zo spevnenej asfaltovej komunikácie, cez dvor. Za domom sa nachádza záhrada. Celý pozemok je oplotený.

Pôvodná stavba rodinného domu je z roku 1933, v roku 2007 bol na dome prevedený nový krov, strešná krytina, dom bol zateplený a boli vymenené okná.

Dispozičné riešenie:

Prízemie tvorí - vstup je riešený z dvornej časti do chodby, z chodby je vstup do štyroch izieb a kuchyne, z kuchyne je vstup do kúpeľne a špajze. Vstup do technickej miestnosti kde je kotol, je z dvora.

Stavebnotechnické riešenie:

Stavba je vybudovaná na rovinatom teréne, založená na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosná obvodová konštrukcia je murovaná z tehál hr. 500, priečky tiež murované z tehál hr. 150 - 300 mm. Stropná konštrukcia nad prízemím je železobetónová monolitická. Celý rodinný dom je zastrešený sedlovou strechou a krytinou na krove je "RUKY". Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky stien hladká - so zateplením. Podlahy - v obytných miestností sú drevené dosky, v chodbe a kuchyni je podlaha z PVC a v kúpeľni je keramická dlažba. V kuchyni kuchynská linka na báze dreva, smaltovaný drez, batéria páková, plynový sporák na propan - butan. V kúpeľni je keramický obklad stien, keramické umývadlo, vaňa, batérie pákové, WC je keramická misa so spodnou nádržkou. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Okná sú drevené s europrofilov. Dvere sú drevené hladké plné aj presklené v oceľovej zárubni. Vykurovanie ústredné - kotlom na tuhé palivo, zásobník na TÚV v kúpeľni. Elektroinštalácia je svetelná i motorická s automatickým istením.

Rodinný dom je napojený na verejný rozvod plynu, vodovodnou prípojkou na verejný rozvod vody, kanalizačnou prípojkou na žumpu, prípojkou elektro NN na stĺp vzdušného rozvodu NN. Jedná sa o dom vybudovaný z materiálov v roku 1933, ktorý bol viackrát rekonštruovaný.

Dom je v zlom stavebnotechnickom a vizuálnom stave, napriek prebehnutým rekonštrukčným prácam a údržbe je opotrebovanie značné, pri obhliadke som zistil viacero porúch - prasklín na obvodových stenách, priečkach aj strope. Dom si vyžaduje rekonštrukciu aj modernizáciu, ale je stále obývateľný.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č. 150 je postavený v obci Čata na parc.č. 3009/38 v okrese Levice. Jedná sa o samostatne stojaci prízemný rodinný dom bez podpivničenia so sedlovou strechou. Dom má obdĺžnikový pôdorys. Je postavený na rovinatom pozemku, prístupnom priamo zo spevnenej asfaltovej komunikácie, cez dvor. Za domom sa nachádza záhrada. Celý pozemok je oplotený.

Pôvodná stavba rodinného domu je z roku 1933, v roku 2007 bol na dome prevedený nový krov, strešná krytina, dom bol zateplený a boli vymenené okná.

Dispozičné riešenie:

Prízemie tvorí - vstup je riešený z dvornej časti do chodby, z chodby je vstup do štyroch izieb a kuchyne, z kuchyne je vstup do kúpeľne a špajze. Vstup do technickej miestnosti kde je kotol, je z dvora.

Stavebnotechnické riešenie:

Stavba je vybudovaná na rovinatom teréne, založená na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosná obvodová konštrukcia je murovaná z tehál hr. 500, priečky tiež murované z tehál hr. 150 - 300 mm. Stropná konštrukcia nad prízemím je železobetónová monolitická. Celý rodinný dom je zastrešený sedlovou strechou a krytinou na krove je "RUKY". Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky stien hladká - so zateplením. Podlahy - v obytných miestností sú drevené dosky, v chodbe a kuchyni je podlaha z PVC a v kúpeľni je keramická dlažba. V kuchyni kuchynská linka na báze dreva, smaltovaný drez, batéria páková, plynový sporák na propan - butan. V kúpeľni je keramický obklad stien, keramické umývadlo, vaňa, batérie pákové, WC je keramická misa so spodnou nádržkou. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Okná sú drevené s europrofilov. Dvere sú drevené hladké plné aj presklené v oceľovej zárubni. Vykurovanie ústredné - kotlom na tuhé palivo, zásobník na TÚV v kúpeľni. Elektroinštalácia je svetelná i motorická s automatickým istením.

Rodinný dom je napojený na verejný rozvod plynu, vodovodnou prípojkou na verejný rozvod vody, kanalizačnou prípojkou na žumpu, prípojkou elektro NN na stĺp vzdušného rozvodu NN. Jedná sa o dom vybudovaný z materiálov v roku 1933, ktorý bol viackrát rekonštruovaný.

Dom je v zlom stavebnotechnickom a vizuálnom stave, napriek prebehnutým rekonštrukčným prácam a údržbe je opotrebovanie značné, pri obhliadke som zistil viacero porúch - prasklín na obvodových stenách, priečkach aj strope. Dom si vyžaduje rekonštrukciu aj modernizáciu, ale je stále obývateľný.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- V-3787/2010 - záložné právo na úver poskytnutý DPS financial consulting, s.r.o. , IČO 46 713 930 zo zmluvy zo dňa 28.9.2010 na parc. č. 3009/38, 3009/138, sč. 150 - rodinný dom na parc. č. 3009/38, ( Z-7302/2017 zo dňa 13.12.2017, Zmluva o postúpení pohľadávky) . - vz. 157/10, 14/2018.
- Z-6304/2015 zo dňa 5.10.2015 Rozhodnutie o zriadení záložného párva č. 20622370/2015 zo dňa 05.08.2015, právoplatné dňa 10.9.2015, vykonateľné dňa 26.8.2015 pre Daňový úrad Trnava, v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z., na C KN p.č. 3009/38, 3009/138 a stavba na p.č. 3009/38-sč.150 rodinný dom pre daňového dlžníka DLM-INTER PRODUCT, spol. s.r.o. IČO 31413757 v 1/1 podiele.-vz.169/2015.
- Z-4806/2016 zo dňa 27.7.2016 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva - Exekútorský úrad Trnava, súdny exekútor JUDr. Lucia Baničová, č. EX 294/2015 zo dňa 25.7.2016 v zmysle zákona NR SR 233/1995 Z.z., pre povinného DLM-INTER PRODUCT, spol. s r.o., IČO 31413757 v prospech oprávneného Jozef Hrúz nar. 27.12.1976 na pozemky registra C KN č. 3009/38, 3009/138, stavby: sč. 150 - rod. dom na p.č. 3009/38 vo vlastníctve povinného v podiele 1/1. - vz. 99/2016
- Z-4998/2016 zo dňa 4.8.2016 - Rozhodnutie DÚ Trnava č. 103046427/2016 zo dňa 2.5.2016, vykonateľné dňa 25.5.2016, právoplatné dňa 9.6.2016 - rozhodnutie o zriadenie záložného práva podľa § 81 ods.1 zákona č.563/2009 Z.z., pre daňového dlžníka DLM-INTER PRODUCT, spol. s r.o., IČO 31413757 na pozemky registra C KN č. 3009/38, 3009/138, stavby: sč. 150 - rod. dom na p.č. 3009/38 v podiele 1/1. - vz. 128/2016
- Z-6298/2016 zo dňa 10.10.2016 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva, Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor Mgr. Barbora Budziňáková, č. EX 134/2016 zo dňa 5.10.2016, podľa § 168 a nasl. zákona NR SR č.233/1995 Z.z., v prospech oprávneného: Slovenská kancelária poisťovateľov, IČO 36062235 Bratislava (zast. JUDr. Ján Mišura, PhD., Bratislava) na parc.reg. C č.: 3009/38, 3009/138 a stavbu rodinného domu so súp.č.150 na parc.č. 3009/38, vo vlastníctve povinného DLM-INTER PRODUCT, spol. s r.o., IČO 31413757 Trnava, v podiele 1/1. - vz.139/16.
- Z-8162/2016 zo dňa 28.12.2016 - Rozhodnutie Daňového úradu Trnava Č.:104271934/2016 zo dňa 10.11.2016, právoplatné dňa 19.12.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods.1 zákona č.563/2009 Z.z., IČO 31413757 na pozemky registra C KN č. 3009/38, 3009/138 a stavbu rodinného domu so súp.č.150 na parc.č. 3009/38, vo vlastníctve daňového dlžníka DLM-INTER PRODUCT, spol. s r.o., IČO 31413757, v podiele 1/1. - vz.32/17.
- Z-7092/2017 zo dňa 4.12.2017 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Stodolová Soňa, oprávnený CEDRON-Mikroregión, s.r.o. Mojmírovce IČO: 36688215, č.EX 56/2017-57 zo dňa 1.12.2017 v zmysle ustanovenia § 168 zákona NR SR 233/1995 Z.z., povinní: 1/ Roman Kudry nar. 20.9.1981 2/ DLM -INTER PRODUCT, spol. s.r.o. Trnava IČO: 31413757 vo vlastníctve povinného DLM -INTER PRODUCT, spol. s.r.o. Trnava IČO: 31413757 na podiel 1/1, na
pozemky reg.CKN parc.č. 3009/38, 3009/138 a na stavbu rodinného domu so sč. 150 na CKN parc.č. 3009/38.-vz. 174/2017


Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 11 200,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 5/2018
Meno znalca: Ing. Peter Villant
Dátum vyhotovenia: 24.01.2018
Všeobecná cena odhadu: 17 800,00 €